Kế hoạch 245/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thi hiệu quả Công ước chống tra tấn hạ nhục con người Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 19 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HOẶC TRỪNG PHẠT TÀN BẠO, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC CON NGƯỜI VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÙ HỢP CỦA ỦY BAN CHỐNG TRA TẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước CAT) và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm; xác định cụ thể nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức triển khai thực hiện Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả góp phần nâng cao sự thụ hưởng của người dân đối với các quyền về sức khỏe, thân thể, đặc biệt là không bị tra tấn hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và của tỉnh Đồng Nai; đảm bảo các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định pháp luật có liên quan và các nội dung của Kế hoạch quốc gia về triển khai thực hiện Công ước CAT tại Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc tại Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 14/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Tăng cường hợp tác với cơ quan, tổ chức nước ngoài liên quan trong phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân quyền; phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Chương VIII của Luật Điều ước quốc tế năm 2016; bám sát các yêu cầu về chính trị, ngoại giao và nhiệm vụ phòng, chống tra tấn hoặc các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

b) Việc tổ chức thực hiện Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn

a) Tăng cường đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên môn của cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là các cơ quan trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; tăng cường trang bị, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong công tác công vụ.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tăng cường số lượng và nâng cao năng lực trợ giúp viên pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý khác, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Nâng cao hiệu quả và tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đơn khiếu nại, đơn tố cáo liên quan đến tra tấn, nhất là tin báo, tố giác, đơn khiếu nại, đơn tố cáo các hành vi bức cung, dùng nhục hình, làm chết người trong khi thi hành công vụ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu, bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

d) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác, đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tra tấn, nhất là các hành vi bức cung, dùng nhục hình, làm chết người trong khi thi hành công vụ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu, bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; thi hành tạm giữ, tạm giam; điều tra, truy tố, xét xử; thi hành án hình sự, kịp thời phát hiện những sai sót, chấn chỉnh các vi phạm.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

đ) Nâng cao trách nhiệm thực hiện bồi thường nhà nước các trường hợp oan sai, nhất là các yêu cầu bồi thường từ phía các nạn nhân của hành vi bức cung, dùng nhục hình, làm chết người trong khi thi hành công vụ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu, bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

e) Thống kê, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn chuyên sâu về Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

g) Thống kê, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tra tấn (Các hành vi bức cung, dùng nhục hình, làm chết người trong khi thi hành công vụ, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ, mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác trong việc khai báo, cung cấp tài liệu, bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật).

- Cơ quan thực hiện: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

h) Phối hợp nghiên cứu, xây dựng, thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác bồi thường Nhà nước, trong đó đề cập trường thông tin, dữ liệu về nạn nhân bị tra tấn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

a) Tăng cường thực hiện hoạt động truyền thông, tiếp tục tổ chức và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục, tập huấn về Công ước CAT, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thực thi Công ước CAT cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và Nhân dân, bao gồm các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, người dân sống ở khu vực miền núi; người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng các ngôn ngữ dân tộc khác nhau.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Tham gia xây dựng, cấp phát Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn; pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Báo cáo quốc gia chống tra tấn lần thứ nhất; Bản khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn; Báo cáo giữa kỳ quốc gia chống tra tấn lần thứ nhất cập nhật tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn; các nỗ lực, thành tựu nổi bật khác của Việt Nam đã đạt được trong phòng, chống tra tấn.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

c) Đẩy mạnh giáo dục ý thức kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kỹ năng nghề nghiệp, quy trình công tác trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tính và các Sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Công ước chống tra tấn và khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và các kế hoạch khác đã ban hành liên quan đến triển khai Công ước chống tra tấn và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn dự trù kinh phí đưa vào dự toán hàng năm theo quy định và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung được phân công tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm ban hành Kế hoạch (hoặc Công văn) để tổ chức thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm bảo đảm và thúc đẩy các nội dung, hoạt động thực thi Công ước chống tra tấn tại các Kế hoạch, Đề án khác có liên quan; định kỳ hàng năm, đưa thông tin thực hiện Kế hoạch này vào Báo cáo tổng kết thực hiện Công ước chống tra tấn (báo cáo hàng năm trước ngày 05 tháng 12) gửi về Công an tỉnh để tổng hợp.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này, nhằm tăng cường hiệu quả triển khai các nội dung của Công ước chống tra tấn.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; định kỳ hàng năm (trước ngày 05 tháng 12) gửi thông tin về các hoạt động đã thực hiện và kiến nghị, đề xuất (nếu có) đến Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia với chính quyền cùng cấp thực hiện các hoạt động phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị trao đổi, phối hợp Công an tỉnh để được hướng dẫn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết theo quy định. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tổ chức tổng kết 05 năm đánh giá việc thực hiện, kịp thời triển khai các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Q. Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh:
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, THNC.

Q. CHỦ TỊCH
Võ Tấn Đức

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu245/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(27/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 245/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thi hiệu quả Công ước chống tra tấn hạ nhục con người Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thi hiệu quả Công ước chống tra tấn hạ nhục con người Đồng Nai
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu245/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Tấn Đức
        Ngày ban hành19/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (27/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thi hiệu quả Công ước chống tra tấn hạ nhục con người Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 245/KH-UBND 2023 thi hiệu quả Công ước chống tra tấn hạ nhục con người Đồng Nai

              • 19/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực