Văn bản khác 2549/KH-UBND

Kế hoạch 2549/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2549/KH-UBND Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Cao Bằng 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2549/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016- 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020"; Thông tư liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2012 của liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020; Công văn số 4108/BCT-KHCN ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch 2017 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn, UBND tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với những nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm

a) SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là chú trọng vào các cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cao, nhất là các ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng,... có khả năng đầu tư áp dụng SXSH.

b) Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng SXSH trên cơ sở tự nguyện và phát huy nội lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu môi trường và lợi ích kinh tế.

c) Áp dụng SXSH ở các cơ sở sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững, có lộ trình và các giải pháp áp dụng SXSH phải có tính khả thi, phù hợp với khả năng tài chính, trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý của cơ sở.

d) SXSH trong công nghiệp được thực hiện trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nhận thức của các cơ sở sản xuất công nghiệp về lợi ích được mang lại từ việc áp dụng SXSH.

2. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

SXSH được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên, nhiên, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

b) Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2020 tỉnh Cao Bằng áp dụng SXSH đạt những mục tiêu sau:

- 100% cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến về SXSH và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp;

- 50% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng tiến hành áp dụng SXSH trong công nghiệp;

- 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH sẽ tiết kiệm từ 5-8 % mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm;

- Thành lập tổ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch cho các cơ sở công nghiệp.

II. NHIỆM VỤ

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp cho các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất công nghiệp và cộng đồng dân cư, đảm bảo SXSH được tuyên truyền, phổ biến một cách sâu rộng trên địa bàn tỉnh

a) Tổ chức tuyên truyền về SXSH trên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; trên hệ thống truyền hình, nhằm nâng cao nhận thức và SXSH và bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, các tổ chức quần chúng và cộng đồng dân cư.

b) In tờ rơi, dán pano, áp phích, tranh cổ động... tuyên truyền lợi ích của SXSH tại các khu, cụm công nghiệp và các nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp.

c) Tổ chức hội thảo, tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SXSH, giới thiệu các mô hình trình diễn, kết hợp nhân rộng các mô hình áp dụng công nghệ sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, SXSH trong công nghiệp.

d) Kết hợp công tác tuyên truyền về SXSH với tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm tạo hiệu quả tuyên truyền song song trong nhận thức của cơ sở sản xuất công nghiệp về mối liên kết giữa việc áp dụng SXSH với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

đ) Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo giảng viên, tư vấn về SXSH nâng cao khả năng chuyên môn, năng lực tư vấn, quản lý và triển khai SXSH; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về SXSH cho cán bộ phụ trách SXSH tại các huyện, thành phố.

2. Xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh về SXSH

Rà soát, bổ sung, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy triển khai, áp dụng rộng rãi SXSH trong công nghiệp đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu của Chiến lược SXSH trên địa bàn tỉnh.

3. Hỗ trợ áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp để nâng cao năng lực chủ động nghiên cứu, áp dụng SXSH của cơ sở sản xuất công nghiệp

a) Tham quan, học tập các mô hình thí điểm về áp dụng SXSH.

b) Xây dựng, phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các ngành nghsản xuất, ưu tiên các ngành công nghiệp mũi nhọn và các ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhim cao trên địa bàn tỉnh.

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn về SXSH, nhân rộng các mô hình áp dụng SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc một số ngành công nghiệp trọng đim.

d) Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp đánh giá tiềm năng thực hiện SXSH và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH.

4. Xây dựng mạng lưới triển khai, hỗ trợ áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh

a) Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn hỗ trợ áp dụng SXSH thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương là đơn vị đầu mối triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các hoạt động có liên quan về SXSH trong công nghiệp, trực tiếp tư vn hỗ trợ cho các doanh nghiệp và làm cầu nối giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức tư vấn với các cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia vào diễn đàn mạng lưới SXSH do Bộ Công Thương tổ chức; thực hiện các chế độ thông tin báo cáo, cập nhật cơ sở dữ liệu trong mạng lưới sản xuất sạch hơn của cả nước.

b) Xây dựng mạng lưới hỗ trợ, thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại các huyện, thành phố.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu và mở chuyên mục về SXSH trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương; tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, các cơ sở công nghiệp theo ngành nghề, địa bàn đhỗ trợ cung cấp thông tin, công nghệ SXSH; tổ chức cho các cơ sở công nghiệp tham quan các mô hình áp dụng SXSH tiêu biểu; hỗ trợ thực hiện các giải pháp nội vi SXSH tại các cơ sở công nghiệp.

(Có biểu tổng hợp danh mục các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 kèm theo).

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về nguồn nhân lực và đào tạo

Chọn cử cán bộ của các sở, ngành làm cán bộ nòng cốt triển khai áp dụng SXSH ở cấp tỉnh và các huyện, thành phố để đào tạo chuyên sâu về SXSH đủ về slượng và đảm bảo về chất lượng, có khả năng tuyên truyền về lợi ích của SXSH, đủ năng lực để hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.

2. Giải pháp về khoa học công nghệ

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng để cơ sở sản xuất lựa chọn và áp dụng;

- Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch này với các hoạt động, dự án giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; các dự án về tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả; chng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách Trung ương; ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác theo quy định hiện hành về Luật Ngân sách và quy định của Chính phủ, thông tư liên tịch của bộ, ngành Trung ương về việc triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn đến năm 2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả, chất lượng các nội dung theo Kế hoạch.

- Hằng năm, căn cứ Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn của Bộ Công Thương, của Tỉnh chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng nội dung, dự toán kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh theo quy định; đề xuất nhu cầu tham gia các hoạt động ưu tiên thực hiện Chương trình hàng năm của Bộ Công Thương hỗ trợ cho Tỉnh; phối hợp các cơ quan, các tổ chức huy động nguồn vốn thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đầu mối xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí và triển khai thực hiện theo Kế hoạch, dự toán được duyệt; sử dụng có hiệu quả kinh phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thanh toán, quyết toán theo quy định của Nhà nước.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện lồng ghép tuyên truyền áp dụng SXSH với công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc giảm phát thải góp phần bảo vệ môi trường.

- Có giải pháp xử lý khi thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ theo hướng công nghệ sạch, sản xuất gắn liền với công tác bảo vệ môi trường.

- Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất công nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện với môi trường.

- Phối hợp các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện SXSH.

- Trong quá trình thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, có ý kiến cụ thể và đề xuất giải pháp xử lý đối với các dự án đầu tư sử dụng thiết bị, công nghệ lạc hậu, nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cân đi theo khả năng ngân sách hàng năm bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động này.

- Hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm nguồn ngân sách Trung ương và của tỉnh) để thực hiện.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan, các tổ chức phi chính phủ huy động từ các kinh phí viện trợ, tài trợ để thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn.

6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tnh tuyên truyền về SXSH.

7. Sở Tư pháp phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về SXSH không còn phù hợp và tham mưu UBND tỉnh ban hành mới các văn bản thúc đẩy thực hiện SXSH trên địa bàn tỉnh.

8. Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp Sở Công Thương phổ biến, tuyên truyền, tổ chức tập huấn kiến thức về SXSH cho các cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp Sở Công Thương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, bố trí cán bộ phụ trách triển khai SXSH trong công nghiệp trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất; xử lý nghiêm những cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự,... tuyên truyền sâu, rộng về lợi ích của SXSH, các điển hình áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

12. Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn: Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn về SXSH do cơ quan có thẩm quyền tổ chức; xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng SXSH, từng bước nghiên cứu áp dụng các giải pháp SXSH vào quy trình sản xuất tại cơ sở. Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp đã áp dụng SXSH thì tiếp tục duy trì và cải tiến thường xuyên có hiệu quả các giải pháp SXSH đã áp dụng.

13. Ngoài nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành, đơn vị chức năng liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo danh mục công việc được ban hành kèm theo Kế hoạch hành động này và định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất nội dung thực hiện năm tiếp theo gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Vụ KH&CN, Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đơn vị liên quan;
- UBND các huyện, Thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- CV: TH, CN;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bích Ngọc

 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 2549/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Cao Bằng).

TT

Nhiệm vụ

Nội dung hành đng

Kết quả dự kiến đạt được

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1. Truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp

1.1

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông

- Tổ chức hội nghị, tập huấn tuyên truyền về SXSH, tiết kiệm năng lượng

- Xây dựng các ấn phẩm về SXSH

- Các phóng sự, bài báo

- Thu thập, bổ sung các tài liệu về hoạt động và kết quả áp dụng SXSH

- Điều tra tình hình áp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh

- Kế hoạch được phê duyệt và được cấp kinh phí thực hiện

- Nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp

Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Các sở, ngành có liên quan, các cơ quan truyền thông

 

1.2

Tổ chức giới thiệu, áp dụng công nghệ sạch, kỹ thuật SXSH cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức tham quan học tập các mô hình áp dụng SXSH trong và ngoài nước

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ sạch, SXSH tại địa phương, DN

- Hỗ trợ DN áp dụng công nghệ mới, công nghệ sạch, SXSH qua một số phương thức (chuyên gia, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ qua hoạt động khuyến công, hỗ trợ đầu tư đổi mới thiết bị, hỗ trợ đầu tư BVMT,..)

Các công nghệ sạch, nhận thức và hiểu biết về công nghệ sạch được phổ biến và áp dụng

Đơn vị hỗ trợ SXSH

Các tổ chức KHCN và các đơn vị có liên quan

 

1.3

Đào tạo cán bộ về SXSH đủ năng lực để triển khai thực hiện và thúc đẩy áp dụng SXSH

Cử cán bộ hoặc tổ chức đào tạo cán bộ về SXSH đủ năng lực thực hiện và tư vấn hỗ trợ SXSH cho các doanh nghiệp

Có lực lượng cán bộ tư vấn về SXSH trên địa bàn toàn tỉnh

SCông Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Các sở, ngành có liên quan

 

1.4

Thăm quan học tập kinh nghiệm về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Tổ chức thăm quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh, thành phố có mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn tiêu biểu

Các cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất công nghiệp nâng cao nhận thức và nghiệp vụ chuyên môn về SXSH

Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Các sở, ngành có liên quan

 

2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

2.1

Xây dựng và ban hành Chthị áp dụng SXSH trong các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh

Nhằm thúc đẩy SXSH được áp dụng rộng rãi trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị áp dụng SXSH trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được ban hành

Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Các Sở, ngành có liên quan

 

2.2

Xây dựng và trình UBND tnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020, các văn bản thúc đẩy áp dụng SXSH, BVMT, kiểm soát ô nhiễm trong sản xuất công nghiệp

- Các văn bản chỉ đạo thực hiện SXSH, văn bản quy định nhằm đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho các DN áp dụng SXSH: Hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực, cơ chế hỗ trợ vay ưu đãi lãi suất.

- Các quy định về thanh tra, kiểm tra bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường... đối với các cơ sở sản xuất áp dụng SXSH có hiệu quả.

Các văn bản chỉ đạo được ban hành và thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh

Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Sở TN&MT, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính

 

2.3

Đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Rà soát lại các quy định của tỉnh hiện nay về việc thực hiện SXSH, trên cơ sở đó ban hành mới, sửa đi, bổ sung, bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp.

Các văn bản về SXSH không còn phù hợp được thay thế bằng các văn bản mới mang tính khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất

Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan

 

3. Xây dựng mạng lưới triển khai, hỗ tráp dụng SXSH trên địa bàn tỉnh

3.1

Thành lập Tổ hỗ trợ áp dụng SXSH tại Sở Công Thương.

- Xây dựng Đề án thành lập.

- Dự trù các yêu cầu để thực hiện chương trình hoạt động SXSH có hiệu quả

- Sở Công Thương ra quyết định thành lập

Tổ hỗ trợ áp dụng SXSH được giao nhiệm vụ và tiến hành các hoạt động hỗ trợ DN áp dụng SXSH

Sở Công Thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

 

 

3.2

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ thực hiện và giám sát áp dụng SXSH và bảo vệ môi trường tại cấp huyện, thành phố

Xác định đầu mối, bổ sung nhiệm vụ chức năng và nguồn lực

Cán bộ hỗ trợ được xác định và hoạt động

Sở Công Thương

UBND các huyện, thành phố, Sở TN&MT

 

4. Hỗ trkỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

4.1

Xây dựng sổ tay hướng dẫn SXSH/An toàn/Sức khỏe và quy trình đánh giá về kết quả áp dụng SXSH nội bộ cho một số ngành công nghiệp điển hình của tỉnh (CN chế biến, khai thác khoáng sản...)

- Hướng dẫn kiểm toán kết hp SXSH/An toàn/Sức khỏe

- Quy trình đánh giá kết quả áp dụng SXSH nội bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề

Các sổ tay hướng dẫn và quy trình đánh giá được xây dựng và ban hành

Sở Công thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Các Sở, ngành liên quan

 

4.2

Khảo sát, đánh giá tiềm năng áp dụng SXSH cho một so ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn tỉnh

- Lựa chọn, xác định DN có tiềm năng và nhu cầu áp dụng SXSH

- Tiến hành các hoạt động đánh giá và lựa chọn các giải pháp SXSH

- Hướng dẫn để DN tự đầu tư triển khai thực hiện

Trong giai đoạn 2017-2020 có khoảng 8 DN được hỗ trợ đánh giá và xây dựng dự án SXSH

Sở Công thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan

 

4.3

Xây dựng mô hình trình diễn về SXSH, hỗ trợ DN áp dụng SXSH theo quy định của pháp luật

- Lựa chọn, xác định dự án

- Hỗ trợ kinh phí triển khai dự án

- Tổ chức đánh giá, nhân rộng

Các DN được lựa chọn xây dựng mô hình trình diễn và được nhân rộng trong những năm tiếp theo

Các Sở: Công thương, TN&MT, KH&CN

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, Đài PT-TH Cao Bng

 

5. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về SXSH trong công nghiệp

 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về SXSH và mở chuyên mục trên website của Sở Công Thương

- Xây dựng, duy trì và nâng cao cơ sở dữ liệu về SXSH

- Mở chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương

- Xây dựng, nâng cấp trang thông tin điện tử của Sờ Công Thương

- Duy trì và phát huy hiệu quả chuyên mục SXSH trên website của Sở Công Thương nhằm thúc đẩy áp dụng SXSH/bảo vệ môi trường

Sở Công thương - Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Sở Thông tin - Truyền thông và các Sở, ngành có liên quan.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2549/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2549/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2016
Ngày hiệu lực12/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2549/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2549/KH-UBND Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Cao Bằng 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2549/KH-UBND Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Cao Bằng 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2549/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Bích Ngọc
        Ngày ban hành12/09/2016
        Ngày hiệu lực12/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2549/KH-UBND Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Cao Bằng 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2549/KH-UBND Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp Cao Bằng 2016 2020

           • 12/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực