Văn bản khác 244/KH-UBND

Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2018 về thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 244/KH-UBND 2018 đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học làm việc tại hợp tác xã Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KH-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA TRI THỨC TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020.

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thu hút, tuyển dụng được tri thức trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu của các hợp tác xã nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp.

- Nhằm phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn phát huy năng lực, chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; đồng thời nhằm giúp đổi mới tổ chức quản lý, cơ cấu sản xuất, kinh doanh tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, không thực hiện hỗ trợ tràn lan gây lãng phí đối với Ngân sách.

- Ưu tiên người địa phương do hợp tác xã lựa chọn, đề xuất.

- Quá trình thực hiện hỗ trợ phải tuân thủ, đảm bảo đầy đủ các quy định tại Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Số lượng hợp tác xã thí điểm

- Số lượng HTX: 05 hợp tác xã (có danh sách các hợp tác xã kèm theo);

- Số cán bộ thí điểm: 05 người (mỗi hợp tác xã 01 người);

- Thời gian thực hiện: 03 năm (từ năm 2018 đến năm 2020).

2. Nội dung, điều kiện và mức hỗ trợ

2.1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và sản xuất, kinh doanh tổng hợp dịch vụ nông nghiệp) được hỗ trợ 01 lần thuê tối đa 01 lao động có trình độ từ đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã.

2.2. Điều kiện hỗ trợ, lựa chọn hợp tác xã và cán bộ tham gia thí điểm

a) Đối với hợp tác xã

- Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012.

- Hợp tác xã hoạt động loại khá trở lên được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Hợp tác xã thuộc đối tượng hỗ trợ theo Kế hoạch hỗ trợ phát triển hợp tác xã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Có hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản ưu tiên các hợp tác xã sản xuất theo phương thức sau:

+ Sản xuất theo quy trình hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc vùng nguyên liệu phục vụ sơ chế, chế biến hoặc xuất khẩu.

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

- Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, khả thi hiệu quả; có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã và ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

- Chỉ áp dụng đối với hợp tác xã tuyển dụng cán bộ chuyên môn theo nội dung chính sách hoặc cán bộ chuyên môn mới làm việc tại các hợp tác xã từ thời điểm Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

- Hợp tác xã phải có nhu cầu thực sự và có đơn đề nghị được tuyển dụng tri thức trẻ chuyên môn gửi cấp có thẩm quyền xem xét.

b) Đối với tri thức trẻ thực hiện thí điểm

- Tiêu chuẩn chuyên môn: Trình độ đại học; chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Độ tuổi: Đối với nữ không quá 35 tuổi và nam không quá 40 tuổi; có sức khoẻ đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo vị trí hợp đồng lao động;

- Có cam kết làm việc tại hợp tác xã và bồi thường kinh phí do nhà nước và hợp tác xã đã chi trả nếu tự ý phá vỡ hợp đồng lao động.

- Ưu tiên các trường hợp sau:

+ Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã;

+ Có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã;

+ Là con em thành viên hợp tác xã, sống ở địa phương;

+ Được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ đại học trở lên theo quy định của pháp luật;

+ Những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ).

3. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020.

- Mức lương tối thiểu vùng (áp dụng theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017) x 5 hợp tác xã x 01 cán bộ/HTX x 36 tháng.

- Tổng kinh phí thực hiện: 548.280.000 đồng

(Năm trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

(Có biểu kinh phí kèm theo)

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ cho các tri thức trẻ làm việc tại các HTX được áp dụng theo từng năm, đảm bảo phù hợp với quy định của trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Là cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện mô hình thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí gửi Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; căn cứ kế hoạch kinh phí được UBND tỉnh giao tổ chức phân bố kinh phí cho các HTX thí điểm 06 tháng/01 lần.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tri thức trẻ được tham gia mô hình thí điểm làm việc tại các HTX.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm về thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở hợp tác xã và hiệu quả của mô hình thí điểm này; đồng thời đề xuất nhân rộng mô hình hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

- Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về kết quả triển khai thí điểm: Báo cáo 6 tháng (trước ngày 05/6 hàng năm và báo cáo năm trước ngày 05/12 của năm).

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương phân bổ, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) để cấp kinh phí cho các HTX có mô hình thí điểm đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát và tổng hợp chung phát triển HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

3. UBND các huyện, thành phố

- Giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các tri thức trẻ về làm việc có thời hạn theo đúng quy định.

- Tư vấn hướng dẫn các hợp tác xã tuyển chọn cán bộ đảm bảo trình độ và phù hợp về chuyên môn kỹ thuật cho các hợp tác xã.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp về Sở Nông nghiệp và PTNT theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/5) và 01 năm (trước ngày 30/11) của năm.

4. Hợp tác xã nông nghiệp

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn và điều kiện nhu cầu, gửi dự thảo các văn bản đề nghị, phương án sử dụng lao động, hợp đồng ký kết lao động, bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người lao động và các văn bản có liên quan theo quy định về UBND các huyện, thành phố (qua phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế), đồng thời gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục PTNT) để thẩm tra hồ sơ trước khi ký kết hợp đồng.

- Tự chủ và tự quyết trong việc tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ phải đảm bảo đúng quy định;

- Sử dụng kinh phí được cấp hỗ trợ đúng mục đích, chế độ theo quy định. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các hợp tác xã căn cứ tình hình hoạt động và mức độ làm việc của các tri thức trẻ, có thể hỗ trợ thêm cho người lao động để nâng cao nguồn thu nhập và chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ.

Ngoài ra, HTX phải trích nộp theo quy định cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quản lý lao động (cán bộ trẻ hợp đồng); hàng tháng có đánh giá chất lượng đội ngũ tri thức trẻ báo cáo UBND huyện, thành phố và Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời đề xuất, kiến nghị thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng đối với đội ngũ cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sau 6 tháng làm việc tại hợp tác xã.

- Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng theo kế hoạch, tri thức trẻ hợp đồng có nhu cầu tiếp tục tham gia làm việc thì HTX căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tri thức trẻ để có thể thoả thuận để ra hạn hợp đồng tiếp hoặc kết nạp bổ sung tri thức trẻ vào thành viên HTX, các chế độ chính sách đối với lao động do HTX thảo thuận và chi trả theo quy định.

- Hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND cấp huyện, thành phố theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018 - 2020./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Tài chính; Kế hoạch và ĐT; Nội vụ; Lao động TBXH;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện: Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Thắng, TP Lào Cai;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NLN1, TH1, NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

DANH SÁCH CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THAM GIA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

(Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên hợp tác xã

Địa chỉ

Số lượng cán bộ/HTX

Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm

Ghi chú

1

HTX Mai Anh

Xã Sa Pả huyện Sa Pa

01

Đại học

Kế toán

Vùng III

2

HTX Tiên Phong

Xã Mường Vi huyện Bát Xát

01

Đại học

Kế toán

Vùng IV

3

HTX Lập Thành

Xã Làng Giàng huyện Văn Bàn

01

Đại học

Kỹ thuật

Vùng IV

4

HTX Quý Hiền

Xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng

01

Đại học

Kỹ thuật

Vùng III

5

HTX Trọng Tín

Xã Đồng Tuyển TP Lào Cai

01

Đại học

Kỹ thuật

Vùng II

 

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM

(Kèm theo Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Hợp tác xã

ĐVT

Số lượng

Diễn giải

Kinh phí

(1000 đồng)

Chia ra các năm

2018

2019

2020

 

Tổng số

 

05

 

548.280

182.760

182.760

182.760

1

HTX Mai Anh xã Sa Pả huyện Sa Pa

Người

01

01 người x 36 tháng x 3.090.000đ/tháng

111.240

37.080

37.080

37.080

2

HTX Tiên Phong xã Mường Vi huyện Bát Xát

Người

01

01 người x 36 tháng x 2.760.000đ/tháng

99.360

33.120

33.120

33.120

3

HTX Lập Thành xã Làng Giàng huyện Văn Bàn

Người

01

01 người x 36 tháng x 2.760.000đ/tháng

99.360

33.120

33.120

33.120

4

HTX Quý Hiền xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng

Người

01

01 người x 36 tháng x 3.090.000đ/tháng

111.240

37.080

37.080

37.080

5

HTX Trọng Tín xã Đồng Tuyển TP Lào Cai

Người

01

01 người x 36 tháng x 3.530.000đ/tháng

127.080

42.360

42.360

42.360

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 244/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu244/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2018
Ngày hiệu lực15/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 244/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 244/KH-UBND 2018 đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học làm việc tại hợp tác xã Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 244/KH-UBND 2018 đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học làm việc tại hợp tác xã Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu244/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành15/08/2018
        Ngày hiệu lực15/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 244/KH-UBND 2018 đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học làm việc tại hợp tác xã Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 244/KH-UBND 2018 đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học làm việc tại hợp tác xã Lào Cai

           • 15/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực