Văn bản khác 250/KH-UBND

Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2017 về triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 250/KH-UBND 2017 triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIS HUẾ TRONG QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban điều hành triển khai Kế hoạch ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian kiến trúc đô thị trên nền GIS Huế;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị trên nền GIS Huế như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng thống nhất, dùng chung cho tỉnh Thừa Thiên Huế, tích hp với hệ thống cơ sở dữ liệu GIS Huế.

Xây dựng các quy định, các bài toán ứng dụng để vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Rà soát, điều chỉnh xây dựng bổ sung chuẩn kỹ thuật của hệ thống thông tin GIS quy hoạch xây dựng;

- Rà soát các quy định có liên quan đã ban hành, đề xuất xây dựng quy định mới để kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp đảm bảo việc vận hành có hiệu quả;

- Xây dựng cơ chế thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu ngành quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế;

- Xây dựng giải pháp quản lý đồng bộ không gian, kiến trúc đô thị trên nền GIS với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Xây dựng giải pháp huy động sự tham gia hỗ trợ thực hiện từ nhiều đối tượng để tạo hệ thống nguồn lực phong phú tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng;

- Nghiên cứu triển khai xây dựng mô hình không gian 3D phù hợp lên nền GIS Huế;

- Triển khai đào tạo nguồn nhân lực đang thực hiện thẩm định, quản lý quy hoạch thành thạo trong công tác ứng dụng GIS;

- Nghiên cứu, xây dựng các đề án phù hợp để xin hỗ trợ kinh phí các Bộ, ngành, sớm triển khai đng bộ từ năm 2018.

II. PHẠM VI THỰC HIỆN

ng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị cho các cá nhân, t chc liên quan quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Rà soát đánh giá hiện trng các đồ án quy hoạch xây dựng và cơ sở dữ liệu địa chính trên nền GIS Huế

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện:

+ Rà soát đánh giá hiện trạng các đồ án quy hoạch xây dựng trong phạm vi đán Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Đô thị mới An Vân Dương: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND thành phố Huế.

+ Rà soát đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu địa chính trên nền GIS Huế: Trung tâm EDIC.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Trà, UBND thị xã Hương Thủy, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Chuyên gia Nguyễn Quang Tuấn - Khoa Địa lý Địa chất Trường Đại học Khoa học Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

2. Ban hành bộ chuẩn sở d liệu GIS quy hoạch xây dựng

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm EDIC, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chuyên gia Nguyễn Quang Tuấn - Khoa Địa lý Địa chất Trường Đại học Khoa học Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

3. Xây dựng văn bản quy định có liên quan

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị trên nền GIS Huế: Sở Xây dựng.

+ Xây dựng quy định vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý không gian, kiến trúc đô thị: Trung tâm EDIC.

+ Xây dựng quy trình chuyển đổi dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế: Trung tâm EDIC.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện quy hoạch xây dựng tỉnh, Trung tâm EDIC, Trung m Công nghệ thông tin tỉnh, Chuyên gia Nguyễn Quang Tuấn - Khoa Địa lý Địa chất Trường Đại học Khoa học Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

4. Xây dựng công cụ quản lý và khai thác quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện:

+ Xây dựng công cụ quản lý và khai thác quy hoạch xây dựng trên nền GIS Huế: Trung tâm EDIC.

+ Xây dựng mô hình hệ thống thông tin quản lý không gian kiến trúc đô thị và mô hình không gian 3D phù hợp lên nền GIS Huế: Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

5. Đào tạo, tập huấn và truyền thông

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm EDIC.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Đào tạo, tập huấn: Quý II/2018.

+ Truyền thông: Quý III/2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị tổ chức thực hiện căn cứ nhiệm vụ được phân công, chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí cho từng giai đoạn, gửi về Ban Điều hành triển khai Kế hoạch ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian kiến trúc đô thị trên nn GIS Huế để tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Điều hành triển khai Kế hoạch ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian kiến trúc đô thị trên nền GIS Huế theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Chủ trì tổ chức triển khai, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hằng năm cho các nhiệm vụ trong kế hoạch.

- Tổ chức cung cấp thông tin, cập nhật, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch; tng hợp báo cáo UBND tỉnh định kỳ và đề xuất các cơ chế chính sách cn thiết để thúc đẩy thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức sơ kết hàng năm thực hiện Kế hoạch để rút kinh nghiệm thực tin trong quá trình thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

4. Các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch có trách nhiệm:

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch.

- Đnh kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ gi Sở Xây dng tng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là nội dung Kế hoạch ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cu các Sở ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phi hp với Ban điều hành triển khai Kế hoạch ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian kiến trúc đô thị trên nn GIS Huế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyện môn trực thuộc UBND tỉnh;
- BĐH triển khai Kế hoạch ứng dụng G
IS Huế;
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế
;
- VP: CVP và các PCVP;
-
Lưu: VT, GT, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu250/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 250/KH-UBND 2017 triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 250/KH-UBND 2017 triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu250/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 250/KH-UBND 2017 triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian Huế

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 250/KH-UBND 2017 triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian Huế

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực