Văn bản khác 2550/KH-UBND

Kế hoạch 2550/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2550/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông du lịch Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, về cơ chế chính sách phát triển du lịch của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc thù của các vùng miền địa phương trong tỉnh; truyền thông giới thiệu hình ảnh, văn hóa, vùng đất và con người Lâm Đồng nhằm góp phần góp phần xây dựng, định vị hình ảnh thương hiệu du lịch Lâm Đồng, quảng bá đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong nước và quốc tế về Đà Lạt, Lâm Đồng - điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Văn minh”.

2. Yêu cầu:

Đổi mới cách thức, nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác thông tin, truyền thông về du lịch; kết hợp với các nhiệm vụ của kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017 - 2020 (ban hành theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh) và các nhiệm vụ khác có liên quan nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và các quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch.

2. Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu của tỉnh nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng, loại hình du lịch nông nghiệp thuộc thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

3. Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ TH

1. Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng và Internet:

a) Thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển du lịch của tỉnh, công tác quản lý nhà nước về du lịch, về các sự kiện du lịch lớn, các vấn đề được dư luận và du khách quan tâm.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo sự kiện hoặc những đợt cao điểm tuyên truyền.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

b) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đổi mới nội dung và cách thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, truyền thông số, mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá du lịch.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố và sở, ngành liên quan.

c) Biên tập, xuất bản và phát hành các ấn phẩm[1] phục vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều thứ tiếng - lồng ghép với thông tin đối ngoại, quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; đồng thời, chuyển tải nội dung ấn phẩm, tài liệu bản in sang bản điện tử đưa lên Cổng/Trang thông tin điện tử và mạng internet.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo định kỳ phát hành.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế sản xuất phim ngắn, phóng sự, video clip, thông điệp với hình ảnh trực quan, sống động; sử dụng đăng, phát trên mạng xã hội nhằm quảng bá các giá trị thương hiệu du lịch Lâm Đồng và dễ thu hút sự quan tâm của khách du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thông tấn báo chí; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

đ) Đăng tải thông tin quảng bá về hình ảnh và tiềm năng của du lịch Lâm Đồng trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hệ thống trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

e) Kết nối Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và trang thông tin điện tử của sở, ngành liên quan đến Cổng thông tin Asean Việt Nam (aseanvietnam.vn) và các trang thông tin điện tử phục vụ nhu cầu thông tin đối ngoại và du lịch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và duy trì thường xuyên.

- Đơn vị thực hiện: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ.

2. Truyền thông lồng ghép qua các hoạt động và sự kiện:

a) Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng thông qua việc chủ trì, phối hợp tham gia các sự kiện du lịch thường niên, các hội chợ, hội nghị, hội thảo về du lịch trong và ngoài nước[2].

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Hiệp hội Du lịch; các sở, ban, ngành và doanh nghiệp có liên quan.

b) Truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng qua các sự kiện kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch tầm khu vực và quốc tế; các buổi làm việc với các đoàn quốc tế được tổ chức tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Theo các sự kiện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, đa phương có liên quan.

c) Hướng dẫn, quản lý các hoạt động liên quan đến du lịch và kinh doanh du lịch của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; mời các đoàn phóng viên nước ngoài đến quay phim giới thiệu bản sắc văn hóa, con người Lâm Đồng; cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến địa phương.

- Thời gian thực hiện: Theo các sự kiện.

- Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan.

d) Triển khai có hiệu quả đề án xây dựng Đà Lạt trở thành thành phthông minh thuộc lĩnh vực du lịch.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Đà Lạt; VNPT Lâm Đồng; các doanh nghiệp trên lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin, viễn thông, truyền thông.

đ) Ký kết và triển khai có hiệu quả chương trình liên kết du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Hiệp hội Du lịch; các doanh nghiệp du lịch.

e) Tổ chức đón các đoàn khảo sát du lịch, báo chí trong và ngoài nước đến tìm hiểu du lịch Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; Sở Ngoại vụ; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch của tỉnh.

3. Truyền thông qua các hoạt động khác:

a) Tổ chức bình chọn “Doanh nghiệp du lịch tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp.

b) Triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, các Hiệp hội và tổ chức xã hội liên quan.

c) Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch:

* Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; cán bộ làm công tác văn hóa - thông tin cơ sở.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (tổ chức lồng ghép với các nội dung tập huấn khác có liên quan).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Hiệp hội Du lịch; các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

* Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về du lịch và văn hóa du lịch cho các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh, các trung tâm du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch; cán bộ làm công tác quảng bá, xúc tiến.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch.

d) Tổ chức tuyên truyền về du lịch lồng ghép với các nhiệm vụ tuyên truyền có liên quan (quảng bá, xúc tiến du lịch; hội nhập quốc tế, thông tin đi ngoại; quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”…)

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ban, ngành hàng năm; từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hp pháp khác.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt và các đơn vị liên quan có trách nhiệm căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và tình hình cụ thể tại đơn vị, địa phương, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch định kỳ 6 tháng (trước 20/6) và 1 năm (trước 20/12 hàng năm) và đột xuất (khi có yêu cầu) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ TTTT; Bộ VHTT&DL (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ Phát triển du lịch t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt;

- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 [1] Ấn phm phát hành theo kế hoạch định kỳ của các cơ quan thuộc tỉnh đã được phệ duyệt: Bản tin Thông tin đối ngoại Lâm Đồng; Đặc sn Dalat Info; Tiềm năng, thế mạnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; Danh bạ doanh nghiệp du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; cẩm nang hướng dẫn Du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; Tập ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; Truyền thuyết Danh lam thắng cảnh Đà Lạt - Lâm Đồng; Bản đồ Du lịch Đà Lạt; Tập ảnh bưu thiếp giới thiệu cnh đẹp Đà Lạt - Lâm Đồng; DVD giới thiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; Card USB giới thiệu thông tin du lịch Đà Lạt...

[2] Ngày hội Du lịch TPHCM, Triển lãm Du lịch Quốc tế TPHCM - ITE HCMC, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội - VITM, liên hoan làng nghề tại các thành phố lớn trong nước, các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại nước ngoài theo chương trình của Tổng cục Du lịch - tập trung vào các thị trường trọng điểm ở châu Á và Đông Nam Á...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2550/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2550/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2019
Ngày hiệu lực04/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2550/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2550/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông du lịch Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2550/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông du lịch Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2550/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành04/05/2019
        Ngày hiệu lực04/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2550/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông du lịch Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2550/KH-UBND 2019 Đề án tăng cường hoạt động truyền thông du lịch Lâm Đồng

           • 04/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực