Văn bản khác 245/KH-UBND

Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 245/KH-UBND 2017 công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định 97/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh;

b) Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thu thập thông tin, kịp thời phát hiện những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý;

c) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Nghị định số 97/2017/NĐ-CP;

c) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch và theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này;

b) Thời gian hoàn thành: Trước ngày 29/12/2017.

2. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3. Hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung: Việc hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện tại địa bàn các huyện, thị xã;

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 3, tháng 4 năm 2018.

4. Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung: Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ'CP và khoản 28 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện

- Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông vận tải, Công thương, Quản lý thị trường và tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác theo quy định;

- Trên cơ sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra một hoặc một số lĩnh vực tại địa phương;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

c) Thời gian thực hiện kiểm tra

- Đối với Sở Tư pháp: Tháng 5, tháng 6 năm 2018;

- Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế: Tháng 5, tháng 6 năm 2018.

- Đối với các Đoàn kiểm tra liên ngành trong các lĩnh vực khác do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thành lập theo quy định của pháp luật: Cả năm 2018.

5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, hàng năm đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và khoản 31, khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

6. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung: Thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, bất cập hoặc chồng chéo để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý và thực hiện theo Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan;

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

7. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

a) Tổng hợp, xây dựng báo cáo 6 tháng, hàng năm đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên phạm vi toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại khoản 7 mục II Kế hoạch này khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi Kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình về Sở Tư pháp trước ngày 15/01/2018; thực hiện báo cáo định kỳ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo nội dung, chất lượng, số liệu đầy đủ, chính xác và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời gian quy định;

b) Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị các có liên quan trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch; cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đầy đủ, đúng thành phần theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp, số điện thoại: 02343845423, địa chỉ thư điện tử: [email protected]) để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP. Huế;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Báo TT. Huế; Đài PT-TH tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu245/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 245/KH-UBND 2017 công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 245/KH-UBND 2017 công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu245/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 245/KH-UBND 2017 công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 245/KH-UBND 2017 công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Huế

           • 04/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực