Văn bản khác 254/KH-UBND

Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2018 về Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 254/KH-UBND 2018 Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/KH-UBND

Lào Cai, ngày 27 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO CHỈ SỐ XẾP HẠNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được công bố ngày 05/7/2018, UBND tỉnh Lào Cai Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng vị trí xếp hạng và chỉ số đánh giá website/portal của tỉnh Lào Cai góp phần nâng cao vị trí xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh, đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, công khai, minh bạch thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Lào Cai.

- Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước và tăng vị trí xếp hạng đối với hạng mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng.

2. Yêu Cầu:

- Cung cấp, cập nhật đầy đủ các thông tin; các chức năng hỗ trợ trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai theo tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của cơ quan nhà nước được thực hiện đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cung cấp kịp thời các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II. KẾT QUẢ XẾP HẠNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ WEBSITE/PORTAL CỦA TỈNH LÀO CAI NĂM 2017

Trong năm 2017, Cổng TTĐT tỉnh đã thu hút 6,5 triệu lượt người truy cập, lũy kế đạt 25,837,638 lượt, tăng 4,3 triệu lượt người truy cập so với năm 2016 (2,2 triệu lượt truy cập). Theo đánh giá thứ hạng website trên Alexa: Tính đến quý I/2018, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai được đánh giá như sau: Xếp hạng toàn cầu: 434,270; xếp hạng quốc gia: 3,064; Phần trăm khách Việt Nam truy cập: 99,8%

Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 được công bố ngày 05/7/2018, xếp hạng và chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017, tỉnh Lào Cai xếp hạng thứ 6 (0,679). Trong 06 chỉ số thành phần dùng để đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thì chỉ số: xếp hạng và chỉ số đánh giá Website/Portal (Cung cấp, cập nhật thông tin; Các chức năng hỗ trợ trên Website/Portal) của các tỉnh Lào Cai xếp hạng thứ 24, tụt 14 bậc so với năm 2016 (Năm 2016: xếp thứ 10).

Chỉ số xếp hạng và chỉ số đánh giá Website/Portal gồm 32 chỉ số chính (với 45 chỉ số thành phần), bao gồm:

STT

Tên hạng mục

1

Thông tin giới thiệu

2

Thông tin chỉ đạo điều hành

3

Thông tin tuyên truyền

4

Thông tin chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

5

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

6

Công báo điện tử

7

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư

8

Thông tin về dịch vụ công trực tuyến

9

Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học

10

Thông tin báo cáo, thống kê

11

Tin tức, sự kiện: Các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan

12

Thông tin tiếng nước ngoài

13

Quy hoạch hoặc kế hoạch hoặc đề án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 5 năm hiện tại (năm kiểm tra đang nằm trong giai đoạn 5 năm của kế hoạch, đề án,...)

14

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm

15

Quy hoạch về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

16

- Trang/ Cổng TTĐT có công bố quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của thông tư số 25/2010/TT-BTTTT

- Quy định về an toàn thông tin

17

Trang/Cổng TTĐT của tỉnh có tích hợp/ link tới trang/ Cổng TTĐT của các cơ quan chuyên môn và các địa phương (tích hợp thông tin)

18

Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

19

Có chức năng tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân

20

Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi - Hỏi đáp đối với những vấn đề có liên quan chung

21

Các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết,...)

22

Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, video,...) để hỗ trợ trong việc truyền tải thông tin

23

Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (có giao diện riêng cho thiết bị di động)

24

Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, các nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp

25

Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực tuyến

26

Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật

27

Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm pháp luật

28

Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ công trực tuyến trên Trang/ Cổng TTĐT

29

Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên

30

Cung cấp đầy đủ DVCTT (Số DVC mức độ 1+ Số DVC mức độ 2+ Số DVC mức độ 3+ Số DVC mức độ 4 = tầng số thủ tục hành chính)

31

Trên Trang/ Cổng TTĐT của tỉnh có chức năng cho phép người dân đánh giá chất lượng một DVCTT không?

32

Trên Trang/ Cổng TTĐT của tỉnh có chức năng cho phép người dân đánh giá chất lượng phục vụ của từng cơ quan chuyên môn không?

Nguyên nhân của việc tụt hạng: Theo đánh giá, Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai có 09 chỉ số thành phần không được chấm điểm nào. Việc không tính điểm 09 chỉ số thành phần nêu trên còn chưa chính xác và có một số chỉ số được áp dụng còn chưa hợp lý trong việc đánh giá, cụ thể:

(1) Chỉ số Thông tin tiếng nước ngoài: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai có 01 trang tiếng Anh riêng, các thông tin được cung cấp cơ bản đầy đủ theo quy định tuy nhiên không được đánh giá;

(2) Chỉ số Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

 (3) Trang/Cổng thông tin điện tử có công bố quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ;

Hai chỉ số (2), (3) này được áp dụng để đánh giá Cổng TTĐT là chưa hợp lý. Lý do: Đây là 02 Quy định phục vụ việc quản lý đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của toàn bộ lĩnh vực thông tin và truyền thông, trong đó có Cổng TTĐT chứ không phải chỉ dành riêng cho Cổng TTĐT và hai Quy định này được xem như là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng các phần mềm nói chung và Cổng TTĐT nói riêng. Trong quá trình xây dựng Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai, cơ quan quản lý Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đã có trao đổi với đơn vị đối tác xây dựng Cổng để đảm bảo tuân thủ (ví dụ: Quy trình xuất bản tin phải tuân thủ theo quy trình 3 bước gồm: Biên tập viên, Thư Ký và Tổng biên tập; bất kỳ ý kiến trao đổi, đóng góp nào của cá nhân, tổ chức nào trao đổi qua cổng đều phải qua quy trình kiểm duyệt mới được xuất bản trên internet...). 02 quy định này cũng đã được đăng tải trên mục văn bản chỉ đạo và mục Văn bản QPPL tỉnh. Lào Cai còn ban hành riêng một Quy chế về quản lý việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT tại Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai, Quy chế này được đăng tải trên mục Văn bản QPPL tỉnh và được trích đăng trong cả chuyên mục Hỏi - Đáp.

(4) Chỉ số Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Có đăng một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để xin ý kiến nhân dân (trên giao diện vẫn xuất hiện) nhưng cũng không được tính điểm nào.

(5) Chỉ số Các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết, ...): Đơn vị đối tác chưa xây dựng được dù đơn vị quản lý đã trao đổi - Xin tiếp thu tiếp tục hoàn thiện.

(6) Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (có giao diện riêng cho thiết bị di động): Cổng TTĐT Lào Cai đã có phiên bản di động, thậm chí còn cho phép duyệt, sửa thông tin trên thiết bị di động trong phần quản trị.

(7) Chỉ số Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đã có tính năng này và cho phép cá nhân, tổ chức cho ý kiến đối với từng tin bài, dữ liệu trên Cổng (các ý kiến góp ý mang tính xây dựng đều được cho xuất bản ra ngoài giao diện)

(8) Trên Trang/Cổng thông tin điện tử của tỉnh có chức năng cho phép người dân đánh giá chất lượng một DVCTT không?: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đã có tính năng này trên dịch vụ công trực tuyến.

(9) Trên Trang/Cổng TTĐT của tỉnh có chức năng cho phép người dân đánh giá chất lượng phục vụ của từng cơ quan chuyên môn không?: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai có chức năng này.

Ngoài ra: Bộ cũng thực hiện trừ điểm đối với 16 tiêu chí nhỏ của 23 chỉ số thành phần còn lại (ngoài 9 tiêu chí thành phần trên), trong đó có những tiêu chí trừ điểm không chính xác. Tại biểu đánh giá các hạng mục: Trang/Cổng TTĐT địa phương của Cục Tin học hóa chấm điểm đánh giá Cổng lần 2 (biểu gửi lại cho các tỉnh xin ý kiến lần 2). Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh đã có giải trình rõ đối với từng hạng mục gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp gửi Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, không được Cục Tin học hóa tổng hợp (có biểu đánh giá, giải trình kèm theo)

Các tiêu chí thành phần nhỏ khác cũng đã có trên Cổng nhưng do việc sắp xếp nội dung các kênh tin quá xâu nên dẫn đến việc tìm kiếm thông tin chưa hữu ích.

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Để nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai trong năm 2018 và những năm tiếp theo, cơ quan quản lý Cổng TTĐT tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố - cơ quan quản lý các Cổng TTĐT thành viên thực hiện các giải pháp sau:

1. Đổi mới giao diện và các kỹ thuật đảm bảo yêu cầu khai thác thông tin dữ liệu:

- Thay đổi giao diện, sắp xếp và bổ sung các kênh thông tin của Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và DVCTT trên Cổng TTĐT cho phù hợp theo tiêu chí đánh giá, xếp hạng của Bộ TT&TT; phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, băng thông nhằm cải thiện tốc độ truy cập Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai.

- Rà soát, bổ sung một số kênh thông tin mới, duy trì hiệu quả phiên bản tiếng nước ngoài (tiếng Anh) cho Cổng TTĐT tỉnh theo đúng tiêu chí đánh giá, xếp hạng của Bộ TT&TT.

- Cung cấp đầy đủ các thủ tục hành chính; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và nâng cao hiệu quả hoạt động của các dịch vụ công mức 3, mức 4 cụ thể: Ban hành kế hoạch riêng về việc cung cấp dịch vụ công mức 3, mức 4 hàng năm theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng các chức năng hỗ trợ trên Trang/ Cổng TTĐT:

- Bổ sung các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh cụ thể: Các chức năng tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết; in trang.

- Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, các nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số nội dung thông tin cung cấp trên Cổng.

- Xây dựng giao diện thân thiện hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay.

- Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống Cổng TTĐT tỉnh.

(Có các phụ lục giao diện chi tiết kèm theo về phát triển Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai năm 2018)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Thực hiện đăng tải đầy đủ các mục tin được xây dựng, bổ sung theo bộ tiêu chí xếp hạng và chỉ số đánh giá Website/Portal (gồm 32 chỉ số chính).

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4.

- Hoàn thành việc đổi mới giao diện phát triển Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai năm 2018 trong đầu quý IV năm 2018.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Rà soát cung cấp đầy đủ các mục tin theo quy định tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai.

- Rà soát công bố đầy đủ các thủ tục hành chính được công bố; cung cấp đầy đủ 308 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 còn lại trong Danh mục đã được ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

3. VNPT Lào Cai phối hợp: Nghiên cứu các ứng dụng tiên tiến theo tiêu chí của tiêu chuẩn của WCAG 2.0 của W3C xây dựng các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai cụ thể: Phần âm thanh đọc bài viết Text to Speech. (Hiện Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai đã xây dựng một số chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh theo một phần các tiêu chí của tiêu chuẩn WCAG 1.0 (Web Content Accessibility GuidelinesVersion 1.0 như: Phóng to, thu nhỏ phông chữ để hỗ trợ người khiếm thị; in trang...). Hoàn thành trước tháng 10/2018.

Trên đây là Kế hoạch Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai. Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- VNPT Lào Cai;
- Lưu: VT, TH, VX1, BBT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu254/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2018
Ngày hiệu lực27/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 254/KH-UBND 2018 Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 254/KH-UBND 2018 Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu254/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Thanh
        Ngày ban hành27/08/2018
        Ngày hiệu lực27/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 254/KH-UBND 2018 Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 254/KH-UBND 2018 Nâng cao chỉ số xếp hạng của Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

         • 27/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực