Văn bản khác 256/KH-UBND

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; tiếp tục triển khai Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; thực hiện Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Đề án 1982) với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tạo chuyển biến mnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường;

b) Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bn vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đảm bảo 100% các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, nhà trường tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, nhà giáo, người học, cán bộ quản lý, người lao động trước và sau khi được ban hành với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật;

b) Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, giảng viên dạy kiến thức, môn học, học phn về pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ;

c) Phấn đấu 100% các trường đều triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn Giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật theo quy

d) Rà soát, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham kho phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể; tiếp tục triển khai chương trình môn học pháp luật trong các chương trình đào tạo trình độ trung cp, cao đẳng theo hướng cung cấp các nội dung pháp luật cụ thể liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, trong đó tập trung vào các quy định pháp lut về lao động, hợp đồng lao động và các quy định gn với đặc thù của từng ngành, nghề, đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào nội dung chương trình, giáo trình môn học pháp luật.

đ) Khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vn, hưng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật min phí cho cán bcông chức, viên chc, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường; khuyến khích hình thc tuyên truyền pháp luật trên các trang mạng xã hội, triển khai ging dạy môn học pháp luật, Giáo dục công dân trực tuyến, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật điện tử, kết nối, chia sẻ, tích hợp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên môi trường mạng để phục vụ công tác ging dạy và học tập môn học pháp luật, giáo dục công dân;

e) Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức ph biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan qun lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các tổ chức và cá nhân liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phbiến giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiu qu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhu cầu và địa bàn, chú trọng ứng dụng công ngh thông tin vào phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

II. YÊU CẦU

1. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong giai đoạn 2009-2016 để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm tính liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, các cơ quan, đoàn th đbảo đảm triển khai sâu rộng, toàn din, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

3. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người học đ hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1 Quán triệt, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mi cán bộ, công chc, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường đi với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đng, Nghị quyết Đại hội Đng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xut sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với yêu cầu thc tiễn.

3. Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, sách, tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong nhà trường gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phthông tổng thể.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cu nhiệm vụ, cụ thể:

a) Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

b) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; trong đó ưu tiên quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên gii và hải đảo; ưu tiên phát triển nguồn tại chỗ, người biết sử dụng tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng, quản lý, sử dụng và điều phi hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong nhà trường đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

c) Phát huy vai trò nòng cốt người làm công tác pháp chế trong tham mưu, điều phi, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

d) Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cung cấp đủ tài liệu để nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong đó ưu tiên hình thức bồi dưỡng trực tuyến; tăng cường phối hợp với cơ quan, tổ chức ở trong và ngoài nước thực hiện bi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác này.

5. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

a) Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến giáo dục, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách pháp luật v: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chng tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường; về cải cách hành chính; vcải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; về htrợ khởi nghip; pháp lut về Internet và an toàn thông tin mạng; hoạt động đi ngoại và hội nhập quc tế Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hưng dư lun xã hội, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thi hành pháp luật;

b) Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức ph biến giáo dục pháp luật trong nhà trường; xây dựng, tng kết, nhân rộng các các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thc hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin nội bộ của nhà trường, đơn vị trực thuộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn trong việc phổ biến pháp luật cho người học, nhà giáo, người lao động trong nhà trường. Nâng cao hiệu quả công tác ph biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ng yêu cầu đi mới căn bn, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đi ngũ giáo viên, ging viên dạy môn Giáo dục công dân, môn học, học phn về pháp luật chú trọng vic điện t hóa các tài liệu, học liệu, hình thành kho học liu s, thư viện điện t góp phn phbiến, giáo dục pháp luật; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng qua mạng, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục.

c) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hi, Cng thông tin/Trang thông tin điện tử...;

d) Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại cơ sgiáo dục và các phong trào vận động cán bộ, công chc, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường tuân th, chấp hành pháp luật Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trcủa các thiết chế thông tin tham gia phbiến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

6. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia ph biến giáo dục pháp luật, tham gia tư vấn, hỗ trpháp lý, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật min phí trong nhà trường; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo người làm công tác pháp luật tham gia ph biến, giáo dục pháp lut cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong trong nhà trường.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp hiện hành và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác.

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện tng hợp chung vào dự toán ngân sách của Sở, ngành, đơn vị gửi Sở Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2017

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục, các hoạt động của năm 2017 gm:

- Xây dựng kế hoạch công việc, kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Tổ chức quán triệt Đề án 1928 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 đến các cơ quan, tổ chức, các đối tượng liên quan.

- Rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập kiến thức, học phần, môn học pháp luật, giáo dục công dân theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi người học.

- Biên soạn tài liệu tập huấn, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán môn giáo dục công dân và hướng dẫn kế hoạch triển khai tập huấn mở rộng cho cán bộ quản lý, giáo viên môn giáo dục công dân.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục; kiểm tra việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Năm 2018

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2017.

- Chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục tổ chức các lớp bồi dưng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

- Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục tiếp tục xây dựng, hoàn thiện một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường tiểu học và trung học cơ sở; bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại nông thôn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

- Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi huy động sự tham gia của học sinh, sinh viên vào việc xây dựng các tiểu phẩm, câu chuyện mang ý nghĩa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Từ đó chọn lọc, nhân rộng những tác phẩm xuất sắc để công brộng rãi thông qua mạng internet, băng đĩa...

- Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các Bộ, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

c) Năm 2019

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018.

- Tiếp tc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường giáo dục phthông.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục.

- Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2019.

d) Năm 2020

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018 và năm 2019.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2020 tại các sở, ngành; các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

đ) Năm 2021

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của năm 2018, năm 2019 và năm 2020.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án 1928.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có trường trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 theo nhiệm vụ được giao tng hợp chung vào dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả trin khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại các sở, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục.

- Hằng năm, ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ đã đề ra tại Khoản 1 Mục V Kế hoạch này.ng dn, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phi hp với các sở, ngành có cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021. Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 theo nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qutriển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 tại Sở và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tnh về kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

d) Các sở, ngành liên quan

- Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an Tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản H Chí Minh phối hợp tổ chức triển khai Đề án 1928 theo mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình thực hiện đã đặt ra tại Kế hoạch này.

- Xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1928 giai đon 2017-2021 theo nhiệm vụ dự kiến triển khai, tng hợp chung vào dự toán ngân sách của sở, ngành gửi Sở Tài chính theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qutriển khai Kế hoạch này tại sở, ngành và cơ sở giáo dục trực thuộc.

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 tại địa phương.

e) Các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh

- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021.

- Xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương. Đi mới phương pháp giảng dạy, học tập các môn học pháp luật, pháp luật đại cương; đa dạng hóa các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

- Bổ sung, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.

- Bổ sung, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, pháp luật đại cương, pháp luật chuyên ngành.

- La chn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa.

- Nghiên cứu, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang mạng xã hội do nhà trường vận hành và quản lý; xây dựng chuyên mục ph biến giáo dục pháp luật trên bn tin nội bộ, website của trường; triển khai xây dựng quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật điện tử, bài giảng pháp luật điện t, trực tuyến.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

a) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng trực thuộc báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 (lồng ghép trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 01/12 hằng năm về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo).

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 trước ngày 25/11 hằng năm về Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tng hợp thông tin kết quả triển khai Kế hoạch của Sở và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi SGiáo dục và Đào tạo trước ngày 01/12 hng năm.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp thông tin và báo cáo kết qu triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2017-2021 trước ngày 10/12 hàng năm gửi về UBND tỉnh để gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 


Nơi nhận:
- BGD&ĐT;
- Th
ường vụ Tỉnh ủy;
- Thườ
ng trực HĐND tỉnh;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- Các tr
ường Cao đng trc thuộc UBND tỉnh;
- C
VP, các PCVP, CV: NC, TP;
- L
ưu VT, GD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu256/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu256/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Huế

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường Huế

         • 15/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực