Văn bản khác 2485/KH-ĐA

Kế hoạch 2485/KH-ĐA thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2485/KH-ĐA tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên năm 2013 Bộ Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/KH-ĐA

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2013

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục tổ chức thực hiện sâu rộng, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án, gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn nhằm thông tin, phổ biến kịp thời, thường xuyên chính sách, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên theo các mục tiêu của Đề án.

2. Yêu cầu

- Các nhiệm vụ Đề án cần rõ ràng, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp đã xác định theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg và Kế hoạch thực hiện Đề án theo giai đoạn đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

- Triển khai Đề án nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham gia thực hiện Đề án.

II. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Ở TRUNG ƯƠNG

1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai Đề án và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Đề án năm 2013

- Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án, triển khai hoạt động chỉ đạo điểm năm 2013 và đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Đề án.

- Xây dựng các tài liệu, báo cáo kết quả Đề án năm 2013, sơ kết 02 năm thực hiện Đề án.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án.

- Tổ chức các cuộc họp Thường trực, Ban chỉ đạo, Tổ thư ký nhằm trao đổi, thống nhất, lấy ý kiến, thông qua các biện pháp thực hiện Đề án và đánh giá kết quả của Đề án ở Trung ương và địa phương.

2. Nghiên cứu, triển khai thí điểm việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL trong chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL để đưa vào chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo định kỳ tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

- Triển khai thí điểm trong chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

3. Xây dựng, thực hiện các chuyên mục, chương trình, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm PBGDPL cho thanh thiếu niên, giáo dục và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong giáo dục thanh thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật

- Xây dựng, thực hiện các chương trình, chuyên mục PBGDPL trên kênh truyền hình, truyền thông của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

- Xây dựng, thực hiện PBGDPL trên chuyên trang, chuyên mục pháp luật của các Báo chuyên ngành ở Trung ương, trong đó tập trung vào các báo Báo Pháp luật Việt Nam, Pháp luật và Xã hội...

- Xây dựng, thực hiện chuyên mục hỏi đáp, câu chuyện pháp luật trên trang tin PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và các trang tin điện tử của các bộ, ngành, đoàn thể.

4. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép văn hóa, văn nghệ, diễn tiểu phẩm pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

Tại mỗi tỉnh, thành phố chọn chỉ đạo điểm thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức 01 Cuộc thi về pháp luật dành cho thanh thiếu niên, cán bộ đoàn viên thanh niên dưới hình thức thi đố pháp luật và thuyết trình hoặc thi hái hoa dân chủ về chủ đề pháp luật, lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, diễn tiểu phẩm pháp luật.

5. Thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua một số mô hình phù hợp với thanh niên ở cơ sở

- Tổ chức các đợt giới thiệu, nói chuyện pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong trại giam, trường giáo dưỡng nhằm giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật, góp phần thực hiện tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả.

- Thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua hoạt động thanh niên tình nguyện, lồng ghép PBGDPL với các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi… của thanh niên ở cơ sở.

- Thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên thông qua sinh hoạt của các mô hình: Câu lạc bộ, Thắp sáng niềm tin, Thanh niên vượt khó làm giàu; lồng ghép với triển khai các mô hình hay theo sáng kiến của các bộ, ngành, địa phương để thanh thiếu niên được tiếp cận, thông tin về pháp luật, được giáo dục ý thức pháp luật kịp thời, thường xuyên.

6. Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên, tài liệu chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn và cán bộ tham gia công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

- Xây dựng các đĩa hình DVD gồm câu chuyện pháp luật, tiểu phẩm pháp luật; sổ tay pháp luật, tờ gấp pháp luật cho thanh thiếu niên ở cơ sở.

- Biên soạn, phát hành các sách chuyên đề, sách hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ đoàn viên thanh niên; các số Đặc san công tác thanh niên.

7. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Năm 2013, các cơ quan tham gia Đề án ở Trung ương tập trung tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng: cán bộ Đoàn; cán bộ quản lý trại giam, trường giáo dưỡng; báo cáo viên ngành giáo dục và đào tạo; cán bộ đoàn viên thanh niên nông thôn và miền núi; cán bộ đoàn viên của các bộ, ngành, đoàn thể.

8. Nghiên cứu, trao đổi, tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Tổ chức các Hội thảo, Toạ đàm nhằm trao đổi, đề xuất các chính sách, biện pháp tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên. Trong đó tập trung vào các vấn đề:

- Chính sách, pháp luật đối với thanh niên nhằm phục vụ việc đánh giá và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.

- Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục các chính sách, pháp luật mới về lao động.

9. Kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Đề án

- Tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá kết quả triển khai Đề án giai đoạn I, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục nhằm tạo cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn tiếp tục thực hiện Đề án những năm tiếp theo.

- Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Đề án và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của giai đoạn 2014-2015.

10. Chọn điểm chỉ đạo thực hiện Đề án

Nhằm tạo cơ sở đánh giá kết quả và nhân rộng các mô hình điểm thực hiện Đề án, trong giai đoạn I (2011 - 2012) Ban chỉ đạo Đề án Trung ương đã chọn 27 địa phương để triển khai hoạt động chỉ đạo điểm: tổ chức các đợt nói chuyện pháp luật, hướng dẫn hành vi ứng xử pháp luật cho thanh thiếu niên tại địa bàn cơ sở. Năm 2013, Ban chỉ đạo Đề án tiếp tục chọn điểm 10 địa phương sau đại diện cho các vùng, miền để tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật:

- Đại diện các tỉnh Đông bắc: Phú Thọ

- Đại diện các tỉnh Tây Bắc: Điện Biên

- Đại diện các tỉnh đồng bằng sông Hồng: TP. Hà Nội, Nam Định

- Đại diện các tỉnh Bắc Trung bộ: Hà Tĩnh, Thanh Hóa

- Đại diện các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ: Quảng Nam

- Đại diện các tỉnh Tây nguyên: Đắc Nông

- Đại diện đồng bằng sông Cửu long: An Giang, Đồng Tháp

Các nhiệm vụ của Đề án ở Trung ương (nội dung, tiến độ thời gian, phân công trách nhiệm) được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Ở ĐỊA PHƯƠNG

Trên cơ sở Quyết định số 2160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND cấp tỉnh, cơ quan Thường trực Đề án (Sở Tư pháp hoặc Tỉnh thành Đoàn) chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Đề án giai đoạn II (2013-2015)

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện Đề án phù hợp với yêu cầu của công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn; đặc biệt quan tâm đến các nhóm thanh thiếu niên đặc thù như thanh thiếu niên tự do sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh thiếu niên chậm tiến; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật...

2. Tổ chức các hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên, cho thanh thiếu niên thuộc đối tượng của Đề án với chủ đề, cách thức triển khai phù hợp (thi đố pháp luật, thi viết, hái hoa dân chủ, diễn tiểu phẩm pháp luật...).

- Thực hiện sinh hoạt pháp luật định kỳ trong hoạt động của Câu lạc bộ và một số mô hình khác của Đoàn, Hội ở cơ sở: Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật, Tuổi trẻ với pháp luật, Tuổi trẻ phòng chống tội phạm; một số mô hình của Đoàn như Thắp sáng niềm tin, Ba cùng, nhóm xung kích, tình nguyện...

- Xây dựng, thực hiện chuyên mục PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức ngày hội, diễn đàn, giao lưu có chủ đề pháp luật dành cho thanh niên, thiếu niên.

- Biên soạn các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (đĩa hình tiểu phẩm pháp luật, sổ tay hỏi đáp, tờ gấp pháp luật...).

- Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong các cấp bộ Đoàn.

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia công tác PBGDPL

- Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn các cấp.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên.

4. Chọn điểm chỉ đạo thực hiện Đề án

Trên cơ sở chọn điểm thực hiện Đề án năm 2012, các địa phương tiếp tục hoạt động chỉ đạo điểm và nhân rộng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế. Việc làm điểm được thực hiện theo hướng kết hợp chọn địa bàn điểm với chọn mô hình hay, phù hợp để phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên có hiệu quả.

5. Kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn. Việc kiểm tra có thể tiến hành theo cách thức: tự kiểm tra, kiểm tra trực tiếp.

- Sơ kết đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Đề án của địa phương bằng phương thức phù hợp. Báo cáo kết quả gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 15/10/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này; các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chỉ đạo điểm triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch.

Trên cơ sở Kế hoạch, Bộ Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án ở Trung ương. Căn cứ nội dung công việc được phân công của từng cơ quan và tiến độ thực hiện, Bộ Tư pháp hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan thành viên và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo điểm. Các cơ quan thành viên và Sở Tư pháp có trách nhiệm quyết toán phần kinh phí hỗ trợ với Bộ Tư pháp sau khi hoàn thành công việc theo quy định pháp luật về tài chính.

2. Ban chỉ đạo Đề án ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại phần III Kế hoạch này; phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp lập dự toán, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

3. Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2013 về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 30/10/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan thành viên Đề án;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để chỉ đạo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thúy Hiền

 


PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Ở TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2485 /KH-ĐA ngày 01 tháng 4 năm 2013 về thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2013)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

 

 

 

 

1

Xây dựng, ban hành các văn bản:

Bộ Tư pháp

Ban chỉ đạo Đề án

 

 

 

- Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013;

- Văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án;

- Văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm Đề án;

- Văn bản hướng dẫn sơ kết 02 năm thực hiện Đề án;

- Dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2013;

- Văn bản hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2013;

- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2013;

- Báo cáo kết quả sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án.

 

 

 

 

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

Công văn

Kế hoạch

Dự toán

Tháng 10

Công văn

Tháng 12

Báo cáo

2

Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Thường trực Đề án

Bộ Tư pháp

Ban chỉ đạo, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

 

 

 

- Lần 1: Đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2012 và thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2013;

- Lần 2: Họp thông tin kết quả thực hiện Đề án 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013;

- Lần 3: Họp đánh giá kết quả Đề án năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

- Các cuộc làm việc, cuộc họp của Thường trực Đề án.

 

 

Tháng 3

Tài liệu

Báo cáo

Tháng 7

Tháng 12

Định kỳ hoặc đột xuất

3

Kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

 

 

Từ tháng 5 đến tháng 9

 

II

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

 

 

 

 

1

Nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL vào chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo định kỳ tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

 

 

 

 

 

Nghiên cứu xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL

Bộ Tư pháp

Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bộ Nội vụ

Từ tháng 4 đến tháng 6

Chương trình bồi dưỡng

 

Thí điểm triển khai thực hiện trong chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo định kỳ

Trung ương Đoàn

Bộ Tư pháp, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bộ Nội vụ

Từ tháng 7 đến tháng 12

Tài liệu, báo cáo kết quả

2

Thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng

 

 

 

 

 

Xây dựng, thực hiện các chuyên mục PBGDPL cho thanh thiếu niên trên kênh VOV

Đài Tiếng nói Việt Nam

Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 3 đến tháng 11

Các băng, đĩa chương trình, chuyên mục

 

Xây dựng, thực hiện chương trình, phóng sự PBGDPL, Bản tin pháp luật nhằm giới thiệu, phổ biến chính sách, văn bản, thông tin pháp luật trên các kênh truyền hình về giáo dục, chuyên biệt cho thanh thiếu niên (kênh VTV2, VTV6, VTV4)

Đài Truyền hình Việt Nam

Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 3 đến tháng 11

Các băng, đĩa chương trình, chuyên mục

 

Xây dựng, thực hiện chuyên mục, phóng sự, tin bài PBGDPL trên các kênh truyền thông, báo chí của Thông tấn xã Việt Nam

Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 4 đến tháng 10

Các băng, đĩa chương trình, chuyên mục

 

Thực hiện các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin, giải đáp pháp luật trên Báo Pháp luật Việt Nam, Báo điện tử Pháp luật và Xã hội, Báo LeCouppiepdu Việt Nam

Bộ Tư pháp

Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 4 đến tháng 10

Các tin, bài viết, phóng sự, giải đáp pháp luật

3

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật lồng ghép văn hóa, văn nghệ, diễn tiểu phẩm pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

 

 

 

 

 

Tại mỗi địa phương chọn điểm, tổ chức 01 Cuộc thi về pháp luật dành cho thanh thiếu niên, cán bộ đoàn viên thanh niên dưới hình thức thi đố pháp luật và thuyết trình hoặc thi hái hoa dân chủ về chủ đề pháp luật, lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, diễn tiểu phẩm pháp luật.

(01 cuộc thi/tỉnh, thành phố chọn điểm)

Bộ Tư pháp

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ượng chọn thực hiện chỉ đạo điểm

Từ tháng 5 đến tháng 9

Các bộ đề thi, tài liệu, giải thưởng cuộc thi

4

Thực hiện PBGDPL thông qua một số mô hình hoạt động của thanh thiếu niên

 

 

 

 

 

Tổ chức 02 đợt nói chuyện, giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong trại giam, trường giáo dưỡng

Bộ Công an

Bộ Tư pháp, các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 5 đến tháng 9

Tài liệu, tờ gấp pháp luật, tình huống pháp luật, báo cáo kết quả

 

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua hoạt động của nhóm, đội tình nguyện (nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, thi hái hoa dân chủ…)

Bộ Tư pháp

Các cơ quan phối hợp Đề án, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Từ tháng 3 đến tháng 11

Báo cáo, tài liệu

 

Tổ chức PBGDPL thông qua các mô hình sinh hoạt phù hợp với thanh niên ở cơ sở (Câu lạc bộ, Thắp sáng niềm tin…)

Bộ Tư pháp

Các cơ quan phối hợp Đề án, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Từ tháng 5 đến tháng 10

Báo cáo, tài liệu

5

Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên, cho cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia công tác PBGDPL

 

 

 

 

 

Biên soạn, phát hành các đĩa hình VDV tiểu phẩm pháp luật, sổ tay pháp luật theo nhóm đối tượng thanh thiếu niên

Bộ Tư pháp

Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 4 đến tháng 10

Đĩa VDV, sổ tay

 

PBGDPL trên cuốn Đặc san Công tác thanh niên (04 số/năm)

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Bộ Tư pháp

Từ tháng 3 đến tháng 12

Đặc san Công tác thanh niên

 

Biên soạn các tờ gấp pháp luật, câu chuyên pháp luật cho thanh thiếu niên

Bộ Tư pháp

Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 4 đến tháng 12

Tờ gấp, câu chuyện pháp luật

 

Biên soạn sổ tay những thông tin chung về pháp luật lao động liên quan đến thanh niên

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp

Từ tháng 4 đến tháng 12

Sổ tay pháp luật

6

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên tham gia công tác PBGDPL

 

 

 

 

 

Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL

Trung ương Đoàn

 

Bộ Tư pháp

Từ tháng 5 đến tháng 9

Tài liệu, báo cáo kết quả

 

Tổ chức 02 lớp tập huấn, bồi dưỡng pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, cán bộ quản lý trại giam, trường giáo dưỡng tham gia PBGDPL cho thanh thiếu niên tại hai miền Bắc, Nam

Bộ Công an

Bộ Tư pháp và các địa phương nơi tổ chức tập huấn

Từ tháng 5 đến tháng 10

Tài liệu, báo cáo kết quả

 

Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Tư pháp và địa phương nơi tổ chức tập huấn

Từ tháng 6 đến tháng 10

Tài liệu, báo cáo kết quả

 

Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên thanh niên nông thôn, miền núi

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Bộ Tư pháp và địa phương nơi tổ chức tập huấn

Từ tháng 6 đến tháng 10

Tài liệu, báo cáo kết quả

 

Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ công chức thanh niên của các bộ, ngành phối hợp thực hiện Đề án ở Trung ương

Bộ Tư pháp

Các cơ quan phối hợp thực hiện Đề án

Từ tháng 6 đến tháng 9

Tài liệu, báo cáo kết quả

7

Tổ chức Tọa đàm, Hội thảo

 

 

 

 

 

Hội thảo về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên các chính sách, pháp luật mới về lao động

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Bộ Tư pháp

Tháng 9

Tham luận, báo cáo kết quả

 

Hội thảo đánh giá chính sách, quy định pháp luật về thanh niên nhằm phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Tháng 8

Tham luận, báo cáo kết quả

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2485/KH-ĐA

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2485/KH-ĐA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2485/KH-ĐA

Lược đồ Kế hoạch 2485/KH-ĐA tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên năm 2013 Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2485/KH-ĐA tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên năm 2013 Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2485/KH-ĐA
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành01/04/2013
        Ngày hiệu lực01/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2485/KH-ĐA tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên năm 2013 Bộ Tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2485/KH-ĐA tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật thanh thiếu niên năm 2013 Bộ Tư pháp

             • 01/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực