Văn bản khác 2459/KH-SGDĐT

Kế hoạch 2459/KH-SGDĐT năm 2015 về thanh tra năm 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2459/KH-SGDĐT thanh tra Quảng Bình 2016 2015


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/KH-SGDĐT

Quảng Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.1. Hoạt động thanh tra bảo đảm tính toàn diện các mặt hoạt động; bao gồm: thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chng tham nhũng.v.v. theo quy định của pháp luật.

1.2. Qua thanh tra, đánh giá đúng trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của thủ trưởng cơ sở giáo dục, đào tạo; đôn đốc việc tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về giáo dục nói riêng; tư vấn các giải pháp khả thi để nhà trường, cơ sở giáo dục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt các mặt công tác được giao với chất lượng, hiệu quả cao hơn. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bsung chính sách, quy định, quy chế phù hợp nhằm thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả công tác của nhà trường, cơ sở giáo dục, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và hiệu lực quản lý giáo dục.

1.3. Để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Thanh tra Sở GD&ĐT phải tích cực, chủ động và linh hoạt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, đảm bảo tiến độ thanh tra, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA

2.1. Thanh tra hành chính;

2.2. Thanh tra chuyên ngành;

2.3. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2.4. Thanh tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng.

III. K HOẠCH THC HIỆN

3.1. Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy định về phân cấp quản lý đtổ chức công tác thanh tra ngay từ đầu năm 2016 với các hình thức thường xuyên, đột xuất, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, không chạy theo thành tích.

3.2. Phương pháp thanh tra:

- Đtriển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác thanh tra của ngành cần lồng ghép, phối hợp, đan xen hoạt động thanh tra với các hoạt động triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác.

- Mỗi cuộc thanh tra lựa chọn một hoặc một số nội dung thanh tra phù hợp, cùng một thời điểm có thể triển khai nhiều đoàn thanh tra để đảm bảo kế hoạch, tiến độ thanh tra, tuyệt đối không để dồn ép vào cuối kỳ, cuối năm.

- Trin khai, chỉ đạo thanh tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật vthanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; thu chi tài chính; quản lý dạy thêm học thêm; mua sm, quản lý, sử dụng thiết bị dạy học.v.v. một cách tích cực, hiệu quả.

3.3. Kế hoạch thanh tra năm 2016

- Nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC, xác minh VBCC được thực hiện thường xuyên trong năm 2016.

- Công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra PCTN, THTKCLP được tiến hành trong từng tháng như sau:

3.3.1. Tháng 01 năm 2016

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016 trình lãnh đạo Sở phê duyệt và triển khai thực kế hoạch thanh tra.

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 02 trường THPT; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, quản lý DTHT, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

- Thanh tra chuyên ngành diện rộng về việc mua sắm, quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em và công tác tự làm đồ dùng dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

- Thanh tra thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9, lớp 12.

- Thực hiện các báo cáo: Báo cáo kết quả Thanh tra HK I gửi Bộ GD&ĐT; báo cáo Kê khai tài sản, thu nhập năm 2015, báo cáo công tác thanh tra tháng 01 năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.2. Tháng 02 năm 2016

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 01 trường THPT; kết hợp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, quản lý DTHT, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

- Thanh tra chuyên ngành 01 Trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện.

- Thanh tra chuyên ngành 01 trường TCCN.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 2 năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.3. Tháng 3 năm 2016

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 01 trường THPT; thanh tra chuyên ngành 01 phòng GD&ĐT cấp huyện, kết hợp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, quản lý DTHT, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

- Thanh tra chuyên ngành 01 trường TCCN.

- Thanh tra thi HSG lớp 9, lớp 11, lớp 12 cấp tỉnh.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 3 và Quý 1 năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.4. Tháng 4 năm 2016

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tại 01 trường THPT, 01 trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện; kết hợp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, quản lý DTHT, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

- Thanh tra chuyên ngành Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Thanh tra chuyên ngành diện rộng về việc chấp hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 4 năm 2015 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.5. Tháng 5 năm 2016

- Thanh tra, kiểm tra liên kết đào tạo và VBCC các lớp đào tạo ĐH, CĐ tại trung tâm GDTX tỉnh.

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Trung tâm NN, tin học.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kim tra; quản lý DTHT; thu chi tài chính, thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết KNTC tại các đơn vị trực thuộc Sở;

- Thanh tra việc thực hiện Kết luận, kiến nghị thanh tra tại một số đơn vị được thanh tra trong năm học;

- Kim tra, chỉ đạo kỳ kiểm tra chất lượng cuối HK2;

- Tập huấn nghiệp vụ thanh tra kỳ thi THPT quốc gia, xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016;

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

- Lập Báo cáo kết quả công tác thanh tra năm học; báo cáo lĩnh vực công tác thanh tra gửi Thanh tra Bộ GD&ĐT.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 5 năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

3.3.6. Tháng 6&7 năm 2016

- Thanh tra coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017.

- Thanh tra coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi THPT quốc gia năm 2016.

- Thanh tra, kim tra quản lý DTHT trong và ngoài nhà trường tại các địa bàn trung tâm huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; các trường thuộc phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

3.3.7. Tháng 8 năm 2018

- Tiếp tục thanh tra, kiểm tra quản lý DTHT trong hè tại các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị trực thuộc.

- Thanh tra xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017.

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành Trung tâm NN, tin học.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 8 năm 2015 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.8. Tháng 9 năm 2016

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017.

- Tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm học; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho CBQL, CTV thanh tra.

- Chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra nội bộ năm học 2015-2016 triển khai nhiệm vụ kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu nộp, mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục đầu năm học tại các trường mầm non, phổ thông.

- Thanh tra thi chọn đội tuyển chính thức dự thi HSG Quốc gia lớp 12.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.9. Tháng 10 năm 2016

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tại 02 trường THPT.

- Thanh tra chuyên ngành 01 Trung tâm ngoại ng, tin học.

- Thanh tra, kim tra việc thực hiện các quy định về quản lý DTHT tại các trường mầm non, phổ thông.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 10 năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.10. Tháng 11 năm 2016

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 01 trường THPT; thanh tra chuyên ngành 01 phòng GD&ĐT cấp huyện; kết hợp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, quản lý DTHT, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

- Thanh tra hành chính diện rộng về xây dựng cơ cấu viên chức, tiếp nhận, quản lý, sử dụng, chế độ giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học;

- Thanh tra chuyên ngành 01 Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Báo cáo công tác thanh tra tháng 11 năm 2016 gửi Thanh tra tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

3.3.11. Tháng 12 năm 2016

- Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 02 trường THPT, 01 trung tâm GDNN - GDTX cấp huyện; kết hợp thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, quản lý DTHT, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN.

- Kiểm tra, chỉ đạo kỳ kiểm tra chất lượng cuối HK1.

- Thanh tra chuyên ngành 01 trường TCCN.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra khác khi được Giám đốc giao.

- Báo cáo công tác thanh tra năm 2016; xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 gửi Thanh tra tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; Giám đốc Sở GD&ĐT giao Chánh Thanh tra căn cứ điều kiện thực tế của ngành, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT để triển khai thực hiện; bảo đảm đúng nội dung, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra năm 2016./.

 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trương Đình Châu

CHÁNH THANH TRA


Trương Xuân Mâu

 

Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh; để báo cáo
- Giám đốc Sở; để báo cáo
- Phó GĐ Sở; để báo cáo
- VP S;
- Website Sở;
- Lưu: VT, Ttra.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2459/KH-SGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2459/KH-SGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2015
Ngày hiệu lực17/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2459/KH-SGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 2459/KH-SGDĐT thanh tra Quảng Bình 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2459/KH-SGDĐT thanh tra Quảng Bình 2016 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2459/KH-SGDĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình, ***
        Người kýTrương Xuân Mâu, Trương Đình Châu
        Ngày ban hành17/11/2015
        Ngày hiệu lực17/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2459/KH-SGDĐT thanh tra Quảng Bình 2016 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2459/KH-SGDĐT thanh tra Quảng Bình 2016 2015

             • 17/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực