Văn bản khác 249/KH-UBND

Kế hoạch 249/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 249/KH-UBND 2018 thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/KH-UBND

Hà Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù và định mức dịch vụ đô thị, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện việc quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, phổ biến các cơ chế, chính sách về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị, các phương pháp lập định mức và giá xây dựng mới, các tập định mức và đơn giá mới lập;

- Tổ chức, phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn;

2. Yêu cầu:

- Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang và phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Bố trí ngân sách cho việc xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị và xây dựng đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh.

II. K HOẠCH THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng các bộ định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh:

1.1. Thời gian thực hiện:

- Thời gian xây dựng các Bộ định mức:

+ Quý III/2018; Thực hiện rà soát các định mức đặc thù.

+ Quý IV/2018; Tiến hành các thủ tục, báo cáo UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ xây dựng; Kế hoạch về kinh phí để triển khai thực hiện.

- Thời gian công bố các Bộ Định mức: Quý II/2019.

1.2. Ni dung thực hiện:

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan thành lập Tổ công tác tổ chức kiểm tra, rà soát các Bộ định mức đã được Bộ Xây dựng công bố và nghiên cứu định mức xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh Hà Giang; lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực triển khai, lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Cụ thể gồm có 31 bộ định mức (dự kiến) thỏa thuận với Bộ Xây dựng như sau:

a) Định mức ca máy và thiết bị thi công gồm 07 định mức:

- Công tác phá đá nền đường bằng máy đào có gắn búa thủy lực (Đá cấp III, IV).

- Công tác phá đá khuôn đường bằng máy đào có gắn búa thủy lực (Đá cấp III, IV).

- Công tác đo, vẽ chi tiết bình đồ địa hình tuyến công trình trên cạn, dưới nước.

- Công tác làm mặt đường đá dăm để sử dụng làm lớp áo đường khi láng nhựa (trên cơ sở định mức AD.221 của định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng, ban hành kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

- Định mức sản xuất từ đá vôi ra đá hộc, đá dăm (Đối với công trình xây dựng tận dụng đá tại chỗ).

- Bổ sung định mức mã vận chuyển bằng ô tô loại xe 3,5 tấn và 5 tấn.

- Đo vẽ hiện trạng tổng thể mặt bằng trong công trình xây dựng dân dụng.

b) Định mức xây dựng công trình - Phần xây dựng gồm 08 định mức:

- Định mức sản xuất gạch bê tông mác 75 bằng bột đá.

- Định mức sản xuất gạch bê tông mác 100 bằng bột đá

- Định mức về cấp phối vữa xây mác 50 bằng bột đá cho công tác xây gạch, đá và các cấu kiện đơn giản trong xây dựng.

- Định mức về cấp phối vữa xây mác 75 bằng bột đá cho công tác xây gạch, đá và các cấu kiện đơn giản trong xây dựng.

- Định mức về cấp phối vữa xây mác 100 bằng bột đá cho công tác xây gạch, đá và các cấu kiện đơn giản trong xây dựng.

- Định mức cấp phối vữa mác 75 bằng bột đá cho công tác bê tông nền trong xây dựng.

- Định mức cấp phối vữa mác 100 bằng bột đá cho công tác bê tông nền trong xây dựng.

- Định mức cấp phối vữa mác 150 bằng bột đá cho công tác bê tông nền trong xây dựng.

c) Định mức các dịch vụ công ích đô thị gồm 16 định mức:

* Định mức theo quyết định số 592/QĐ-BXD bổ sung thêm hạng mục công việc:

- Dọn nhà vệ sinh công cộng.

* Định mức theo quyết định số 593/QĐ-BXD bổ sung thêm hạng mục công việc:

- Quét vệ sinh bãi cỏ trong công viên, Quảng trường.

- Quét duy trì sân gạch, đường đi trong công viên, Quảng trường.

- Trồng cây xanh đô thị theo đường kính gốc cây.

- Di chuyển cây xanh đường phố trong đô thị (cây loại 1, loại 2, loại 3)

- Trồng cây thảm lá màu trong công viên, khuôn viên.

- Ươm giống cây trồng.

- Phun thuốc sâu cây xanh đường phố trong đô thị (cây loại 1, loại 2, loại 3).

- Ry cỏ lề đường.

- Cọ rửa đài phun nước.

- Nhân công bảo vệ công viên, Quảng trường.

* Định mức theo quyết định số 594/QĐ-BXD bổ sung thêm:

- Sửa chữa vật tư đèn tín hiệu giao thông.

- Thay thiết bị tủ đèn (Aptomat, khởi động từ, Zơ le hẹn giờ...)

- Thay nguồn 5V, 12V các loại...

- Lắp khung hoa văn biểu tượng có kích thước >2m x 2m.

- Lắp đèn led trang trí vào khung biểu tượng.

2. Kế hoạch triển khai công việc từ năm 2018 đến năm 2019

2.1. Công tác rà soát

Rà soát các bộ định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh để thỏa thuận với Bộ xây dựng. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2018.

2.2. Thực hiện công tác xây dựng các định mức

Xây dựng các định mức đã được Bộ xây dựng chấp thuận từ tháng 11 đến hết quý I năm 2019.

2.3. Công bố các bộ định mức

Trình UBND tỉnh ban hành các định mức đã được Bộ xây dựng chấp thuận trong quý II năm 2019.

III. GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Giải pháp thực hiện:

- Tổ chức rà soát hệ thống định mức hiện có để khắc phục những tồn tại và tổ chức hướng dẫn, áp dụng;

- Đối với các định mức còn thiếu, cần bổ sung hoặc cần phải xây dựng mới do phát sinh thì cần đầu tư nghiên cứu cụ thể theo quy trình chặt chẽ bảo đảm phù hợp với thực tế và xây dựng quy trình thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng để ban hành sau khi thỏa thuận với Bộ Xây dựng;

- Đi mới, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về xây dựng và quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý, kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng;

- Tổ chức phân cấp, giao nhiệm vụ xây dựng, quản lý, kiểm soát hệ thống định mức và giá xây dựng công trình cho các sở quản lý chuyên ngành, các tổ chức và cá nhân có năng lực thực thi;

- Tổ chức hướng dẫn lập, quản lý hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị đã sửa đổi, định mức xây dựng đặc thù và giá xây dựng đã xây dựng mới;

- Thường xuyên cập nhật chế độ chính sách mới, giá cả vật liệu trên thị trường tại từng thời điểm, các điều kiện cung ứng vật liệu để điều chỉnh đơn giá công trình xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

- Nghiên cứu và xây dựng định mức, xác định mức chi phí cho công tác, theo dõi, tổng hợp tại các công trình, dự án có áp dụng các công nghệ mới, phối hợp với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tổng hợp xây dựng định mức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Kinh phí dự kiến thực hiện: 784.300.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng)

(Kinh phí được xây dựng trên cơ sở Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ xây dựng ban hành định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng)

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

4. Phương thức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Làm đầu mối trong việc tổ chức tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện việc quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù, (chuyên ngành xây dựng) và định mức dịch vụ đô thị, tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Xây dựng để ban hành.

- Chủ trì và hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức cập nhật các chế độ chính sách, giá cả vật liệu, điều kiện cung ứng vật liệu và tổ chức lập, tính toán chỉ số giá xây dựng để công bố theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và năm.

- Định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng.

2. Sở Tài chính

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện xây dựng định mức đặc thù, định mức dịch vụ đô thị và tính toán chỉ số giá xây dựng định kỳ theo quy định.

3. Các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng

- Thực hiện rà soát các bộ định mức đã được Bộ Xây dựng công bố và nghiên cứu định mức xây dựng đặc thù (mang tính chuyên ngành), các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng chuyên ngành làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Xây dựng để ban hành thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, Công thương, GTVT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT CV (KTN, KTT
H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Thị Minh Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu249/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2018
Ngày hiệu lực13/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 249/KH-UBND 2018 thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 249/KH-UBND 2018 thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu249/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Thị Minh Hạnh
        Ngày ban hành13/09/2018
        Ngày hiệu lực13/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 249/KH-UBND 2018 thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 249/KH-UBND 2018 thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Hà Giang

           • 13/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực