Kế hoạch 250/KH-UBND

Kế hoạch 250/KH-UBND 2022 khắc phục hạn chế đánh giá phòng chống tham nhũng Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 250/KH-UBND 2022 khắc phục hạn chế đánh giá phòng chống tham nhũng Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH

KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Văn bản số 1485/TTCP-C.IV ngày 31/8/2022 của Thanh tra Chính phủ về điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác PCTN và biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; xác định các biện pháp khắc phục trong công tác PCTN trong thời gian tới.

Tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả việc đánh giá công tác PCTN năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh là nhiệm vụ định kỳ hằng năm, việc triển khai thực hiện đánh giá phải đảm bảo khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch và cụ thể, bám sát theo Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh (Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá) của Thanh tra Chính phủ.

Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong công tác PCTN nói chung và việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh nói riêng.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình, kế hoạch và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai thực hiện; thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình theo Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG

Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát, thẩm tra báo cáo tự đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 của các địa phương, theo đó tỉnh Lạng Sơn đạt 62,53/100 điểm. Theo kết quả thẩm tra của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Lạng Sơn còn một số tiêu chí đạt điểm thấp như: việc ban hành kế hoạch và kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; kết quả cải cách hành chính (PAR 2020); kết quả triển khai thực hiện rà soát và giải quyết xung đột lợi ích; kết quả công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài nhà nước; phát hiện và xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp tư pháp.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác PCTN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác PCTN.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, chế tài xử lý người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị như:

- Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật, nhất là công khai, minh bạch về quy hoạch, đầu tư, đất đai, tài chính, tài sản công, thủ tục hành chính, công tác tổ chức, cán bộ... Việc thực hiện công khai phải đúng trình tự, thủ tục; nội dung công khai thể hiện bằng văn bản cụ thể (quyết định, biên bản...); đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ngoài việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan mình còn thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh công khai, minh bạch các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện các quy định về thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt, việc trả lương qua tài khoản đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Quán triệt thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; thường xuyên rà soát việc tặng và nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền; kiểm soát xung đột lợi ích trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xử lý xung đột lợi ích khi có phát sinh.

- Tiến hành rà soát các vị trí cần phải chuyển đổi nhằm phòng ngừa tham nhũng, xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo đúng thời gian quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

4. Chú trọng và nâng cao công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành. Các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu lồng ghép công tác phòng ngừa tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước vào chương trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp hằng năm.

5. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch PCTN, tiêu cực hằng năm. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN; phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

6. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tự đánh giá công tác PCTN hằng năm; tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, thực hiện việc tự đánh giá, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình theo Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tại đơn vị mình phù hợp tình hình thực tế và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo.

2. Thanh tra tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch PCTN, tiêu cực hằng năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác PCTN, cụ thể:

- Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai danh sách các công ty đại chúng; chủ trì, phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện công tác PCTN tại đơn vị mình theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu có hiệu quả công tác đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Sở Nội vụ công khai danh sách các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các tổ chức xã hội do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập hoặc phê duyệt điều lệ thực hiện công tác PCTN tại đơn vị theo quy định tại các Điều 53, 54, 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu có hiệu quả công tác đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn công khai danh sách các tổ chức tín dụng; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng thực hiện công tác PCTN tại đơn vị theo quy định tại các Điều 53, 54, 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật PCTN năm 2018 và tổng hợp kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng bằng biện pháp hành chính và biện pháp tư pháp.

5. Đề nghị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng của UBND tỉnh trong cung cấp thông tin liên quan thuộc phạm vi của ngành, lĩnh vực để phục vụ việc đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục I; Cục IV - Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự; Cục Thuế tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, ĐV;
- Lưu: VT, NC (TT-Th).

CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu250/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 250/KH-UBND 2022 khắc phục hạn chế đánh giá phòng chống tham nhũng Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 250/KH-UBND 2022 khắc phục hạn chế đánh giá phòng chống tham nhũng Lạng Sơn
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu250/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành16/12/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 250/KH-UBND 2022 khắc phục hạn chế đánh giá phòng chống tham nhũng Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 250/KH-UBND 2022 khắc phục hạn chế đánh giá phòng chống tham nhũng Lạng Sơn

              • 16/12/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực