Văn bản khác 25/KH-UBND

Kế hoạch 25/KH-UBND nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 25/KH-UBND nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2015 định hướng đến 2020 Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020” được ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, trong đó tập trung phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đồng bộ.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 2014 - 2015

1.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên

Tổ chức rà soát, đánh giá văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật của địa phương điều chỉnh về bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2014 và năm 2015

1.2. Rà soát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên; đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đấu giá viên

1.2.1. Thống kê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực đấu giá.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014

1.2.2. Thực hiện thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

1.2.3. Cử đấu giá viên và cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tham gia các lớp tập huấn kiến thức pháp lý, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đấu giá viên

Tăng cường kiểm tra định kỳ hàng năm, đột xuất về tổ chức, hoạt động của tổ chức bán đấu giá, kiểm tra việc hành nghề của đội ngũ đấu giá viên; kiểm tra nghiệp vụ bán đấu giá tại các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm

1.4. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xã hội về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên

Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức các chương trình tuyên truyền pháp luật, chuyên mục pháp luật và cuộc sống, hỏi đáp nghiệp vụ, tình huống vụ việc về bán đấu giá tài sản; biên soạn các tài liệu hỏi đáp, tờ gấp pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên Quang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm

2. Giai đoạn 2016-2020

2.1. Triển khai thực hiện Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: trọng tâm trong năm 2016 - 2018 và tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo.

2.2. Tiếp tục phát triển đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm

2.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện (cùng với báo cáo kết quả thực hiện công tác bán đấu giá tài sản) gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo thực hiện bằng nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn tài trợ, viện trợ (nếu có).

Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp, các sở, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên đây là Kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh Vũ Thị Bích Việt;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu25/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 25/KH-UBND nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2015 định hướng đến 2020 Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 25/KH-UBND nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2015 định hướng đến 2020 Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu25/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 25/KH-UBND nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2015 định hướng đến 2020 Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 25/KH-UBND nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên 2014 2015 định hướng đến 2020 Tuyên Quang

             • 29/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực