Văn bản khác 2527/KH-SXD-QLCLXD

Kế hoạch 2527/KH-SXD-QLCLXD kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2527/KH-SXD-QLCLXD kiểm tra chất lượng an toàn thi công xây dựng Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2527/KH-SXD-QLCLXD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THI CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2015

Thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn trong thi công xây dựng, Sở Xây dựng đề ra Kế hoạch kiểm tra chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Phục vụ cho các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành phố nhằm đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng công trình, phòng chống cháy nổ trong quá trình sử dụng, vận hành; hạn chế tối đa sự cố trên công trình xây dựng;

- Kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình các quy định pháp luật về xây dựng và các quy định có liên quan;

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố;

- Ghi nhận các ý kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Chấn chỉnh, đề xuất xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác bảo đảm an toàn thi công xây dựng.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm chính xác, khách quan; không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công trình được kiểm tra;

- Các vi phạm về chất lượng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn thi công xây dựng được phát hiện trong quá trình kiểm tra phải được xử lý theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng kiểm tra

Các công trình xây dựng trong danh sách kiểm tra; các tổ chức, cá nhân liên quan đến công trình kiểm tra. Danh sách các công trình kiểm tra đợt 1 theo Phụ lục 1 đính kèm; danh sách các công trình kiểm tra các đợt tiếp theo sẽ được Sở Xây dựng thông báo theo từng đợt kiểm tra.

2. Thành phần kiểm tra

- Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn; 02 công chức, người lao động của Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng làm Phó Trưởng đoàn và Thư ký đoàn;

- Các thành viên gồm đại diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng (Phòng Vật liệu xây dựng, Kinh tế xây dựng), Ủy ban nhân dân quận - huyện và Đội Thanh tra địa bàn nơi công trình được kiểm tra.

3. Nội dung và phương pháp kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc;

- Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp; an toàn trong thi công xây dựng công trình; công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên công trình xây dựng;

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Phương pháp kiểm tra:

- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại hiện trường công trình, kiểm tra hồ sơ thi công xây dựng tại công trình và trao đổi với các bên có liên quan trong quá trình kiểm tra;

- Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm;

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có những vấn đề chưa rõ, Đoàn kiểm tra sẽ ghi nhận trong biên bản và yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày lập biên bản kiểm tra, nếu chủ đầu tư không gửi báo cáo kết quả thực hiện hành động khắc phục hoặc cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có), Sở Xây dựng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Đoàn kiểm tra bắt đầu hoạt động từ khi có Quyết định thành lập đoàn và kết thúc khi báo cáo kết quả kiểm tra được lãnh đạo Sở Xây dựng thông qua và ký báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng.

2. Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; phổ biến kế hoạch kiểm tra tối thiểu trước 15 ngày kể từ ngày kiểm tra tại công trình xây dựng.

3. Thời gian kiểm tra được chia làm 03 đợt như sau:

- Đợt 1: Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015;

- Đợt 2: Từ tháng 7/2015 đến tháng 9/2015;

- Đợt 3: Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015.

Chi tiết thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra theo danh sách các công trình kiểm tra. Trường hợp có điều chỉnh lịch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho chủ đầu tư công trình được kiểm tra trước 03 ngày làm việc.

4. Việc tổng hợp thông tin, số liệu và các tài liệu bổ sung của các đơn vị được thực hiện ngay sau khi kết thúc buổi kiểm tra tại công trường và khi nhận được tài liệu bổ sung của chủ đầu tư (nếu có).

5. Sau 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra công trình cuối cùng trong danh sách kiểm tra của mỗi đợt, tổ chức họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

6. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng sau 15 ngày kể từ ngày họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng

- Đề xuất danh sách công trình kiểm tra, trình Lãnh đạo Sở xem xét, thông qua cho từng đợt kiểm tra;

- Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cho các thành viên đoàn kiểm tra; phổ biến kế hoạch kiểm tra cho các thành viên đoàn kiểm tra và các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra;

- Tổ chức thực hiện theo kế hoạch và xem xét dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng;

- Cử người phối hợp, hỗ trợ Thanh tra Sở Xây dựng về chuyên môn trong quá trình xử lý vi phạm của các đơn vị;

- Phân công cho công chức, người lao động Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng luân phiên đảm nhận công tác thư ký đoàn kiểm tra;

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện, trình xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Thanh tra Sở Xây dựng

- Chỉ đạo Đội thanh tra địa bàn quận - huyện phối hợp với Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra tại các công trình xây dựng;

- Xem xét, xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định.

3. Phòng Kinh tế xây dựng, Vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng

- Cử công chức có năng lực phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra;

- Phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc lĩnh vực được phân công.

4. Văn phòng Sở Xây dựng

- Bố trí phòng họp, phương tiện vận chuyển để phục vụ Đoàn kiểm tra theo kế hoạch;

- Phát hành, đăng tải thông tin về kế hoạch kiểm tra cho các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Ủy ban nhân dân quận - huyện

- Cử công chức có năng lực phù hợp tham gia Đoàn kiểm tra;

- Có ý kiến hoặc đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra theo thẩm quyền quản lý;

- Phối hợp, xử lý vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định.

6. Các chủ đầu tư của các công trình được kiểm tra

- Thực hiện báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 3 đính kèm và cung cấp hồ sơ pháp lý có liên quan cho Đoàn kiểm tra (gửi về Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3) trước thời gian kiểm tra tối thiểu 05 ngày làm việc; đồng thời hỗ trợ gửi file báo cáo qua địa chỉ email: [email protected]

- Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công trình được kiểm tra để kiểm tra, đối chiếu; chuẩn bị địa điểm làm việc;

- Cử người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư, mời đại diện hợp pháp của các đơn vị hoạt động xây dựng có liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra tại công trường xây dựng vào thời gian kiểm tra. Trường hợp người đại diện hợp pháp của các đơn vị vắng mặt thì người được giao nhiệm vụ thay thế phải có giấy ủy quyền hợp lệ;

- Tổ chức kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình hoặc kiểm định công trình khi có yêu cầu của Đoàn kiểm tra;

- Báo cáo, giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu có) cho Đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trưởng Đoàn kiểm tra

- Điều hành Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã được lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt;

- Phân công công việc cho các thành viên Đoàn kiểm tra;

- Công bố Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cho các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra;

- Tổ chức hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của đơn vị, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng; lập báo cáo dự thảo kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra.

2. Phó Trưởng đoàn

- Thay Trưởng đoàn điều hành Đoàn kiểm tra trong thời gian Trưởng đoàn vắng;

- Kiểm tra công trình và công tác quản lý chất lượng công trình theo nội dung kiểm tra do Trưởng đoàn phân công;

- Dự thảo báo cáo kết quả làm việc của Đoàn kiểm tra, các văn bản chuyển các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý vi phạm (nếu có).

3. Thư ký đoàn

- Lập biên bản kiểm tra;

- Lưu giữ hồ sơ, bảo quản các biên bản và tài liệu của Đoàn kiểm tra;

- Tổng hợp ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra;

- Các công việc khác do Trưởng đoàn phân công.

4. Các thành viên Đoàn kiểm tra

Ngoài các nội dung kiểm tra do Trưởng đoàn phân công, các thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung sau:

- Thành viên Phòng Kinh tế xây dựng: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; kiểm tra việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng;

- Thành viên Phòng Vật liệu xây dựng: Kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình; việc sử dụng gạch xây không nung cho công trình;

- Thành viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lắp đặt, sử dụng giàn giáo; lắp đặt, vận hành cần trục tháp; an toàn trong thi công xây dựng công trình;

- Thành viên Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: Kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ; kiểm tra về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; việc thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình;

- Thành viên Ủy ban nhân dân quận, huyện:

+ Kiểm tra về công tác vệ sinh môi trường; về việc thi công, đấu nối, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của công trình (nếu có);

+ Phối hợp với thành viên Đội Thanh tra địa bàn kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận; kiểm tra sự tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt và các nội dung khác.

- Thành viên Đội Thanh tra địa bàn:

+ Kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc về đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận; kiểm tra sự tuân thủ Giấy phép xây dựng, quy mô công trình, dự án được phê duyệt;

+ Nhắc nhở chủ đầu tư các công trình được kiểm tra báo cáo, chuẩn bị đầy đủ tài liệu làm việc gửi về Sở Xây dựng trước thời gian kiểm tra 05 ngày làm việc; thông báo cho chủ đầu tư các công trình được kiểm tra không tham dự được trong buổi phổ biến kế hoạch về thời gian kiểm tra; thông báo lại chủ đầu tư các công trình được kiểm tra về thay đổi thời gian kiểm tra (nếu có) trước 03 ngày làm việc theo Kế hoạch;

+ Thông báo kịp thời cho Trưởng Đoàn kiểm tra về việc thay đổi lịch làm việc của chủ đầu tư (nếu có);

+ Báo cáo kịp thời về tình hình kiểm tra để lãnh đạo Thanh tra Sở Xây dựng chỉ đạo xem xét, xử lý các vi phạm theo quy định và tham gia một số nội dung khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2015. Đề nghị các đơn vị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng, điện thoại số 39.326.214 (số nội bộ 756) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- UBNDTP (để báo cáo);
- Các chủ đầu tư (theo danh sách các công trình);
- Sở LĐTB&XH (để phối hợp);
- Cảnh sát PCCC (để phối hợp);
- UBND quận - huyện (để phối hợp);
- Giám đốc SXD (để báo cáo);
- Văn phòng Sở (để thực hiện);
- P. KTXD, P.VLXD (để thực hiện);
- Thanh tra Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.QLCLXD.

* Đính kèm:
-
Phụ lục 1, 2, 3.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Đức Nhạn

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2527/KH-SXD-QLCLXD

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2527/KH-SXD-QLCLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2015
Ngày hiệu lực16/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2527/KH-SXD-QLCLXD

Lược đồ Kế hoạch 2527/KH-SXD-QLCLXD kiểm tra chất lượng an toàn thi công xây dựng Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2527/KH-SXD-QLCLXD kiểm tra chất lượng an toàn thi công xây dựng Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2527/KH-SXD-QLCLXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhan Đức Nhạn
        Ngày ban hành16/03/2015
        Ngày hiệu lực16/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2527/KH-SXD-QLCLXD kiểm tra chất lượng an toàn thi công xây dựng Hồ Chí Minh 2015

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2527/KH-SXD-QLCLXD kiểm tra chất lượng an toàn thi công xây dựng Hồ Chí Minh 2015

              • 16/03/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/03/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực