Văn bản khác 253/KH-UBND

Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTG NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật và chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đng đi với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” gn với việc tổ chức tuyên truyền về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo dư luận xã hội lên án và đu tranh mnh mẽ với các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các đối tượng chống người thi hành công vụ.

3. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm chng người thi hành công vụ nói riêng.

4. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang..., đặc biệt những người thi hành công vụ nâng cao nhận thức về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm chống người thi hành công vụ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự và củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm:

a) Kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tt nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, phát huy sức mnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đu tranh mạnh mẽ với các hành vi chng người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên ph biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ nói riêng, nhằm nâng cao nhận thc cho người thực thi công vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là về những cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước chưa được người dân đng tình.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thsố 46-CT/TW, Nghị đnh s208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chng người thi hành công vụ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, ltiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

c) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn đối tượng cụ thể. Trong đó, phải chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bo thi hành công vụ, đồng thời dự kiến đầy đủ các tình huống có thể xảy ra để chủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao người thi hành công vụ phải tránh tư tưng chủ quan, lơ là, luôn nêu cao tinh thn cảnh giác, chủ động, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống xảy ra. Quan tâm đào tạo, bi dưng, hun luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đi thoại với qun chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

d) Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ, như thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch. Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát (quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khc phục ngay những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chng người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc để có biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

đ) Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học- công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

2. Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, để sớm đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

3. Công an tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phi hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài. Tập trung chỉ đạo lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đu được điều tra, xử lý; đồng thời, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyn, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét x; xét xử lưu động một số vụ án đim về chng người thi hành công vụ, nht là các vụ có đối tượng coi thường pháp luật, làm người thi hành công vụ hi sinh hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; bảo đm nghiêm minh, không để lọt tội phạm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này, định kỳ hàng năm gửi kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (C41);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an, VKSND, TAND tỉnh;
- UB MTTQ VN t
nh;
- Các C
QCM thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các CV;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu253/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu253/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 253/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg tăng cường phòng ngừa đấu tranh tội phạm Huế

           • 13/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực