Văn bản khác 2495/KH-UBND

Kế hoạch 2495/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2495/KH-UBND 2018 nâng cao công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2495/KH-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18/CT-TTG NGÀY 09/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới; UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác nhân đạo; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

- Củng cố, phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp, qua đó từng bước nâng cao năng lực tham mưu của Hội Chữ thập đỏ các cấp đối với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ tại địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, thực hiện đảm bảo nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; thông qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- Các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương, để tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác nhân đạo trong tình hình mới.

- Các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ nhân đạo

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động và tổ chức thực hiện, như: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, chương trình “Tháng Nhân đạo”, “Sức mạnh Nhân đạo”, dự án “Ngân hàng bò”, Công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa, công tác Hiến máu tình nguyện, chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, công tác thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ... nhằm từng bước nâng tầm để các phong trào, các cuộc vận động này trở thành phong trào, cuộc vận động nhân đạo của toàn dân, lôi cuốn được ngày càng đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia.

- Triển khai các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm được quy định tại Luật Hoạt động chữ thập đỏ, gồm: Công tác xã hội nhân đạo, Chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, Hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, Phòng ngừa và ứng phó thảm họa... Tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo.

3. Củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh.

Trên tinh thần đề án tinh giản biên chế của tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn tham mưu cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện các hoạt động theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ ngang tầm công tác nhân đạo trong tình hình mới. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách của Hội; cơ chế huy động, thu hút nguồn lực cho công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

Tổ chức các hoạt động của Hội theo hướng dựa vào cộng đồng; rà soát, cập nhật các đối tượng dễ bị tổn thương, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để thực hiện tốt vai trò là nòng cốt, cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo. Chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; phòng ngừa ứng phó thảm họa; hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng; chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg , ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Hội thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; xây dựng chương trình phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới; hướng dẫn các Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành lập chi hội Chữ thập đỏ.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với các Cơ quan có liên quan thực hiện, quản lý nhà nước về hoạt động Chữ thập đỏ theo quy định; xây dựng quy định về công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu với UBND tỉnh tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động Chữ thập đỏ.

3. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí để Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao theo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh; cấp kinh phí đối ứng để Hội triển khai các hoạt động từ các nguồn vận động được theo quy định của pháp luật.

4. Sở Y tế

Tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người cao tuổi... Truyền thông phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, hiến bộ phận cơ thể người, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; tổ chức đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ tình nguyện viên Chữ thập đỏ; tuyên truyền phòng chống một số bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường, bệnh hô hấp... Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí dành cho đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa...

5. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân về đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn giao thông, đuối nước; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực sơ cấp cứu cho đội ngũ lái xe và các tình nguyện viên trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội, chi hội, đội ngũ thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học, cơ sở giáo dục; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ, nhằm giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện cho học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường, huấn luyện sơ cấp cứu; xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện - học sinh tích cực.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh rà soát, cập nhật số hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xác định các “địa chỉ nhân đạo” để kịp thời có biện pháp trợ giúp theo hướng phát triển bền vững; đào tạo, tập huấn, dạy nghề cho các đối tượng dễ bị tổn thương, người khuyết tật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tăng thời lượng tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo, gương người tốt việc tốt, hỗ trợ tuyên truyền các chiến dịch, đợt vận động lớn nhất là trong tình huống khẩn cấp các hoạt động Chữ thập đỏ; nghiên cứu mở chuyên mục “Nhân đạo” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên, Báo Điện Biên phủ; vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, triển khai.

9. Đề nghị Tỉnh Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh củng cố, phát triển đội ngũ thanh, thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động tình nguyện, nhân đạo khác...thông qua đó tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, tình nguyện viên các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ; rà soát hoàn thiện, chương trình Quy chế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong việc triển khai các hoạt động nhân đạo; Vận động các tổ chức thành viên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, đảm bảo minh bạch, kịp thời, tránh chồng chéo, trùng lặp.

11. Các sở, ban, ngành tỉnh

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn, tích cực phối hợp và tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia xây dựng các chính sách an sinh xã hội liên quan đến hoạt động nhân đạo và thực hiện các chương trình, dự án vì mục tiêu nhân đạo để phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của Hội Chữ thập đỏ.

Trên cơ sở đề xuất của Hội Chữ thập đỏ các đơn vị xem xét cụ thể, trên tinh thần tạo điều kiện cho Hội tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và về giảm nghèo bền vững để đăng ký tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; ứng phó với biến đổi khí hậu; hoạt động tập huấn, diễn tập, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, phòng ngừa, ứng phó thảm họa tại cộng đồng; tuyên truyền Luật nhân đạo quốc tế, Luật Hoạt động chữ thập đỏ; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng...

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động phù hợp cho các cấp Hội Chữ thập đỏ địa phương triển khai nhiệm vụ công tác; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh định kỳ rà soát, xác định các “địa chỉ nhân đạo” cần trợ giúp; đảm bảo kinh phí hoạt động cho các cấp Hội tại địa phương triển khai các nhiệm vụ đặc thù do cấp trên giao.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt 7 nhiệm vụ được quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, qua đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ.

- Tạo điều kiện, nâng cao vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong việc phản biện xã hội và tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách xã hội liên quan đến các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.

13. Công tác báo cáo

Định kỳ hằng năm các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg , gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX(NNT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2495/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2495/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2018
Ngày hiệu lực06/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2495/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2495/KH-UBND 2018 nâng cao công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2495/KH-UBND 2018 nâng cao công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2495/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành06/09/2018
        Ngày hiệu lực06/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2495/KH-UBND 2018 nâng cao công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2495/KH-UBND 2018 nâng cao công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ Điện Biên

           • 06/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực