Văn bản khác 2491/KH-UBND

Kế hoạch 2491/KH-UBND năm 2019 thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025” do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2491/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống bệnh Cúm gia cầm tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2491/KH-UBND

Bình Dương, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN “KẾ HOẠCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM GIAI ĐOẠN 2019 - 2025”

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Từ đó chủ động kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh Cúm gia cầm xảy ra và lây lan trên diện rộng, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm cho người, bảo vệ sức khỏe cộng đng. Đồng thời hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm tại Việt Nam, thúc đẩy chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển các hoạt động thương mại.

2. Mc tiêu c thể

Duy trì các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo là 04 vùng chăn nuôi được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm. Từ đó xây dựng các vùng, chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh đáp ứng tiêu dùng trong nước và định hướng xuất khẩu.

Nâng cao năng lực ngành Thú y của tỉnh trong công tác phòng chống bệnh Cúm gia cầm, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh (Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y chỉ định là phòng thử nghiệm nông nghiệp đủ điều kiện chẩn đoán, xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm (phát hiện vi rút gây bệnh Cúm gia cầm bằng kỹ thuật Real time RT-PCR).

Kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn việc vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phân chia vùng nguy cơ (cấp huyện) về bệnh Cúm gia cầm

Hàng năm, căn cứ tiêu chí phân chia vùng nguy cơ (cấp huyện) của Cục Thú y, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh quyết định việc chuyển đổi giữa các vùng nguy cơ và báo cáo Cục Thú y để theo dõi, giám sát; đồng thời để có cơ sở xây dựng các biện pháp và bố trí các nguồn lực tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại các vùng chăn nuôi, các địa phương (theo mục tiêu chuyển đổi từ vùng nguy cơ cao thành nguy cơ thấp).

2. Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm

Duy trì, thực hiện chính sách tiêm phòng miễn phí đối với bệnh Cúm gia cầm cho các hộ chăn nuôi gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn toàn tỉnh theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện mua vắc xin, tổ chức tiêm phòng). Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia cầm có qui mô lớn ngoài tiêu chí tự chi trả kinh phí tiêm phòng vắc xin theo quy định.

Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức và hướng dẫn thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm; có nhiệm vụ giám sát kết quả lưu hành vi rút Cúm gia cầm trong tỉnh, hướng dẫn sử dụng vắc xin và làm đầu mối triển khai công tác đấu thầu mua vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Giám sát bệnh Cúm gia cầm

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 18/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện “Chương trình quốc gia giám sát bệnh Cúm gia cầm”, giao cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giám sát dịch bệnh như sau:

- Tại điểm buôn bán gia cầm sống và cơ sở giết mổ gia cầm tập trung

Hàng năm, xác định các yếu tố nguy cơ để chọn các điểm buôn bán gia cầm sống và các cơ sở giết mổ gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh để lấy mẫu giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm.

Căn cứ kết quả xét nghiệm, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thông báo cho chính quyền địa phương, ban quản lý chợ, chủ cơ sở giết mổ... về kết quả lưu hành vi rút Cúm gia cầm để cảnh báo nguy cơ bệnh Cúm gia cầm. Đồng thời tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm buôn bán gia cầm sống và các cơ sở giết mổ gia cầm đã lấy mẫu xét nghiệm.

- Tại cơ sở chăn nuôi gia cầm giống, cơ sở ấp nở trứng gia cầm

Thực hiện lấy mẫu giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm định kỳ 06 tháng/lần tại tất cả các cơ sở chăn nuôi gia cầm giống và cơ sở ấp nở trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Cúm gia cầm thì thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Đối với vùng, cơ sở chăn nuôi được công nhận an toàn dịch bệnh

Thực hiện giám sát định kỳ theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

- Đối với các vùng chăn nuôi gia cầm trọng điểm, giáp ranh vùng chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh

Định kỳ hàng năm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để giám sát sự lưu hành vi rút cúm gia cầm hoặc đánh giá hiệu quả sau tiêm phòng đối với đàn gia cầm chăn nuôi quy mô nhỏ đã được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm (với mục tiêu đạt tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin là trên 80% ở cấp độ quần thể).

Hướng dẫn các trang trại chăn nuôi tập trung thực hiện giám sát dịch bệnh định kỳ theo quy định.

- Tại cơ sở chăn nuôi gia cầm và giết mổ, chế biến gia cầm để xuất khẩu

Định kỳ triển khai lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm 06 tháng/lần tại tất cả các cơ sở. Khi phát hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút Cúm gia cầm thì cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh thực hiện các biện pháp xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

4. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng

Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng và làm đầu mối triển khai công tác đấu thầu mua hóa chất tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh động vật (trong đó có bệnh Cúm gia cầm) trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện mua hóa chất tiêu độc khử trùng và tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng đối với: khu vực công cộng; các chợ, điểm buôn bán gia cầm; các hộ chăn nuôi gia cầm qui mô nhỏ trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

5. Quản lý việc buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm

Chính quyền địa phương các cấp phối hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y xem xét bố trí các điểm tập trung buôn bán gia cầm sống và sản phẩm gia cầm đảm bảo vệ sinh Thú y và an toàn thực phẩm tại các chợ, các khu vực cố định tại địa phương.

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các điểm buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, nhất là tuyến xã, phường, thị trấn (nhân viên Thú y cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hàng tuần tại các địa điểm kinh doanh sản phẩm gia cầm).

6. Thông tin tuyên truyền

Hàng năm xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền mục tiêu và nội dung của kế hoạch đến các đối tượng có liên quan; cảnh báo về sự nguy him của bệnh Cúm gia cầm, nguy cơ lây truyền một số chủng vi rút cúm từ gia cầm sang người; tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi... do hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc gây ra.

Tăng cường công tác tuyên truyền đến người tiêu dùng để nâng cao nhận thức trong việc sử dụng sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đã qua kiểm tra của cơ quan Thú y.

7. Nâng cao năng lực ngành Thú y

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh (Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản) được đầu tư đầy đủ trang thiết bị xét nghiệm tiên tiến, nguyên vật liệu và hóa chất để sẵn sàng phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống bệnh Cúm gia cầm kịp thời, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm vi rút cúm cho người. Đồng thời phải chủ động tăng cường các hoạt động xét nghiệm, thử nghiệm đối chiếu với hệ thống xét nghiệm các địa phương khác và trung ương.

Cán bộ, nhân viên Thú y làm công tác dịch tễ, quản lý dịch bệnh, chn đoán xét nghiệm định kỳ được tập huấn kiến thức chuyên môn về giám sát, điều tra và xử lý dịch bệnh, phân tích dịch tễ và xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm.

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh định kỳ tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định pháp luật và kiến thức chuyên môn về dịch tễ học, chẩn đoán lâm sàng, lấy mẫu, giám sát và xử lý dịch bệnh Cúm gia cầm cho hệ thống Thú y cấp huyện.

8. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Duy trì các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo là 04 vùng chăn nuôi được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm. Thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm theo Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y; định kỳ hàng năm phải lấy mẫu giám sát bệnh Cúm gia cầm với tần suất tối thiểu 01 (một) lần/năm.

Khuyến khích, hỗ trợ các tập đoàn, công ty có tiềm năng xây dựng các chuỗi sản xuất gia cầm, sản phẩm gia cầm an toàn dịch bệnh đáp ứng tiêu dùng trong nước và định hướng xuất khu.

9. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm và kiểm soát giết mổ gia cầm

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y các cấp tăng cường phối hợp với các ngành liên quan như Quản lý thị trường, Cảnh sát giao thông thực hiện việc kiểm soát vận chuyển trong tỉnh và kiểm tra việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y và quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Từng bước xây dựng hệ thống mã nhận dạng cho các trang trại chăn nuôi tập trung nhằm tạo thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc gia cầm, sản phẩm gia cầm.

Kiểm soát giết mổ gia cầm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh Thú y.

10. Xử lý ổ dịch

Thực hiện việc xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch; đặc biệt là công tác giám sát dịch bệnh và đầu tư trang thiết bị xét nghiệm hiện đại, tiên tiến để sẵn sàng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Cúm gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung có liên quan theo nhiệm vụ, quyền hạn.

Các cơ sở giống gia cầm, cơ sở ấp nở trứng gia cầm, cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ và chế biến gia cầm tự đảm bảo kinh phí để đáp ứng yêu cầu vệ sinh Thú y, phòng chống dịch bệnh và giám sát dịch bệnh theo đúng quy định hiện hành và các nội dung của kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tự toán kinh phí sau khi được Sở Tài chính thẩm định để thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Chủ trì phối hợp các Sở, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện kế hoạch.

Chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y cấp tỉnh là đầu mối phối hợp các đơn vị có liên quan để thực hiện các nội dung của kế hoạch; triển khai công tác tiêm phòng, giám sát bệnh Cúm gia cầm, tiêu độc khử trùng, kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai kế hoạch và các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định dự toán kinh phí cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch. Hàng năm cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch theo dự toán kinh phí và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Công Thương

Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quy hoạch, bố trí các điểm tập trung buôn bán gia cầm sống và sản phẩm gia cầm đảm bảo vệ sinh Thú y và an toàn thực phẩm.

4. Cục Quản lý thị trường:

Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y thực hiện kiểm tra trong hoạt động phòng chng dịch bệnh động vật, kim dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh Thú y.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y các cấp để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trên toàn tỉnh.

6. Công an tỉnh

Cử lực lượng phối hợp các Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để tăng cường kiểm soát, phát hiện và xử lý các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo vệ sinh Thú y, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của kế hoạch này. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật (trong đó có bệnh Cúm gia cầm) kịp thời và đúng quy định hiện hành. Huy động nguồn lực của địa phương theo quy định của pháp luật đtham gia phòng chống dịch, giám sát dịch bệnh động vật.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tích cực phối hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y thực hiện các nội dung của kế hoạch; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn việc vận chuyn, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

Chỉ đạo Ban quản lý các chợ: thường xuyên kiểm tra và không cho kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y; chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các chợ do mình quản lý.

Ủy ban nhân dân các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo tích cực thực hiện các biện pháp để duy trì điều kiện được Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm.

8. Các tổ chức, cá nhân có liên quan

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y các cấp trong công tác phòng chống dịch, bố trí nguồn lực và kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của kế hoạch.

Tuân thủ các quy định về chăn nuôi, tiêm phòng vắc xin, giám sát dịch bệnh, vệ sinh Thú y và kiểm dịch vận chuyển theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y có thẩm quyền. Khi nghi ngờ xuất hiện bệnh Cúm gia cầm phải kịp thời báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành Thú y địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đcó chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT.TU, T
T.HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thú y;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở: NN&PTNT, TC, CT, TT&TT;
- Công an tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản;
- Đài PTTH, Báo Bình Dương, Website tỉnh;
- LĐVP (Lg, Th), Thi, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2491/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2491/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2491/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2491/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống bệnh Cúm gia cầm tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2491/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống bệnh Cúm gia cầm tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2491/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýMai Hùng Dũng
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2491/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống bệnh Cúm gia cầm tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2491/KH-UBND 2019 thực hiện phòng chống bệnh Cúm gia cầm tỉnh Bình Dương

           • 29/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực