Văn bản khác 2485/KH-UBND

Kế hoạch 2485/KH-UBND năm 2019 thực hiện Công điện 584/CĐ-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2485/KH-UBND 2019 thực hiện Công điện phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2485/KH-UBND

Hải Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 584/CĐ-TTG NGÀY 19/5/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Công điện s584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tchức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác PCCC của các cp, ngành và lực lượng CAND; đánh giá thực trạng công tác PCCC để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ; giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao; huy động sức mạnh tổng hp của cả Hệ thống chính trị và mọi tng lớp nhân dân, sự phi hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCCC.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC”; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tưng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đi với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt phải tập trung chỉ đạo thực hiện.

2. Rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC tại toàn bộ các địa bàn, cơ sở như: các Khu công nghiệp, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chung cư, nhà cao tng, khu dân cư tập trung đông người, rừng... Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC, kịp thời phát hiện và hướng dn các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, bất cập không đảm bảo an toàn PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, huấn luyện kỹ năng về PCCC, trong đó tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho các đi tượng là cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, tổ dân phố và hộ gia đình nhm nâng cao ý thức, nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an toàn PCCC. Gn phong trào toàn dân tham gia PCCC với việc đẩy mạnh xã hội hóa công tác PCCC; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm về cháy, nổ của từng địa bàn, cơ sở để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nphù hợp, hiệu quả. Tchức kiểm tra đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, qua đó hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra an toàn PCCC; củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng để lực lượng này thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn PCCC theo nguyên tắc mọi hoạt động PCCC trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại ch. Quá trình kiểm tra phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có). Gắn trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, cơ sở; chú trọng hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, n, sự c, tai nạn, không đxảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ scó tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao.

2. Sở Công thương

Chỉ đạo ngành điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Phi hp với Công an tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và hướng dẫn cơ quan, tổ chức và người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật vPCCC, nhất là trong các hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại cht, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ cao. Thường xuyên khuyến cáo, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Phi hợp với các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành lang lưới điện gây nguy cơ cháy, ntheo đúng quy định pháp luật.

3. S Thông tin và truyền thông

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác PCCC trên cổng thông tin điện tử; phối hp với các ngành có liên quan, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng chữa cháy, thoát hiểm, thoát nạn cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân.

4. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Thường xuyên xây dựng các phóng sự, tin bài phản ánh về thực trạng công tác PCCC, trong đó tập trung đăng tải, phổ biến rộng rãi các khuyến cáo đảm bảo an toàn về PCCC, các biện pháp PCCC đơn giản, hiệu quả để áp dụng vào thực tế hàng ngày; biện pháp; kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy xảy ra; tăng cường đưa tin tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác PCCC để khích lệ, động viên, thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC. Chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện việc triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền về công tác PCCC, nhất là vào các dịp ngày Lễ, hội, sự kiện chính trị quan trọng và Ngày toàn dân PCCC 4/10 hàng năm.

5. UBND các huyện, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với các cơ sở, rừng thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Yêu cầu UBND các xã, phưng, thị trấn rà soát các trục đường giao thông, chỉ đạo dứt điểm việc tháo dỡ các trụ, barie cấm đường, đường dây điện... cản trở hoạt động của xe chữa cháy; bố trí nguồn nước chữa cháy, cơ sở y tế trên địa bàn thuộc thm quyền quản lý; xử lý nghiêm cá nhân, cơ sở không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra vi phạm, mất an toàn về PCCC.

- Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động lực lượng dân phòng trong công tác PCCC, đảm bảo hiệu quả theo phương châm “Bốn tại chỗ”; đầu tư, bảo đảm chế độ phụ cấp, trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Khi xảy ra cháy, nổ tại cơ sở, địa bàn phải tập trung huy động các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời và nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.

6. Người đứng đu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình quản lý. Tích cực tổ chức thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC, tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra, nhất là việc quản lý, sử dụng hệ thng điện, thiết bị điện, chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ. Thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, có trách nhiệm đảm bảo kinh phí, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác PCCC và CNCH theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, bàn, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ trin khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Đánh giá kết quả trin khai, thực hiện, báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 16/11/2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dn và kim tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (C07);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- LĐ UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh
y;
- Ban Tuyên gi
áo Tnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Lưu: VT, NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2485/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2485/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực26/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2485/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2485/KH-UBND 2019 thực hiện Công điện phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2485/KH-UBND 2019 thực hiện Công điện phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2485/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực26/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2485/KH-UBND 2019 thực hiện Công điện phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2485/KH-UBND 2019 thực hiện Công điện phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương

           • 26/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực