Văn bản khác 256/KH-UBND

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2017 tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam quýt Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM CAM, QUÝT BẮC KẠN NIÊN VỤ 2017 - 2018

Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 182/HD-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Thông báo số 79/TB-UBND ngày 06/6/2017 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 5 năm 2017;

Nhằm thực hiện xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

- Đánh giá tiềm năng và thị trường tiêu thụ qua đó đề xuất các giải pháp, định hướng tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trong thời gian tới.

- Thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn đạt các tiêu chuẩn về thực phẩm an toàn, tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm; thu hút các doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

- Người trồng cam, quýt Bắc Kạn có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, trong bảo quản sản phẩm cam, quýt; tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tăng cường sự kết nối giữa cung và cầu hỗ trợ tích cực cho việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn

2. Yêu cầu

- Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai nhanh chóng, kịp thời, sâu rộng.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đạt chất lượng. Có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ nông sản nói chung và sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn nói riêng tham gia.

- Tổ chức thành công Hội thi về sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018.

- Tìm được thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trong niên vụ 2017-2018 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG

1. Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá sản phẩm

a) Nội dung

- Thường xuyên cập nhật hình ảnh, thông tin (thị trường tiêu thụ, giá cả, các đặc điểm…) về sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Website, cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và các Sở, ngành liên quan.

- Xây dựng Clip về các vùng cam quýt Bắc Kạn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương.

- Thiết kế phát hành Catalogue, tờ rơi, tờ gấp, đĩa VCD và các ấn phẩm giới thiệu sản phẩm cam quýt Bắc Kạn để tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tới đại biểu tham dự Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

- Thiết kế tem, nhãn mác bao bì sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn đảm bảo về hình thức, thuận tiện cho việc quản lý, bảo quản và vận chuyển để hỗ trợ cho nông dân trồng cam, quýt nói chung và phục vụ cho Hội nghị nói riêng.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 7 năm 2017.

c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

d) Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn.

2. Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018

a) Nội dung chính của Hội nghị

- Đánh giá tiềm năng và thị trường tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn, qua đó đề xuất các giải pháp, định hướng tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trong thời gian tới.

- Mời gọi, kết nối nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn đạt các tiêu chuẩn về thực phẩm an toàn, tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm; thu hút các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trong niên vụ 2017-2018 và những năm tiếp theo.

b) Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 11 năm 2017.

c) Địa điểm: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

d) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

e) Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn.

3. Hội thi cam quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018

a) Mục đích

- Hội thi là sân chơi bổ ích cho người trồng cam, quýt của tỉnh Bắc Kạn, chuyển tải các kiến thức, mở rộng giao lưu học hỏi và tăng cường sự hiểu biết về nghề trồng cam, quýt và là hình thức tuyên truyền sâu rộng về giá trị, chất lượng của sản phẩm đến người sử dụng sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn;

- Thông qua Hội thi giúp cho các chủ vườn, người trồng cam, người bao tiêu sản phẩm và người tiêu dùng có cơ hội nhận biết sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng bằng trực quan. So sánh chất lượng sản phẩm của các vườn cam, quýt trên địa bàn tỉnh;

- Hội thi Sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn năm 2017 là một hoạt động nhằm tăng cường sự kết nối giữa cung và cầu hỗ trợ tích cực cho việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

b) Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 11 năm 2017 (cùng với thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018).

c) Địa điểm: Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

d) Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

e) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Đồn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.

- Cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất và sản lượng thu hoạch cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018 gửi về Sở Công Thương để triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Clip về các vùng cam, quýt Bắc Kạn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thi về sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018.

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí cho toàn bộ các hoạt động trong kế hoạch này gửi Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Sở Công Thương

- Tuyên truyền, quảng bá trên Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Website, cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn và các Sở, ngành liên quan. Phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương xây dựng các clip giới thiệu về hình ảnh, thông tin (thị trường tiêu thụ, giá cả, các đặc điểm……) của sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn;

- Thiết kế phát hành Catalogue, tờ rơi, tờ gấp, đĩa VCD và các ấn phẩm giới thiệu sản phẩm cam quýt Bắc Kạn;

- Xây dựng kế hoạch đi công tác các tỉnh khu vực miền Bắc và một số thành phố lớn để khảo sát nhu cầu và mời gọi, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp tham gia Hội nghị;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết Hội nghị xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trình UBND tỉnh phê duyệt và chủ trì triển khai tổ chức Hội nghị;

- Tổ chức thiết kế tem nhãn mác bao bì sản phẩm cam quýt Bắc Kạn;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch này.

- Xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện theo các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế tem, nhãn mác bao bì sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

- Phối hợp Tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018 và Hội thi về sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018.

4. Sở Tài chính: Căn cứ các quy định hiện hành, tiến hành thẩm định dự toán và tham mưu báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức thực hiện.

5. UBND các huyện, thành phố

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

- Chỉ đạo các phòng chức năng của huyện hướng dẫn các hộ nông dân trồng cam, quýt trên địa bàn trong việc sản xuất, thu hoạch, sử dụng tem, nhãn mác bao bì sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

- Chủ động liên hệ với các đơn vị thu mua, làm cầu nối hỗ trợ các hộ nông dân trồng cam, quýt trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Ba Bể phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018 và Hội thi về sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn niên vụ 2017-2018. Phối hợp, đề xuất các nội dung liên quan đến việc xây dựng Clip về các vùng cam, quýt Bắc Kạn thông qua đó giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các Sở, ngành và các địa phương triển khai tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai Kế hoạch nếu những phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính (t/h);
- UBND các huyện, TP (t/h);
- Hội nông dân tỉnh (p/h);
- Báo Bắc Kạn (p/h);
- Đài PTHT tỉnh (p/h);
- CVP;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu256/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam quýt Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam quýt Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu256/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐỗ Thị Minh Hoa
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam quýt Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 256/KH-UBND 2017 tổ chức hoạt động xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm cam quýt Bắc Kạn

            • 13/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực