Văn bản khác 25/KH-UBND

Kế hoạch 25/KH-UBND về Văn hóa đối ngoại năm 2019 của tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 25/KH-UBND 2019 Văn hóa đối ngoại Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI NĂM 2019 CỦA TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 8/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 và triển khai Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2019 của tỉnh Yên Bái như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh Yên Bái đến bạn bè quốc tế, qua đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về vị trí và tầm quan trọng của công tác văn hóa đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác văn hóa đối ngoại năm 2019 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

- Văn hóa đối ngoại phải được gắn kết chặt chẽ với Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: (có phụ biểu kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác văn hóa đối ngoại năm 2019 được cấp từ ngân sách của tỉnh, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch văn hóa đối ngoại năm 2019; tổng hợp, báo cáo (định kỳ và đột xuất) tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này và đề xuất những nội dung, giải pháp cần điều chỉnh, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2019.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo đối ngoại hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch Văn hóa đối ngoại năm 2019, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TC, NV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ BIỂU

KẾ HOẠCH VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Stt

Nội dung hoạt động

Cơ quan thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác văn hóa đối ngoại

1

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác văn hóa đối ngoại như: Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 8/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Kế hoạch hành động của tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại đến năm 2020...

Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

Thường xuyên trong năm 2019.

2

Tuyên truyền về các hoạt động ngoại giao văn hóa, sự kiện văn hóa của tỉnh tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh và các du khách, đối tác trong và ngoài nước.

3

Nâng cao nhận thức đối của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa và vai trò của công tác văn hóa đối ngoại.

II

Đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước.

1

Xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và phát triển du lịch vào tỉnh kết hợp quảng bá, giới thiệu vùng đất, văn hóa, con người tỉnh Yên Bái với bạn bè quốc tế.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

Theo Kế hoạch xúc tiến thương mại, đầu tư của tỉnh

2

Thực hiện phục dựng, bảo tồn lễ hội truyền thống các dân tộc Mông, Thái, Tày; Hỗ trợ xây dựng, bảo tồn làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, xây dựng mô hình bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống như: đan rọ tôm, dệt thổ cẩm, trang phục một số dân tộc thiểu số nhằm phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể địa phương.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện Mù Cang Chải, Yên Bình, Văn Chấn.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

 

3

Tổ chức các hoạt động du lịch của tỉnh như Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, lễ hội Mùa nước đổ, Festival Dù lượn, Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò, Festival “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn”, Lễ hội quế Văn Yên và mời gọi các đối tác, bạn bè quốc tế tham dự.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các huyện Mù Cang Chải, Văn Chn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

 

4

Xây dựng các ấn phẩm tờ rơi, sách, phim tài liệu, phóng sự quảng bá, giới thiệu về tiềm năng du lịch, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc các vùng miền tỉnh Yên Bái.

Các sở, ban, ngành và địa phương

 

 

5

Quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài tới quay phim giới thiệu về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

 

III

Xây dựng các sản phẩm và sự kiện văn hóa đối ngoại

1

Xây dựng cuốn sách “Yên Bái (Việt Nam) và Val-de-Marne (CH Pháp) - Nối tình bạn bè” song ngữ Việt - Pháp nhằm giới thiệu danh lam thắng cảnh, bản sắc văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống của hai tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

Tháng 5/2019

2

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật xòe thái Mường Lò - Nghĩa Lộ” trình UNESCO ghi danh vào di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

Tháng 04-09/2019

3

Xây dựng phóng sự giới thiệu về tiềm năng du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia trên kênh VTV4 (Kênh đối ngoại Đài truyền hình Việt Nam)

Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải

Các sở, ngành và đơn vị liên quan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu25/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2019
Ngày hiệu lực30/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 25/KH-UBND 2019 Văn hóa đối ngoại Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 25/KH-UBND 2019 Văn hóa đối ngoại Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu25/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành30/01/2019
        Ngày hiệu lực30/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 25/KH-UBND 2019 Văn hóa đối ngoại Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 25/KH-UBND 2019 Văn hóa đối ngoại Yên Bái

           • 30/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực