Văn bản khác 245/KH-UBND

Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 245/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án tuyên truyền phát triển bền vững biển đảo Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/KH-UBND

Lào Cai, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đán trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời v tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Đy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn tỉnh về vai trò, vị trí chiến lược của biến, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tchức, cá nhân trong công cuộc góp sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tquốc.

- Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát trin bin, đảo Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với tng đối tượng tuyên truyền, đặc biệt là đối với địa phương biên giới miền núi, không có đường bin cũng không có hải đảo như tỉnh Lào Cai.

- Việc triển khai thực hiện phải tuân thủ đúng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền phải được trin khai từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, tránh phô trương, hình thức.

- Trên 90% giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lý trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, trạm truyn thanh cp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bin, đảo Việt Nam.

-100% học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông tin, kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam:

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo.

- Tuyên truyền các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

- Tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế từ biển, phát triển du lịch biển, gắn phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh trên biển, mở rộng hợp tác quốc tế các vấn đề về biển, các chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên biển, chính sách hỗ trợ ngư dân, bảo vệ sinh kế cho người dân vùng biển...

- Tuyên truyền những hoạt động, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Lào Cai, tấm lòng của người dân Lào Cai hướng về biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc thông qua các phong trào “Hướng về biển đảo quê hương”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Chung sức vì biển, đảo”...; Giáo dục lòng yêu nước, sẵn sàng xung kích xây dựng bảo vệ chủ quyền biển, đảo và Tổ quốc.

- Triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp số 214-Ctr/TU-ĐUQCHQ ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai với Đảng ủy Quân chủng Hải Quân về phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Thông qua các ấn phẩm báo chí của các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thông qua các chương trình văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, các hoạt động tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua các hoạt động triển lãm, trưng bày tại Bảo tàng tnh Lào Cai.

- Thông qua công tác giảng dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua các ấn phẩm truyền thông do các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh xuất bản (bản tin, xuất bản phẩm...).

- Thông qua chương trình phát thanh của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp tỉnh.

2. Tchức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo:

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Dự kiến thực hiện trong 02 năm: Năm 2019 và năm 2020.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh Lào Cai, Cổng thông tin điện tử và các Cổng thành viên, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố, các cơ quan xuất bản bản tin và hệ thống trạm truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung tuyên truyền tại điểm a, khoản 1, mục II của kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch này; kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và trạm truyền thanh cấp xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về công tác thông tin tuyên truyền về biển, đảo cho cán bộ, công chức các sở, ngành; giáo viên; học sinh, sinh viên và UBND các huyện, thành phố; cán bộ phụ trách truyền thanh cấp xã phường, thị trấn.

- Theo dõi, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, thu hồi sách, xuất bản phẩm có thông tin sai lệch về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp số 214-Ctr/TUUQCHQ ngày 19/7/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng ủy Quân chủng Hải Quân về phối hợp tuyên truyền biển, đảo; chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

3. Sở Ngoại vụ:

- Là đầu mối tiếp nhận từ Bộ Ngoại giao các tài liệu, ấn phẩm liên quan đến biển, đảo; đồng thời, cấp phát cho các sở, ngành, địa phương, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền.

- Phối hợp cùng các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh cung cấp cho Bộ Ngoại giao về các thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông tin trong việc xuất bản sách và số hóa tài liệu tuyên truyền về biển đảo phục vụ công tác thông tin tuyên truyền; Lựa chọn một số sách, tài liệu có giá trị chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; dịch các ấn phẩm thành tiếng Anh, tiếng Trung để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; Thực hiện các chương trình văn hóa văn nghệ, chiếu phim lưu động có chủ đề biển đảo, hướng về biên giới, hải đảo quê hương.

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

5. SGiáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức mở lp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường cao đẳng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, cập nhật kiến thức và lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác biển, đảo trong các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường học, kết hợp phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D.

6. Sở Tư pháp:

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của ban hành của HĐND, UBND cấp tỉnh có các nội dung pháp lý về chủ quyền biển, đảo để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, tham mưu lồng ghép triển khai tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai.

7. Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

- Triển khai các nội dung tuyên truyền tại khoản 1, mục II của Kế hoạch với các hình thức phù hp. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tin, bài về biển, đảo trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình hằng ngày. Duy trì hoặc mở các chuyên trang, chuyên mục phù hp về biển, đảo trên các ấn phm của Báo Lào Cai, Tạp chí Fansipang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai.

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở chuyên mục “Vì biển, đảo quê hương” trên ấn phẩm của mình.

8. Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

9. UBND các huyện, thành phố:

Chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam theo nội dung tại khoản 1, mục II của kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch này được thực hiện từ:

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp vào kế hoạch tuyên truyền của tỉnh (trên tinh thần lồng ghép vào các nội dung tuyên truyền khác của ngành, lĩnh vực đơn vị mình quản lý), đồng thời xây dựng dự toán kinh phí thực hiện để tổng hợp chung vào kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

Căn cứ nội dung trên, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động, phối hp triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05/12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Công an t
nh, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Tạp chí Fansip
ăng, Cổng TTĐT tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐ VPUBND t
nh;
- Lưu: VT, TH
1, NC1, BBT1, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu245/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 245/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án tuyên truyền phát triển bền vững biển đảo Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 245/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án tuyên truyền phát triển bền vững biển đảo Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu245/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành08/07/2019
        Ngày hiệu lực08/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 245/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án tuyên truyền phát triển bền vững biển đảo Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 245/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án tuyên truyền phát triển bền vững biển đảo Lào Cai

           • 08/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực