Văn bản khác 2447/KH-UBND

Kế hoạch 2447/KH-UBND năm 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2447/KH-UBND 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2447/KH-UBND

Bến Tre, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BN TRE ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

2. Phát triển báo chí của tỉnh đi đối với quản lý tốt, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết tập hợp quần chúng, tạo đng thuận trong xã hội, định hướng tư tưng và thẩm mỹ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

3. Nhà nước có cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, không chạy theo lợi nhuận thuần túy, không để tư nhân sở hữu báo chí, không để nhóm lợi ích chi phối báo chí.

4. Phát triển báo chí tỉnh Bến Tre phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông của đất nước và thế giới. Kết hợp chặt chẽ các loại hình báo chí đồng thời phát huy lợi thế của các phương tiện, dịch vụ thông tin Internet nhằm chủ động cung cấp thông tin chính thống, có định hướng, tăng diện bao phủ trong tỉnh, cả nước và quốc tế; hạn chế ảnh hưởng tiêu cực và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí đphát triển hệ thng báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử và tạp chí.

- Xây dựng 02 cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện và 01 tạp chí làm nòng ct, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

- Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

2. Mc tiêu c thể

- Đến năm 2021: Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp báo chí so với giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW (ngày 25 tháng 10 năm 2017) Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW).

- Đến năm 2025: Các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực báo chí tăng dần mức độ tự chủ hàng năm. Tiếp tục giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 và giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016 - 2020.

- Phấn đấu đến năm 2020 Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đng Khởi được giao quyền tự chủ tài chính (Đài Phát thanh và Truyền hình đang tự chủ chi thường xuyên và lương).

- Nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo và tạp chí thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn.

III. ĐỊNH HƯỚNG, PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với báo (báo in, báo điện tử)

- Sắp xếp cơ quan báo in, báo điện tử gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh giản bộ máy, có nhiều ấn phẩm (trong đó có 01 ấn phẩm chính và có thể có một số ấn phẩm khác). Sau khi sắp xếp lại bộ máy phải bảo đảm có cơ quan chủ quản trực tiếp là cấp tỉnh tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chỉ đạo, quản lý. Cơ quan báo được giao quyền tự chủ tài chính. Nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cơ quan báo in, báo điện tử thực hiện cơ chế đặt hàng đối với báo phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định. Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả, vùng min.

- Phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện như sau:

+ Tỉnh Bến Tre trực thuộc Trung ương nên chỉ tồn tại và đầu tư phát triển có 01 cơ quan báo in và báo điện tử thuộc Đảng bộ cấp tỉnh là Báo Đng Khởi.

+ Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển báo điện tử (Báo Đng Khởi) về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hưng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện, vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài).

+ Sắp xếp hệ thống các báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng.

+ Đến năm 2020, Báo Đng Khởi bắt đầu việc sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động theo đúng mục tiêu cụ thvà được giao quyền tự chủ tài chính theo định hướng quy hoạch (tự chủ một phần).

2. Đối với Phát thanh và Truyền hình (báo nói và báo hình)

- Đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học, kỹ thuật, thể thao, giải trí và không vượt quá 30% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

- Đến năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên và lương (đang thực hiện). Nhà nước có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền thiết yếu và có cơ chế phù hợp để từng bước hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nội dung trong nước.

- Phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện như sau:

+ Bến Tre là tỉnh trực thuộc Trung ương nên việc quy hoạch đến năm 2020 chỉ tồn tại 01 Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre (không phát triển thêm) có một kênh phát thanh và một kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

+ Đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động theo đúng mục tiêu cụ thể và được giao quyền tự chủ tài chính theo định hướng quy hoạch (đang tự chủ chi thường xuyên và lương).

3. Đối với Tạp chí

Sắp xếp cơ quan Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu xuất bản 01 tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định (nội dung, chủ đề cụ thể). Đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả. Phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện như sau:

+ Tồn tại và đầu tư phát triển 01 Tạp chí Văn nghệ Hàm Luông thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

+ Nhà nước có cơ chế hỗ trợ phát triển Tạp chí về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện văn học, nghệ thuật (thơ, văn...) phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đến độc giả.

+ Đến năm 2020, Tạp chí văn nghệ Hàm Luông sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn Ban Biên tập và hoạt động theo đúng mục tiêu cụ thể và thực hiện kinh phí theo cơ chế đặt hàng nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị được xác định.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về thông tin, tuyên truyền

- Quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nâng cao khả năng tự nhận biết, tự bảo vệ trước những thông tin tiêu cực, độc hại trên mạng.

- Tăng cường bảo vệ an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin bí mật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hướng dẫn kỹ năng, thói quen khai thác, sử dụng mạng, thông tin mạng một cách an toàn, hiệu quả.

2. Về pháp luật, cơ chế, chính sách

- Thực hiện đúng các quy định sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ pháp luật về báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin để phát triển đi đôi với quản lý tốt các loại hình báo chí và thông tin mạng phù hợp với xu thế phát triển thông tin, truyền thông thế giới và điều kiện nước ta và tỉnh Bến Tre.

- Cập nhật việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, thông tin điện tử cho phù hợp thực tế và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước.

3. Về tổ chức bộ máy

- Thực hiện sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chng chéo, dàn trải, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực về quản lý báo chí, thông tin điện tử của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng cấp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, thông tin điện tử. Nâng cao vai trò người phát ngôn trong các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

4. Về nâng cao năng lực thực thi pháp luật

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm của cơ quan, ấn phm báo chí, của cá nhân người có trách nhiệm. Xử phạt, đình bản, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ quan báo chí, ấn phẩm báo chí có sai phạm theo quy định. Rà soát, chấn chnh các hoạt động liên kết, xuất bản ấn phẩm của các cơ quan báo chí. Tăng cường công tác quản lý các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nhằm phát huy tác dụng của loại hình thông tin này trong công tác tuyên truyền, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực.

- Chú trọng công tác phối hợp, nâng cao vai trò của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh trong công tác giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động báo chí, quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

5. Về tài chính

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển. Phân định rõ cơ chế tài chính đối với báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và báo chí chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại. Nhà nước chđầu tư, bảo đảm cho Báo Đng Khởi và Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực.

- Hỗ trợ chính sách về tài chính trong hoạt động liên kết, sản xuất nội dung, chuyên mục, chương trình khoa học, phổ biến kiến thức, giải trí của các cơ quan báo chí.

6. Về nguồn nhân lực

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan báo chí về tuổi, trình độ, năng lực, kinh nghiệm quản lý... theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, kinh tế báo chí cho đối tượng lãnh đạo cơ quan báo chí. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưng báo chí.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin trong các cơ quan nhà nước; tổ chức bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, nhất là kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin và sự c thông tin.

7. Về khoa học, công nghệ

- Đầu tư cho các cơ quan báo chí chủ lực gắn với yêu cầu hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ truyền thông tiên tiến và có cơ chế khuyến khích các cơ quan báo chí tiếp cận công nghệ truyền thông tiên tiến.

- Đầu tư nghiên cứu, phát triển các công cụ, giải pháp kỹ thuật để quản lý tốt báo chí điện tử, thông tin mạng. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các chương trình, đề án, dự án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, tăng diện bao phủ thông tin chính thống, đúng định hướng đồng thời ngăn chặn, hạn chế tác động của thông tin độc hại, tiêu cực.

8. Về hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại

Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí trong nước với các cơ quan báo chí nước ngoài, các tổ chức báo chí khu vực, quốc tế.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực báo chí, thông tin truyền thông.

Nâng cao hiệu quả các chương trình thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin về Bến Tre, Việt Nam bằng tiếng nước ngoài.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch theo Kế hoạch này.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Đng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Hội văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, tạo sự đng thuận cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan để huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài tỉnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư cho phát triển báo chí.

3. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch đúng theo quy định của pháp luật.

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí, tạp chí trong tỉnh.

5. Báo Đng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiu:

- Triển khai tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin công tác cán bộ, tăng cường công tác quản lý, có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí yên tâm công tác và phát triển.

- Tăng cường giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý nghiêm theo thẩm quyền những cán bộ, nhân viên, người làm báo của cơ quan báo chí trực thuộc khi vi phạm. Chịu trách nhiệm cụ thể hóa nội dung Kế hoạch này theo thẩm quyền, lồng ghép quan điểm, mục tiêu của Kế hoạch vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị đtriển khai thực hiện hiệu quả.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trong lĩnh vực, phạm vi quản lý gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên nhằm triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ TTTT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành tỉnh: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Đ
ng khởi, Đài PTTH Bến Tre;
- Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre;
- Hội Văn học - Nghệ thuật NĐC;
- Chánh, PCVP.KGVX;
- Phòng: KGVX, T
H, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT (Ty).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2447/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2447/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2447/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2447/KH-UBND 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2447/KH-UBND 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2447/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Phước
        Ngày ban hành23/05/2019
        Ngày hiệu lực23/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2447/KH-UBND 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2447/KH-UBND 2019 về quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí trên địa bàn tỉnh Bến Tre

           • 23/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực