Văn bản khác 253/KH-UBND

Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2017 về công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 công tác an toàn thực phẩm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/KH-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội”, UBND Thành phố ban hành kế hoạch công tác an toàn thực phm (ATTP) năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Mục tiêu

1.1. Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng (ATTP).

1.2. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

1.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

1.4. Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn Thành phố.

1.5. Duy trì và phát triển vùng quy hoạch trồng rau, chăn nuôi gia súc gia cầm, giết m, nuôi trồng thủy sản, an toàn. Xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình điểm, mô hình chuỗi an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng.

1.6. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm, trái cây lưu thông trên thị trường. Tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm.

2. Chỉ tiêu bản

2.1. 100% Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được bồi dưỡng kiến thức và 92% có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; Phấn đấu 82% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 82% người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP.

2.2. 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp Thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP.

2.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm diện cấp, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: tuyến Thành phố đạt 90%; tuyến quận huyện thị xã lĩnh vực Y tế đạt 80%, Công Thương đạt 70%, Nông nghiệp đạt 70%; tuyến xã phường thị trấn lĩnh vực Nông nghiệp đạt 50%.

2.4. Tỷ lệ ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc diện ký cam kết đạt trên 90%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, hộ gia đình trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đạt 75%.

2.5. 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, giám sát định kỳ, trong đó 83,5% tỷ lệ cơ sở đạt điều kiện ATTP.

2.6. 100% quận huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn xử lý vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật đối với cơ sở vi phạm ATTP và công khai trên phương tiện thông tin cơ sở tái vi phạm, vi phạm nghiêm trọng.

2.7. 100% thông tin phản ánh về mất ATTP rõ địa chỉ trên địa bàn được kiểm tra đột xuất, xác minh, xử lý thông tin.

2.8. 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ ngộ độc thực phẩm cấp tính dưới 06 ca/100.000 dân.

2.9. Duy trì và phát triển vùng rau an toàn với quy mô đạt 5.600 ha.

2.10. Hỗ trợ duy trì, xây dựng mới chuỗi thực phẩm an toàn nông lâm thủy sản và hỗ trợ cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm. Thí điểm ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thực phẩm tươi sống bằng tem điện tử mã QRcode, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm trái cây tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn nội thành và sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP

- Thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường quản lý nhà nước về ATTP”; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố giai đoạn đến năm 2020. Phân công rõ trách nhiệm quản lý ATTP trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, khắc phục các hạn chế yếu kém; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; Chấm điểm thi đua về ATTP; Đẩy mạnh Chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của địa phương.

- Hoàn thiện và triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình về ATTP được phê duyệt.

- Tăng cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Củng cmạng lưới quản lý ATTP 3 ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương.

- Phát huy vai trò chỉ đạo của UBND và Ban Chỉ đạo công tác ATTP các cấp.

- Phát huy vai trò chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của UBND và Ban Chỉ đạo công tác ATTP các cấp đặc biệt là xã, phường, thị trấn. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, đội ngũ cán bộ mạng lưới làm công tác ATTP, cộng tác viên ATTP từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn theo quy định.

- Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ các Chi cục thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, phòng Y tế, phòng Kinh tế các quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, hội thảo cho cán bộ Ban Chỉ đạo, mạng lưới ATTP từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn; cho chủ các doanh nghiệp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

- Tăng cường hợp tác quốc tế: Quan hệ giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý ATTP tại một số nước, và trao đi kinh nghiệm quản lý ATTP với một số tỉnh, thành phố khác. Cập nhật các thông tin mới về tình hình quản lý ATTP trong nước và Quốc tế.

- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.

2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: Xây dựng chương trình truyền thông chủ động trên truyền hình, báo in của Trung ương và Hà Nội; Sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả. Đưa tin về định hướng công tác ATTP của Ban chỉ đạo, công khai kết quả kiểm tra, tên địa chỉ các cơ sở không bảo đảm ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các phương tiện truyền thông như các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chuyên mục ATTP trên Website ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và các tạp chí, tập san của ngành...

- Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP, Tháng cao điểm về ATTP trên toàn Thành phố, chương trình truyền thông “Chung tay vì ATTP”, “Bữa ăn an toàn”, Chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp, Phong trào thi đua vì ATTP, phòng chống ngộ độc Methanol.

- Tiếp tục phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP. Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng: người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

- Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, ký cam kết ATTP.

- Tổ chức treo băng zone, khẩu hiệu các dịp trọng điểm, in và cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về ATTP.

- Tổ chức các cuộc diễn tập điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm đông người mắc và hội thi tìm hiu về ATTP tại các quận, huyện, thị xã: sản xuất kinh doanh rau thịt an toàn, thực phẩm sạch, Bếp ăn tập than toàn, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh mất ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. Kiên quyết xử lý vi phạm trong nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm, sản xuất chế biến nông lâm sản, thủy sản; trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Yêu cầu các cơ sở công khai Giy chứng nhận/Cam kết ATTP và địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu nguồn gốc thực phẩm.

- Kịp thời nhân rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn khi Chính phủ phê duyệt.

- Chủ động tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông thường xuyên và định kỳ theo quy định.

- Tăng cường phối hợp các tỉnh trong quản lý, truy xuất nguồn gốc thực phẩm vào Hà Nội.

4. Công tác Phát triển các vùng rau an toàn, mô hình sản xuất, kinh doanh an toàn. Kiểm soát kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển vùng sản xuất tập trung để triển khai các Chương trình của Thành phố, hỗ trợ công tác ATTP (Chương trình sản xuất lúa hàng hóa; Chương trình phát triển cây ăn quả; Chương trình phát triển và tiêu thụ chè; Chương trình phát triển thủy sản; Chương trình chăn nuôi theo xã trọng điểm, vùng chăn nuôi tập trung).

- Tiếp tục phát triển sản xuất và tiêu thụ Rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Duy trì và phát triển vùng rau an toàn với quy mô 5.600 ha.

- Duy trì, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn và cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh triển khai mô hình quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi. Đảm bảo ATTP các thực phẩm tươi sống và thực phẩm tiêu dùng hàng ngày cho nhân dân.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn bền vững, hỗ trợ đầu tư sản xuất, xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, GMP, HACCP...) và tạo thương hiệu, quảng bá cho các sản phẩm đảm bảo an toàn.

- Triển khai thí điểm ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử sử dụng mã QRcode trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm trái cây tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn nội thành và tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nguy cơ cao như rau, thịt, thủy sản.

- Mở rộng số cơ sở được gắn bin nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn.

- Xây dựng một số tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố ATTP có kiểm soát. Mô hình điểm dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tuyến phố văn minh. Kiểm soát ATTP bữa ctập trung đông người.

5. Công tác quản lý giết mổ gia súc gia cầm

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020;

- Triển khai Chương trình đảm bảo ATTP trong chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, giảm nhanh số điểm giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo ATTP.

6. Công tác quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

- Triển khai đầu tư phát triển hệ thống chợ trên phạm vi địa bàn Thành phthông qua kết hợp giữa cải tạo và nâng cấp hệ thống chợ hiện có với việc mở rộng và phát triển thêm các chợ mới theo quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, rà soát tại các chợ cóc, chợ tạm, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kim việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiên quyết xử lý các vi phạm đặc biệt đối với những loại thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn kinh doanh trong các chợ.

- Sử dụng các xe chuyên dụng kim nghiệm nhanh ATTP trong kiểm tra các chợ siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Các xét nghiệm nhanh dương tính được chuyn xét nghiệm định lượng tại phòng kiểm nghiệm Thành phố/Trung ương.

7. Công tác đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ, hoạt động ATTP

- Đầu tư kinh phí địa phương, bố trí nhân lực phù hợp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác truyền thông, kiểm tra giám sát, kim nghiệm ATTP, phòng chng ngộ độc thực phẩm.

- Bố trí nhân lực, hóa chất sử dụng có hiệu quả xe chuyên dụng kiểm nghiệm nhanh về ATTP.

8. Thực hiện các thủ tục hành chính về ATTP

- Thực hiện kỷ cương hành chính, nghiêm túc rà soát, tuân thủ phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP theo thẩm quyền, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm tích hp số liệu ATTP.

- Tăng cường cấp các loại giấy chứng nhận về ATTP: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận kiến thức về ATTP, công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, giấy xác nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu thực phẩm đúng quy định.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. SY tế

- Thực hiện nhiệm vụ đầu mối Thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành phố. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành phố, xây dựng các văn bản, kế hoạch hoạt động ATTP theo năm, tháng trọng điểm về công tác ATTP và triển khai các hoạt động chương trình, dự án, đề án về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý sau khi được phê duyệt. Tham mưu Thành phố tổ chức chấm điểm thi đua công tác ATTP tuyến quận, huyện, thị xã.

- Định kỳ tổ chức đoàn thanh kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ATTP theo kế hoạch và đột xuất.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ATTP cho các tuyến.

- Thường xuyên trao đi thông tin trong công tác thanh kiểm tra, các vướng mắc về triển khai văn bản quy phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai các biện pháp thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức, văn bản pháp luật về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng. Chỉ đạo việc cam kết đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm cam kết thực hiện không bán phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y tế.

- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực Y tế:

+ Triển khai thực hiện các hoạt động thuộc chương trình Y tế - Dân số năm 2018.

+ Thực hiện mô hình “Cải thiện An toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống tại 198 phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã. Kiểm soát ATTP thức ăn đường phố, ATTP tuyến phố văn minh, mô hình cảnh báo nhanh ATTP, kiểm soát ATTP bữa ăn tập trung đông người; hướng dẫn tuyến quận, huyện, thị xã tổ chức hội thi về ATTP và diễn tập điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm đông người mc.

+ Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, hậu kim sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn theo phân cấp. Xử lý vi phạm pháp luật về ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

+ Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công cho các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm theo quy định của Trung ương và phân cấp của Thành phố.

+ Là đầu mối giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

+ Là đầu mối tổng hợp, đánh giá chương trình mục tiêu ATTP.

+ Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP: Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh thực hiện nâng cao chất lượng kiểm nghiệm theo yêu cầu nhiệm vụ.

+ Thực hiện các hoạt động khác: Phục vụ đảm bảo ATTP các kỳ họp Quốc hội, các hội nghị lớn trong nước và quốc tế và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

- Định kỳ, đột xuất hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động ATTP toàn Thành phố theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Xây dựng triển khai các kế hoạch đảm bảo chất lượng, ATTP trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

+ Thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyn, xuất khu, nhập khẩu, kinh doanh đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

+ Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm kinh doanh các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản.

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức về ATTP, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phân cấp của UBND thành phố Hà Nội.

+ Thực hiện công tác giám sát chất lượng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới một số chuỗi ATTP và tiếp tục thực hiện hỗ trợ duy trì các chuỗi ATTP đã được xây dựng từ năm 2010 đến nay, nhằm hình thành và cung cấp thực phẩm an toàn cho tiêu dùng và xuất khu. Hỗ trợ cơ sở xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (VietGap, GMP, SSOP, HACCP,...) đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Triển khai cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn.

+ Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng ATTP. Tăng cường ứng dụng các thiết bị, testkit kiểm tra nhanh, sàng lọc một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra, giám sát.

- Đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo ATTP trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, giết m, thu hái, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh các loại nông, lâm, thủy sản và muối trên truyền hình, báo của Trung ương, địa phương, trên website, tập san, ấn phẩm... của ngành. Chỉ đạo, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, kiến thức an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng nông, lâm, thủy sản, muối về công tác ATTP trong nông nghiệp.

- Phối hợp các cấp, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm về ATTP đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp các tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hiệp Hội khoa học kỹ thuật... tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp các tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: phòng chống dịch bệnh, kim dịch, kiểm soát giết mđộng vật và sản phẩm động vật; quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; sản xuất, kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản; phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt, nông sản an toàn cho thành phố Hà Nội...

- Quy hoạch và phát triển vùng rau an toàn, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung, an toàn: Duy trì diện tích rau an toàn, phát triển vùng trồng rau an toàn lên 5.600 ha.

- Hỗ trợ triển khai kế hoạch thí điểm ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử trong quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc bằng mã QRcode, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm trái cây tại các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn nội thành và tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng hệ thống phần mềm thông tin điện tử trong truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi tập trung vào sản phẩm nguy cơ cao như rau, thịt, thủy sản.

- Phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh rau, quả an toàn, sản phẩm thủy sản, thịt gia súc gia cầm sạch. Phối hợp Sở Công Thương, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng hệ thống phân phối thực phẩm an toàn.

- Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp các huyện, thị xã đề xuất tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp đy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn Thành phố, hướng dẫn UBND các huyện đầu tư xây dựng các khu giết mổ tập trung bán công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp các cấp chính quyền trong việc thu hẹp tiến tới chm dứt hoạt động giết mgia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thực hiện quy hoạch hệ thống giết mổ, chế biến gia súc gia cầm trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, quy hoạch mạng lưới giết mgia súc, gia cầm tập trung, kiên quyết xử lý các vi phạm trong giết mổ.

3. Sở Công Thương

- Thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm chuyên ngành thuộc lĩnh vực Công Thương được phân cấp quản lý:

+ Xây dựng triển khai thực hiện “Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương”.

+ Quản lý, thanh tra, kiểm tra, kim nghiệm ATTP trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyn, xuất khu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý. Xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP.

+ Tổ chức việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác nhận kiến thức về ATTP, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với các thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo phân cấp của Bộ Công Thương và UBND Thành phố.

+ Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích và các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối hàng hóa thực phẩm.

+ Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Tăng cường kiểm soát sản phẩm rượu trên địa bàn phòng chống ngộ độc Methanol do rượu.

+ Xây dựng thí điểm mô hình chợ đảm bảo ATTP; phấn đấu các chợ nội thành trong quy hoạch đã được phân hạng kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng gia súc gia cầm. Đy nhanh việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng và quản lý mạng lưới chợ theo quy hoạch, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đnâng cấp chất lượng ATTP tại các chợ.

+ Phấn đấu 5-10 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm quy mô tập trung công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương được hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP, ISO 22000.

- Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội”.

4. Công an thành phố Hà Nội

- Phối hợp các Sở, ngành chức năng kiểm soát chất lượng ATTP hàng hóa thực phẩm lưu thông trên địa bàn Thành phố.

- Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về ATTP. Dẹp bỏ các cơ sở thực phẩm bày bán tại các địa điểm không được phép bán hàng: Hàng rong cng trường, lấn chiếm vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm không bảo đảm vệ sinh.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp. Phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về ATTP cho các đơn vị trong ngành tham gia công tác bảo đảm ATTP.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

- Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000 về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho phòng kiểm nghiệm đảm bảo kiểm nghiệm tốt các chỉ tiêu chất lượng liên quan đến ATTP.

- Ưu tiên các đề tài dự án và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực ATTP.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành Y tế và chính quyền địa phương tổ chức quản lý tốt công tác ATTP bếp ăn tập th, bếp ăn bán trú, tổ chức Hội thi bếp ăn tập thtrường học ATTP. Không đxảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.

- Đảm bảo 100% các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú có hợp đồng mua bán rau, thịt an toàn với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Thực hiện cam kết bảo đảm ATTP/cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định.

- Tiếp tục duy trì các mô hình bếp ăn tập thể trường học an toàn thực phẩm.

- Phối hợp tổ chức đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý ATTP tại các cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú.

- Chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh các biện pháp đảm bảo ATTP đcác em thực hành đúng về ATTP. Phát huy vai trò của Ban phụ huynh trong giám sát ATTP tại bếp ăn tập thể. Phối hợp đơn vị chức năng của địa phương đgiám sát chặt chẽ và giải quyết không đ hàng rong xung quanh cng trường. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện kiểm soát công tác đảm bảo ATTP các đợt do các tổ chức, doanh nghiệp cấp sản phẩm thực phẩm miễn phí cho các trường trên địa bàn.

7. S Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông ATTP bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo các đơn vị truyền thông trong ngành viết bài, đưa tin về các hoạt động ATTP trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định về quảng cáo thực phẩm. Phối hợp Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về nội dung quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo quy định pháp luật. Chỉ đạo các phương tiện truyền thông đại chúng ưu tiên dành thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP. Đồng thời xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị đưa tin sai lệch làm ảnh hưởng không tốt đến công tác bảo đảm ATTP, gây hoang mang.

Thông báo chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các cơ sở chưa đảm bảo ATTP. Tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và văn bản mới về ATTP, tuyên truyền trách nhiệm của các cá nhân đặc biệt là của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo An toàn thực phẩm cho mọi người; tuyên truyền cho người dân các phương pháp tự bảo vệ bản thân khi sử dụng thực phẩm; Giới thiệu rộng rãi các cơ sở cung cấp thực phẩm sạch; Nêu kinh nghiệm ở một số địa phương làm tốt công tác ATTP. Tổ chức truyền thông ATTP phòng chống tác hại của việc lạm dụng rượu và đồ uống có cồn. Thường xuyên thông tin cập nhật về các chuỗi điểm cung cấp thực phẩm An toàn, hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất tiêu thụ. Truyền thông sâu rộng “Người Hà Nội không sản xuất, phân phối, tiêu thụ, tẩy chay, tố giác các cơ sở sản xuất, tiêu thụ thực phẩm không an toàn”.

8. Sở Văn hóa và Thể thao

- Quản lý nhà nước các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến An toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền các thông điệp ATTP tại các điểm tập trung đông người và đầu mối giao thông, các địa điểm thể thao, Lễ hội, tuyên truyền văn hóa văn minh trong kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

9. Sở Du lịch

- Tuyên truyền đảm bảo ATTP tại các khách sạn và các điểm du lịch.

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra ATTP tại các khách sạn phục vụ đại biểu dự họp, các điểm du lịch có dịch vụ ăn uống.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn triển khai và cân đối đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố.

- Chủ trì, huy động các nguồn tài trợ, xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực an toàn thực phẩm của Thành phố.

11. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai và cân đối đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ thường xuyên, kế hoạch thực hiện và mua sắm trang thiết bị, cải tạo chống xuống cấp các công trình đđảm bảo điều kiện hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ nguồn vốn sự nghiệp của Thành phố.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng, thanh quyết toán kinh phí ngân sách chi cho công tác an toàn thực phẩm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

12. S, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan của Thành phố: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, nhân viên, hội viên và gia đình, nhân dân tham gia học tập, tìm hiu các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và gương mẫu thực hiện Luật An toàn thực phẩm.

- Chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm đcó biện pháp xử lý kịp thời.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Đánh giá tác động môi trường các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, giết m, chế biến, kinh doanh thực phẩm và nuôi trồng thủy hải sản. Tổ chức và phối hợp các ngành liên quan trong việc tiêu hủy sản phẩm thực phẩm đúng quy định. Kiểm tra, cấp phép xả thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm đúng quy định.

- Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất: Bảo đảm an toàn thực phẩm tại Khu công nghiệp, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện các quy định về ATTP.

- Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội: Trin khai công tác tuyên truyền vận động giám sát ATTP theo Kế hoạch liên tịch của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, phát động các phong trào bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng làng, xã văn hóa ở khu dân cư, nhằm thúc đy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng. Xây dựng mô hình điểm tại quận Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì.

- Đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố: Thường xuyên phát động phong trào phụ nữ toàn Thành phố tham gia công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Phối hợp các Sở, ngành chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cho phụ nữ, đặc biệt là các bà nội trợ, chị em kinh doanh, sản xuất thực phẩm quy mô nhỏ lẻ. Xây dựng chương trình truyền thông cộng đồng, thay đi hành vi trong ăn uống, chế biến thực phẩm để đảm bảo ATTP.

- Đề nghị Hội Nông dân Thành phố: Chủ trì phát động các phong trào sáng kiến, việc làm tốt về bảo đảm an toàn thực phẩm, tích cực đấu tranh với các hành vi mất an toàn thực phẩm trong cộng đồng, làng xã. Phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón. Phối hợp các Sở, ban, ngành phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm. Xây dựng chương trình truyền thông cộng đồng, thay đi hành vi trong trồng trọt, chăn nuôi của các hộ nông dân để đảm bảo ATTP.

- Đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội: Duy trì Chương trình “Bữa ăn an toàn” và trang thông tin điện tử “Buanantoan.vn” đkết nối sản xuất - cung ứng - tiêu thụ thực phẩm an toàn.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền về ATTP, phối hợp ngành Y tế và các ngành, chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể ngay từ đầu năm.

Phối hợp các cơ quan truyền thông, chỉ đạo các Đài phát thanh quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn đưa thông tin về an toàn thực phẩm thành nội dung thường xuyên của chương trình phát sóng. Dành thời lượng phát sóng các chương trình về bảo đảm an toàn thực phẩm, hỏi đáp kiến thức về ATTP thời gian thích hợp, các chuyên mục cố định, chuyên đề về bảo đảm an toàn thực phẩm.

14. Các Báo Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, An ninh Thủ đô,...

Thực hiện đưa tin bài ảnh, phóng sự về thực trạng tình hình ATTP trên địa bàn, tuyên truyền phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về ATTP.

Xây dựng chuyên trang "An toàn thực phẩm ". Đồng thời, mỗi tuần đăng tải từ 4-6 tin, bài, ảnh phản ánh về các vấn đề liên quan đến vệ sinh, an toàn thực phẩm, đưa đầy đủ các thông tin tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên toàn Thành phố. Xây dựng chuyên mục: "An toàn thực phm". Tổ chức sản xuất các phóng sự về “An toàn thực phẩm ” trên báo điện tử; Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm trực tuyến theo định kỳ hoặc khi có sự kiện thời sự.

15. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn. Điều tra xử lý thông tin báo nêu về mất ATTP trên địa bàn theo phân cấp.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP quận, huyện, thị xã. Tăng cường vai trò của chính quyền và các đoàn thtrong việc bảo đảm ATTP.

- Chỉ đạo, thực hiện các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND Thành phố về ATTP; Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác ATTP tới các xã, phường, thị trấn. Triển khai chương trình "Chung tay vì an toàn thực phẩm", phong trào thi đua ATTP, tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP, nâng cao nhận thức, thực hành của người quản lý lãnh đạo, người chế biến kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn quản lý theo các nội dung tuyên truyền ATTP. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thvà UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Tổ chức các hộ dân cam kết không sản xuất rau không an toàn; các cơ sở giết m, sản xuất chế biến thực phẩm cam kết thực hiện không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn. Cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm cam kết không sản xuất kinh doanh tiêu dùng phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép của Bộ Y tế. Tổ chức ký cam kết ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, cam kết ATTP tại các Lễ Hội và bữa ăn tập trung đông người.

- Chỉ đạo công tác điều tra, quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn.

- Chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động quản lý về an toàn thực phẩm theo phân cấp.

- Thực hiện/phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, dự án, đề án về an toàn thực phẩm dược giao trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Chỉ đạo tiếp tục triển khai mô hình cải thiện An toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống tại phường, thị trấn. Duy trì, nhân rộng mô hình điểm kiểm soát thức ăn đường phố, ATTP tuyến phố văn minh, tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống, mô hình cảnh báo nhanh sự cố về ATTP, kiểm soát ATTP các bữa ctập trung đông người chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm, ATTP tuyến phố ăn đêm, tuyến phố ATTP có kiểm soát theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Sở Y tế. Duy trì đảm bảo ATTP tại 30 tuyến phố văn minh trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Mỗi quận huyện thị xã nhân rộng thêm ít nhất 01 tuyến phố văn minh đảm bảo ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Triển khai hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP.

- Kiểm soát công tác đảm bảo ATTP trong các đợt doanh nghiệp tổ chức cấp sản phẩm thực phẩm miễn phí cho các đơn vị, cụm dân cư trên địa bàn.

- Dẹp bỏ các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố bày bán không đúng nơi quy định, cổng trường, lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Quy hoạch thêm các tuyến phố tập trung dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

- Chỉ đạo tổ chức các Hội thi về ATTP. Chỉ đạo công tác diễn tập điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm đông người mắc. Tăng cường giám sát, điều tra xử lý khi có ngộ độc thực phẩm và bệnh dịch lây truyền qua thực phẩm.

- Từng bước triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở giết mgia súc gia cầm thủ công tập trung theo quy hoạch hệ thống giết mchế biến gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 được phê duyệt. Xóa bỏ các cơ sở giết mnhỏ lẻ không đảm bảo ATTP.

- Duy trì và phát triển các vùng trồng rau an toàn theo kế hoạch.

- Phối hợp các đơn vị quy hoạch, bố trí địa điểm xây dựng các cửa hàng kinh doanh rau, trái cây an toàn, thực phẩm sạch.

- Đảm bảo kinh phí hoạt động về ATTP trên địa bàn.

- Chỉ đạo báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn gửi cơ quan thường trực - Sở Y tế, để tng hp báo cáo UBND Thành phố.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí hoạt động công tác ATTP của các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố.

- Kinh phí chương trình ATTP Thành phố.

- Các nguồn kinh phí hp pháp khác.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, CH ĐỘ BÁO CÁO

- Các đơn vị hoàn thành kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch ngay từ đầu tháng 01 năm 2018. Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.

- Báo cáo Tháng hành động vì ATTP, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu theo kế hoạch. Định kỳ ngày 18 hàng tháng báo cáo công tác khắc phục hạn chế, yếu kém, đi mới nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP theo kế hoạch 119/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố. Định kỳ hàng quý vào ngày 18 tháng cuối quý báo cáo kết quả công tác bảo đảm ATTP và kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg kết quả thực hiện chương trình phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND và UBMTTQ Việt Nam các cấp. Báo cáo kết quả năm 2018 vào ngày 15/12/2018. Định kỳ, Ban chỉ đạo công tác ATTP Thành phố kiểm tra công tác triển khai, tiến độ thực hiện công tác ATTP của các sở ngành, quận, huyện, thị xã vào dịp ATTP Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Tháng Hành động vì ATTP, Tết Trung thu và đánh giá 6 tháng, 1 năm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Y tế đ tng hợp, đơn vị nhận báo cáo: Chỉ cục ATVSTP Hà Nội, 70 Nguyễn Chí Thanh, Đng Đa, Hà Nội. Đt, Fax 043.7759839. Email: [email protected] vn).

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT, CT, CA;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng; Phòng: KGVX, KT, TKBT, TH;
- Lưu VP, KGVXt
h.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu253/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 công tác an toàn thực phẩm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 công tác an toàn thực phẩm Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu253/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành26/12/2017
        Ngày hiệu lực26/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 công tác an toàn thực phẩm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 công tác an toàn thực phẩm Hà Nội

           • 26/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực