Văn bản khác 25/KH-UBND

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 25/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tài nguyên môi trường biển hải đảo Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong tỉnh, để sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống.

- Tăng cường công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, góp phần bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc trin khai thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường Biển và Hi đảo.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng tiến độ đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

1.1. Cấp tỉnh.

a) Thành phần:

- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các ban thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện cơ quan thông tấn, báo, đài của tỉnh, của Trung ương tại tỉnh; cán bộ, chuyên viên các phòng, ban có liên quan thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Thái Bình.

- Thành phố Thái Bình và các huyện Kiến Xương, Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng gồm: Đại diện Thường trực huyện ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Trưởng, phó phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy: Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan; cán bộ, công chức làm công tác tài nguyên và môi trường cấp huyện.

b) Cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp...

d) Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

1.2. Cấp huyện, xã

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Ủy ban nhân dân các huyện Tiền Hải, Thái Thụy chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016 và năm 2017.

2. Tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyn sâu rộng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin Điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bằng các hình thức khác.

- Tổ chức các hội nghị theo chuyên đề, sân khấu hóa, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi, panô, áp phích, tổ chức các hoạt động cộng đồng, tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử...

- Mua, cấp phát Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường bin và hải đảo cho tủ sách pháp luật của một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và môi trường

- Cơ quan phối hợp: các s, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

3. T chức rà soát, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành

* Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn đã ban hành về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; đề xuất sửa đi, bsung, hủy bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản dưới luật, bảo đảm thuận tiện trong tổ chức thực hiện.

Trong năm 2016 thực hiện:

+ Ban hành các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

+ Hoàn thành “Chương trình, kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường bin tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phi hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện ven biển.

4. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển

- Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển cấp tỉnh, 02 huyện ven biển và các xã ven biển, đảm bảo đúng, đvề số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển.

- Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy triển khai thực hiện.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định tài chính hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp tỉnh; chuẩn bị toàn bộ tài liệu và các điều kiện tổ chức hội nghị.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các văn bản liên quan lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải thông tin tuyên truyền Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản liên quan lĩnh vực tài nguyên, môi trường bin và hải đảo trên Website của Sở;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các công chức, viên chức có liên quan tới lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền về quản lý khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo cho chủ cơ sở sản xuất kinh doanh ven biển, trên bin, các chủ tàu khai thác tài nguyên bin.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tổ chức triển khai thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển theo quy định.

2. Sở Tư pháp

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường bin và hải đảo.

3. Sở Ni v

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Biển; hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển của cơ quan chuyên môn 02 huyện ven biển, các xã, thị trấn ven biển.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương liên quan tổ chức rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên, môi trường biển từ tỉnh đến cơ sở.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình của tỉnh xây dựng thực hiện kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường biển trên trang thông tin điện tử của tỉnh;

- Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền văn bản pháp luật về tài nguyên, môi trường biển trên mạng thông tin điện tử.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, sở, ngành liên quan và địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường biển trên sóng phát thanh truyền hình, báo của tỉnh; hướng dẫn các Đài truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường biển.

6. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong khu, cụm công nghiệp ven biển thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Các sở, ban, ngành liên quan.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực tế của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép triển khai, quán triệt, phổ biến thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc cơ quan, đơn vị.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Ban hành Kế hoạch và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo phù hợp với điều kiện của địa phương mình, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Ủy ban nhân dân Thái Thụy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn ven biển triển khai thực hiện; thường xuyên kim tra, đôn đốc và báo cáo việc trin khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện phổ biến Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn ven biển.

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

- Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên biển chưa khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành ph;
- UBND các xã, thị trấn ven biển;
- Lưu: VT, NNTNMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu25/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2016
Ngày hiệu lực07/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 25/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tài nguyên môi trường biển hải đảo Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 25/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tài nguyên môi trường biển hải đảo Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu25/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành07/04/2016
        Ngày hiệu lực07/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 25/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tài nguyên môi trường biển hải đảo Thái Bình 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 25/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tài nguyên môi trường biển hải đảo Thái Bình 2016

             • 07/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực