Văn bản khác 2464/KH-UBND

Kế hoạch 2464/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2464/KH-UBND 2019 bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2464/KH-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 930/QĐ-TTG NGÀY 28/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020; căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bin, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền cần bảo đảm sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất của các cấp, các ngành với các cơ quan báo chí, tuyên truyền, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và các tình huống đột xuất.

- Nội dung thông tin tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và phát triển bn vững bin, đảo Việt Nam phải đảm bảo theo đúng các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh về tình hình bin, đảo giai đoạn 2018 - 2020.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đng xã hội, các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo chính xác, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh

a) Nội dung tuyên truyền

Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khng định chủ quyn của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tim năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn...

b) Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; các Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn th, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật v biển, đảo

a) Đối tượng

Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; các Cổng/Trang thông tin điện tử; Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

b) Thời gian thực hiện: Trong 02 năm 2019 và 2020.

3. Phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án

a) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

- Xây dựng, biên soạn tài liệu cho các bộ, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

- Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở Triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tổ chức hội thi tìm hiểu, tham quan bảo tàng về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam” nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12)....

- Biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm: Sách chuyên khảo về đề tài biển, đảo; sách điện tử về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam ở Biển Đông và số hóa một số tài liệu tuyên truyền về biển, đảo phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; sổ tay tuyên truyền về biển, đảo; tập atlas Bản đồ chủ quyền của Việt Nam trong lịch sử...

- Nghiên cứu, thu thập, cung cấp các chứng cứ và cơ sở pháp lý về chủ quyền trên biển của Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức và phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng trong các cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

- Đưa nội dung kiến thức về biển đảo và phổ biến các văn bản pháp luật về biển, đảo tích hợp vào giảng dạy trong chương trình chính khóa và ngoại khóa của các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

c) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo cho giáo viên giảng dạy các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường dạy nghề của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước.

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí hàng năm, tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, Ban biên tập các Cng/Trang thông tin điện tử, Đài Truyền cấp huyện và cấp xã việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam theo nội dung tại Khoản 1, Mục II của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3, Mục II của Kế hoạch này.

2. Sở Ngoại vụ

- Là đầu mối tiếp nhận các thông tin, tài liệu tuyên truyền liên quan đến biển, đảo do Bộ Ngoại giao cung cấp gửi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phiên bản tiếng nước ngoài cho Cổng thông tin đối ngoại tỉnh và các n phm phục vụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền và phát triển bn vững biển, đảo Việt Nam thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở, như: c đng trực quan, xây dựng chương trình thông tin lưu động, chương trình văn hóa, văn nghệ; trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh liên quan bin, đảo Việt Nam...

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điểm b, Khoản 3, Mục II của Kế hoạch này.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung quy định tại Điểm c, Khoản 3, Mục II của Kế hoạch này.

6. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Các cơ quan báo chí; Cổng/Trang thông tin điện tử; hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh

Triển khai các nội dung tuyên truyền tại khoản 1, mục II Kế hoạch với các hình thức phù hợp. Chú trọng xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đ, phóng sự... thông tin tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nội dung tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến năm 2020 với các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT(b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành(20), đoàn thể (6) t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí(7),
Cổng TTĐT tnh;
- LĐVP(Lượng, Huy), Dg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2464/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2464/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2464/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2464/KH-UBND 2019 bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2464/KH-UBND 2019 bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2464/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2464/KH-UBND 2019 bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2464/KH-UBND 2019 bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo tỉnh Bình Dương

           • 28/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực