Văn bản khác 252/KH-UBND

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 252/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân kinh doanh (doanh nghiệp), đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

b) Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2. Yêu cầu

a) Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b) Các hoạt động phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả.

c) Các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý có hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung thực hiện: Rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của trung ương; văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các các Sở, Ban, ngành.

b) Cơ quan chủ trì:

Sở Tư pháp: Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật.

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

a) Nội dung thực hiện: Cập nhật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử công khai các thông tin liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 6, Khoản 5 Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Chi biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ

a) Nội dung thực hiện: Xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

4. Giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu; đề nghị, kiến nghị,…

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

5. Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp

a) Nội dung thực hiện: Trên cơ sở phiếu khảo sát về nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan. Cơ quan chủ trì xác định nội dung chính để tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm, đối thoại để tiếp nhận, giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp và các vấn đề khác mà doanh nghiệp có yêu cầu.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III năm 2020.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách của tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020.

2. Huy động nguồn kinh phí từ các Chương trình, Dự án, Đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

b) Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 11 năm 2020.

2. Sở Tư pháp:

Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch này, hoàn thiện cơ chế phối hợp bảo đảm hiệu quả trong phối hợp liên ngành, điều hành triển khai các hoạt động của Kế hoạch này.

Có trách nhiệm lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi được yêu cầu.

3. Sở Tài chính

Xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các Sở, Ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PLDS-KT - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP; các CV;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTr.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu252/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2019
Ngày hiệu lực09/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 252/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 252/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu252/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành09/12/2019
        Ngày hiệu lực09/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 252/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 252/KH-UBND 2019 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

           • 09/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực