Văn bản khác 254/KH-UBND

Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CẢNH VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh vệ trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Cảnh vệ, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tổ chức tốt việc phổ biến Luật Cảnh vệ đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh vệ; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về cảnh vệ trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Cảnh vệ.

b) Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành có hiệu quả Luật Cảnh vệ.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật về cảnh vệ

a) Tổ chức phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và các hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về cảnh vệ của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là người trực tiếp làm công tác cảnh vệ.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bn hướng dẫn thi hành.

c) Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu ph biến pháp luật về cảnh vệ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương dành thời lượng phù hợp ph biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Tư pháp, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn, chỉ đạo các báo, tạp chí, đơn vị làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành, địa phương mình xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm và thường xuyên để phổ biến sâu rộng pháp luật về cảnh vệ.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ

a) Biên soạn tài liệu tập huấn, in ấn, phát hành, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ với nội dung phù hợp với đối tượng được tập huấn.

b) Tổ chức triển khai, tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

c) Phân công thực hiện

- Công an tnh biên soạn tài liệu tập huấn, in ấn, phát hành, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh vệ; tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu pháp luật về cảnh vệ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trong Công an nhân dân.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, tập huấn chuyên sâu pháp luật về cảnh vệ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ, yêu cầu cải cách hành chính, chng quan liêu, gây phiền hà trong công tác cảnh vệ cho lãnh đạo cơ quan, cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trong Quân đội nhân dân.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cp huyện, cấp xã trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác liên quan đến công tác cảnh vệ để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với quy định của Luật Cảnh vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả rà soát gửi về Công an tỉnh (qua Phòng An ninh chính trị nội bộ-PA83) trước ngày 25 tháng 12 năm 2017 để tập hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ

a) Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ đối với các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế, các cơ quan, mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

5. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác cảnh vệ

a) Công an tỉnh

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chỉnh tác phong, cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia xây dựng Đề án tăng cường công tác bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác cảnh vệ; chấn chỉnh tác phong, cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm hiệu quả, kịp thời, chính xác.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên cho công tác cảnh vệ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí kinh phí cho công tác cảnh vệ theo phân công ở địa phương mình.

6. Kinh phí triển khai thi hành Luật Cảnh vệ

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cảnh vệ trong đơn vị, địa phương mình./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ T
ư pháp;
- Thường vụ T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND cấp xã;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, NV, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Khắc Đính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu254/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu254/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 254/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Cảnh vệ Huế

           • 15/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực