Văn bản khác 2455/KH-UBND

Kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2014

Căn cứ chiến lược Thông tin đối ngoại (TTĐN) giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012;

Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013;

Căn cứ Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010;

Căn cứ kết quả hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2013,

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2014 của tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Đồng Nai đến với các nước trong khu vực và trên thế giới.

1.2. Giới thiệu tiềm năng đầu tư, thế mạnh về chính trị - kinh tế - xã hội, kêu gọi đầu tư nước ngoài của tỉnh đến các nước trên thế giới và kiều bào ta ở nước ngoài; quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử văn hóa và các giá trị văn hóa của tỉnh Đồng Nai đến với các nước trong khu vực và trên thế giới.

1.3. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta.

1.4. Thông tin về tình hình của thế giới đến với nhân dân trong tỉnh.

2. Yêu cầu

2.1. Đảm bảo sự lãnh đạo, giám sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các đơn vị chức năng trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

2.2. Việc phối hợp thông tin, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh của địa phương phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khách quan, trung thực và theo đúng định hướng chính trị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2.3. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước.

2.4. Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, đa dạng về hình thức thông tin.

2.5. Công tác thông tin đối ngoại phải gắn với sự nghiệp bảo vệ An ninh trật tự và phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại;

2. Tổ chức và tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh ra nước ngoài;

3. Quảng bá hình ảnh, tiềm năng của địa phương thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc của tỉnh và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương;

4. Tham gia các hội chợ, triển lãm, hội thảo quốc tế, hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, du lịch, đào tạo, giới thiệu lịch sử văn hóa... nhằm giới thiệu, quảng bá về địa phương;

5. Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong nước, khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về tỉnh; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh;

6. Xây dựng bộ tư liệu giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa, thương hiệu, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh.

7. Tổ chức triển khai thực hiện đề án, dự án, chương trình tuyên truyền, quảng bá nâng cao hình ảnh tỉnh Đồng Nai.

8. Đấu tranh, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, trái với chủ trương những chính sách của Đảng và Nhà nước, lợi thế về đầu tư và các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.

9. Theo dõi dư luận báo chí nước ngoài về tỉnh Đồng Nai, qua đó tăng cường các hoạt động thông tin, chủ động trong việc định hướng dư luận.

III. HÌNH THỨC

1. Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai là những kênh thông tin chính thống của tỉnh Đồng Nai.

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với các nước trên thế giới và kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ta ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh. Nội dung thông tin phải bám sát các yêu cầu về nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường về thời lượng, hình thức và chất lượng thông tin đa dạng phong phú, hấp dẫn.

- Phối hợp với các cơ quan báo, tạp chí Trung ương, các kênh truyền hình (Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truvền hình Kỹ thuật số Việt Nam...) đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến với cả nước và bạn bè quốc tế.

- Việc cung cấp thông tin phải thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các loại hình thông tin đối ngoại khác

- Tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân theo chủ trương và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

- Thông tin quảng bá bằng các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: Tham gia biểu diễn, giao lưu, quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc trong tỉnh đến một số nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

- Tạo điều kiện cho phóng viên báo chí trong tỉnh tham quan, giao lưu, tác nghiệp ở một số nước trong khu vực nhằm học hỏi kinh nghiệm, hợp tác thông tin, quảng bá hình ảnh và giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư, du lịch của tỉnh.

- Tham gia các hoạt động thể thao, hợp tác tổ chức các giải thể thao chuyên nghiệp và phong trào với các nước trong khu vực.

- Tham gia giới thiệu quảng bá du lịch, ẩm thực, triển lãm, hội chợ thương mại với các nước.

- Biên tập và phát hành bộ ảnh triển lãm, giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người, di tích, danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh đến với các nước trên thế giới, du khách nước ngoài và kiều bào ta ở nước ngoài.

- Biên soạn và phát hành tài liệu, hình ảnh về cơ hội đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai; giới thiệu, quảng bá, mời gọi tham gia các dự án phát triển kinh tế tại các khu công nghiệp của tỉnh.

- Các nội dung quảng bá nói trên cần được in và xuất bản trên các chất liệu và hình thức như: in trên giấy, băng, đĩa hình, tờ rơi, video clip...

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi họp báo định kỳ và đột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai công tác thông tin đối ngoại năm 2014;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn, theo dõi, giám sát, tổng hợp các báo cáo, sơ kết, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, người phát ngôn của các đơn vị cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước phục vụ công tác thông tin đối ngoại thông qua các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ và đột xuất;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ theo dõi, tổng hợp tình hình thông tin của báo chí và dư luận nước ngoài; Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch thông tin phản bác những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Phối hợp trong quản lý các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp trên địa bàn của tỉnh và các đoàn báo chí của tỉnh ra tác nghiệp ở nước ngoài;

- Quản lý cấp phép xuất bản tài liệu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; các xuất bản phẩm thông tin đối ngoại của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương có các kênh thông tin đối ngoại: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VTC10), Cổng Thông tin điện tử Chính phủ... để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh ra toàn quốc và thế giới;

- Đề xuất khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại.

2. Sở Ngoại vụ:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức đối ngoại 2014 dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh;

- Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại địa phương ở nước ngoài; theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về tỉnh Đồng Nai;

- Cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các tổ chức liên quan;

- Phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; cung cấp thông tin có định hướng ra nước ngoài cho các tổ chức quốc tế và phương tiện thông tin đại chúng quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Tuyên truyền quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai qua các đoàn của tỉnh đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước;

- Thực hiện đĩa DVD tổng kết các hoạt động đối ngoại, tình hình kinh tế - xã hội và dự án thu hút đầu tư nước ngoài 2014.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Xây dựng các chương trình nghệ thuật, chương trình lưu động thành các sản phẩm du lịch thể hiện bản sắc dân tộc;

- Thực hiện phim tư liệu giới thiệu di tích lịch sử địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân lực lượng Vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia;

- Tổ chức triển lãm hình ảnh, phim tư liệu giới thiệu giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các tộc người ở Đồng Nai;

- Tổ chức biểu diễn văn nghệ giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa cho kiều bào về thăm quê ăn Tết;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, hội thao với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa... phục vụ các tầng lớp nhân dân;

- Biên soạn và phát hành bản đồ du lịch, sổ tay hướng dẫn giới thiệu điểm đến của du lịch Đồng Nai.

4. Sở Công thương:

- Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại, mời gọi sự tham gia của các nước trong khu vực, đồng thời tham gia các cuộc hội chợ thương mại của các nước trong khu vực, thông qua đó để giới thiệu, quảng bá giới thiệu thương hiệu các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh, và thương hiệu của các doanh nghiệp trong tỉnh đến các nước khác;

- Phối hợp với Báo Công thương, Báo Diễn đàn doanh nghiệp... để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với nhân dân trong nước và nước ngoài.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại, đặc biệt là về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, về sản phẩm hàng hóa của ngành nông nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng;

- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu nông sản thông qua hội chợ, triển lãm; giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận VietGAP;

- Thực hiện đĩa DVD quảng bá lợi thế, tiềm năng ngành chăn nuôi của tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan gắn các hoạt động phát triển kinh tế với thông tin đối ngoại về tình hình thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh đến các nhà đầu tư, kiều bào, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thu hút tiềm lực phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, ký kết các văn kiện hợp tác;

- Cập nhật in mới Brochure giới thiệu tiềm năng đầu tư của tỉnh hàng năm.

7. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại;

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh.

- Phối hợp các cơ quan chức năng theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại của tỉnh để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

8. Sở Tài chính:

- Có trách nhiệm thẩm định dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động thông tin đối ngoại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bảo đảm ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho việc đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định hiện hành.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh vận động nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân.

10. Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh:

- Các cơ quan báo chí xây dựng, hoàn thiện các chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường nội dung, tin bài thông tin hai chiều quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các tỉnh và kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời thông tin thường xuyên về các hoạt động liên quan của các nước và kiều bào ở nước ngoài đến với nhân dân trong tỉnh.

11. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi quản lý:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm và dự toán kinh phí hoạt động theo quy định (ngay sau khi Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai được ban hành), đồng thời gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh;

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách và tích cực vận động tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại (xuất bản ấn phẩm, tổ chức triển lãm...);

- Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại và tổng hợp kết quả hoạt động trên lĩnh vực đơn vị quản lý;

- Thực hiện chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở, ngành, địa phương căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện Kế hoạch này; gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi chỉ đạo.

2. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014, gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/12/2014 để tổng hợp chung báo cáo trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Dân vận;
- Ban Tuyên giáo;
- Các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP.
Biên Hòa;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2455/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2455/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2014
Ngày hiệu lực27/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2455/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2455/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành27/03/2014
        Ngày hiệu lực27/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2455/KH-UBND hoạt động thông tin đối ngoại năm 2014 Đồng Nai

            • 27/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực