Văn bản khác 2491/KH-UBND

Kế hoạch 2491/KH-UBND năm 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2491/KH-UBND 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2491/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 21 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

Thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020, với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nâng cao trách nhiệm, công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, bảo đảm công bằng xã hội, giữ ổn định và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải cụ thể, trọng tâm; hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với thực tế tại địa phương và đảm bảo mục đích, chương trình tại Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa tỉnh phải được triển khai đồng bộ đến các cấp, các ngành; đảm bảo thiết thực hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích động viên sự tham gia tích cực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

II. Các nội dung thực hiện

1. Tổ chức “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam”

- Hàng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15 tháng 3”, nhằm nâng cao nhận thức về quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan truyền thông với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xem xét, xác minh tính trung thực và chính xác công năng, tác dụng của sản phẩm quảng cáo trước khi đăng tải, đưa tin; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cảnh báo những vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quảng cáo không trung thực; thông tin đến người tiêu dùng những sản phẩm tốt, chất lượng để người tiêu dùng lựa chọn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động: hội nghị, tọa đàm, hội thảo... truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo viết, trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, sở, ngành, bản tin địa phương, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu,... để truyền tải thông tin chính sách, pháp luật và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tham gia thị trường để các chủ thể tham gia thị trường phải nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng. Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức để nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trong tiêu dùng.

3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động cử cán bộ làm công tác kiêm nhiệm tại cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các lớp đào tạo, lớp tập huấn ngắn ngày nhằm nâng cao chất lượng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

- Các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

- Theo dõi diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

5. Triển khai Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng

- Hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng, như: đưa các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Xây dựng, tổ chức bộ phận chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến đơn vị. Xây dựng và thực hiện quy trình tiêu chuẩn về tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

- Các doanh nghiệp chủ động, nghiên cứu xây dựng và phát hành các tài liệu hướng dẫn việc thực hiện các nội dung của Chương trình và các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác theo chính sách của doanh nghiệp; triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

III. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch gồm các nguồn vốn sau: Ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp tự đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động kêu gọi tài trợ của các tổ chức, cá nhân nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện kế hoạch; hàng năm xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp tham mưu trình cấp thẩm quyền ghi dự toán kinh phí hàng năm theo đúng quy định.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện

1. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương kiện toàn Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đôn đốc, hướng dẫn Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao hàng năm.

- Phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3 hàng năm), triển khai Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

- Căn cứ kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt hàng năm, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018 - 2020 và tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 được cấp thẩm quyền phê duyệt, dự toán của các đơn vị xây dựng hàng năm và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm cho các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo các trường học, các trung tâm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chương trình đào tạo, giảng dạy cho đối tượng học sinh, sinh viên phù hợp với thực tế của trường.

5. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Công thương kiện toàn lại Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh.

- Trên cơ sở các nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm tiếp theo do Hội đăng ký và được Sở Công thương thẩm định, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ có gắn với nhiệm vụ nhà nước cho Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng thực hiện.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vấn đề như an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó, tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đầu vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm.

8. Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan, hàng năm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu các chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động như hội thảo, tọa đàm,…

- Thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Trong năm 2018, chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức đại hội nhiệm kỳ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn Ban chấp hành Hội theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng nội dung, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh giai đoạn 2018-2020; lồng ghép với các nội dung hoạt động của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

10. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận

Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

11. Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Hiệp hội doanh nghiệp: Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thuộc hiệp hội phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan triển khai các chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Kế hoạch này. Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp đẩy mạnh Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện Chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng; xây dựng bộ phận tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

12. Các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018-2020.

V. Tổ chức thực hiện

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 5), một năm (trước ngày 20 tháng 12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội TC và Bảo vệ quyền lợi NTD;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KT. Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

PHỤ LỤC:

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2491/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nội dung

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I

Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

1

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam

Triển khai lồng ghép theo Quyết định 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam và chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm

Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Các sở, ngành liên quan, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hàng năm

2

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam - 15 tháng 3”

Tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá, giới thiệu sản phẩm, bảo hành sản phẩm, hội chợ triển lãm phục vụ người tiêu dùng

Sở Công thương

UBND cấp huyện, Doanh nghiệp, tổ chức liên quan

Hàng năm

II

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm … để tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Triển khai lồng ghép theo Quyết định 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm

Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sở Công thương, các đơn vị liên quan

Từ năm 2019 đến năm 2020

2

In tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm

Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Các sở, ngành liên quan, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Từ năm 2019 đến năm 2020

3

Thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng

Thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ý kiến của người tiêu dùng trên các phương tiện truyền thông

Sở Công thương (Chi cục quản lý thị trường), Sở Khoa học và Công nghệ, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các sở, ngành liên quan

Năm 2018

4

Tăng cường công tác tuyên truyền trên báo, đài, trang thông tin điện tử về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Lồng ghép với nhiệm vụ của địa phương, sở ngành để phổ biến tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Sở, ngành, địa phương

Doanh nghiệp, đơn vị có liên quan

Hàng năm

III

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

 

1

Kiện toàn Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng

Rà soát điều chỉnh và kiện toàn Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng

Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội vụ, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị có liên quan

Năm 2018

2

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác bảo vệ người tiêu dùng

Tham gia các lớp đào tạo, lớp tập huấn ngắn ngày do địa phương, trung ương tổ chức nhằm nâng cao chất lượng về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bộ Công thương, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng

Hiệp hội ngành nghề/ngành hàng, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan

Từ năm 2018 đến năm 2020

IV

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa dịch vụ tiêu dùng

1

Theo dõi diễn biến thị trường, bảo đảm ổn định thị trường đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân

Thực hiện lồng ghép theo chỉ thị của Bộ Công Thương, UBND tỉnh về công tác bình ổn thị trường, trật tự an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết

Sở Công thương

UBND các huyện, thị xã và thành phố, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Hàng năm

2

Tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường hàng năm, chuyên đề và kiểm tra đột xuất

Sở Công thương

Các sở ngành, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo 389

Hàng năm, từ năm 2018 đến năm 2020

V

Triển khai chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng

1

Tạo điều kiện, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

Triển khai các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương

Sở Công thương

Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan

Hàng năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2491/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2491/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2018
Ngày hiệu lực21/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2491/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2491/KH-UBND 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2491/KH-UBND 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2491/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLương Văn Hải
        Ngày ban hành21/06/2018
        Ngày hiệu lực21/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2491/KH-UBND 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2491/KH-UBND 2018 thực hiện hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Thuận

           • 21/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực