Văn bản khác 246/KH-UBND

Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 246/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/KH-UBND

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông (Thông tư 14); Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục phổ thông 2018); Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Go dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kế hoạch là căn cứ để S Giáo dục và Đào tạo, các S, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Yêu cầu

- Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chyếu, xây dựng lộ trình chun bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phthông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phi hợp trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tích cực tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Thành phố; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông; nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội về Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Các cơ quan truyền thông đưa tin về các hoạt động triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tăng cường giới thiệu, viết bài trên các phương tiện truyền thông về những tấm gương người tốt, việc tốt: Những tập thể, cá nhân điển hình về đổi mới, sáng tạo, có thành tích cao trong dạy và học; những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

2. Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên của từng môn học, lớp học, cấp học và nhân viên để xây dựng kế hoạch sắp xếp, btrí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng và thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo đủ slượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chun; thực hin bổ nhim, thi, xét thăng hng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quy định.

- Căn cứ lộ trình triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xác định đối tượng và số lượng giáo viên, nhân viên cần đào tạo, bồi dưỡng từng năm để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên, nhân viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phthông 2018 phù hợp với kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán ở các cấp học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng giáo viên và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chc; tham mưu xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp tập hun, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên ca Thành phố. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phthông trên địa bàn Thành phố được tập huấn theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến và hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu triển khai áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với từng cấp học, lớp học, môn học.

3. Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng quy mô, mạng lưới trường lớp, học sinh; xác định quy mô, nhu cầu cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố có kế hoạch về nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch tng thvà từng năm thực hiện “Đán bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo phù hp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường, lớp học theo quy định. Ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học đảm bảo một lớp/phòng học để triển khai dạy học 02 buổi/ngày, phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ svà trung học phthông, xóa phòng học bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

- Chỉ đạo các cơ sgiáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bsung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện các Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành phố.

- Rà soát, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin chuẩn bị triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng ca Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản trị duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống mạng.

4. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương

- Ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn nội dung giáo dục về những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sự, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của thành phố Hà Nội bổ sung cho nội dung bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khảo sát thực trạng về triển khai giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục hiện hành và công tác chuẩn bị cho việc trin khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu trước khi triển khai thực hiện.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; tổng hp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo từng quý, từng năm để bsung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện theo lộ trình tổng thể như sau:

- Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Tnăm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lp 10.

- Từ năm học 2023-2024 đối vi lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Tnăm học 2024-2025 đối với lớp 5, lp 9 và lớp 12.

1. Giai đoạn 01 (Từ nay đến tháng 11/2019):

a) Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng và trin khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp Thành phố, cấp quận, huyện, thị xã.

b) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung; phối hợp vi các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thc hiện chương trình giáo dục phổ thông phù hp với kế hoạch.

c) Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương của thành phố Hà Nội, đảm bảo kịp thời áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố theo lộ trình.

d) T chc nghiên cứu, thảo luận nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

đ) Tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ ging dạy chương trình giáo dục phthông mới ở cp tiểu học, trung học cơ sở

2. Giai đoạn 02 (Từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020):

a) Hoàn thành việc tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học, trung học cơ s.

b) Tổ chc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

c) Triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách liên quan đến chương trình mới, sách giáo khoa mới.

3. Giai đoạn 03 (Từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021):

a) Triển khai áp dụng đại trà toàn Thành phố chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1.

c) Tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

d) Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Giai đoạn 04 (Từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022):

a) Tiếp tục triển khai áp dụng đại trà chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1; triển khai áp dụng cho lớp 2 và lớp 6.

b) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình giáo dục ph thông mới ở cp trung học ph thông (nếu có).

d) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

5. Giai đoạn 05 (Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023):

a) Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6; triển khai áp dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

b) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

6. Giai đoạn 06 (Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2025):

a) Tiếp tục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã triển khai; triển khai áp dụng theo hình thức cuốn chiếu cho các lớp còn lại.

b) Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

c) Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

IV. KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

Kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn hp pháp khác (Ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí cho các huyện).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tham mưu UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Thành phố; ban hành kế hoạch thực hin chương trình giáo dục phthông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chủ động chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình tổng th, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hp, rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bsung đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tham mưu xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục ph thông 2018.

d) Chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của thành phố Hà Nội.

đ) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, xã hội về mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các chính sách liên quan.

e) Giúp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; tổng hp, đánh giá tình hình và kết quthực hiện theo từng quý, năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh.

g) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí từng năm để thực hiện Kế hoạch.

h) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tổng hp, cân đối và bố trí nguồn vn đầu tư từ ngân sách nhà nước và các chương trình, dự án khác để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kinh phí theo lộ trình từng năm. Trên cơ sở Kế hoạch được phê duyệt, căn cứ khả năng cân đi ngân sách, Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Ni v

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, đảm bảo đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông phối hợp với SGiáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã

a) Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp quận, huyện và thị xã; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với kế hoạch của UBND Thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Rà soát, đánh giá thực trạng giáo dục tại địa phương, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hp với tình hình thực tế của địa phương.

c) Cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

7. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn vướng mc vượt khả năng và thm quyn, các đơn vị báo cáo UBND Thành ph(qua Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hp) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý; Nguyễn Doãn Toàn;
- Ban VHXH - H
ĐND Thành phố;
- Các đ
ơn vị được phân công trong Kế hoạch;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP
UB: CVP, PCVP Đ.H.Giang; V.T. Anh;
- KGVX, NC, K
T, TKBT, TTTHCB;
- Lưu: VT, K
GVXchiến.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 246/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu246/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2019
Ngày hiệu lực28/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 246/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 246/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 246/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu246/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành28/11/2019
        Ngày hiệu lực28/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 246/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 246/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông thành phố Hà Nội

         • 28/11/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/11/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực