Văn bản khác 256/KH-UBND

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 256/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ KIẾN ĐẾN HẾT NĂM 2019

I. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Thời gian qua và trong năm 2019, tỉnh Hà Tĩnh chưa có các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư.

II. ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

Trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) Thông tin kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 bằng nguồn sự nghiệp của Trung ương. Tổng kinh phí thực hiện là 2,4 tỷ đồng.

1. Tình hình thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ cụ thể

Nội dung của nhiệm vụ là xây dựng hệ thống phần mềm quản lý báo cáo trực tuyến và cơ sở dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo mô hình tập trung, nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu theo các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đầu vào từ cấp sở, ngành. Với mục tiêu cung cấp và cập nhật nhằm hình thành CSDL số về kinh tế xã hội cấp tỉnh, phục vụ nhu cầu báo cáo, khai thác trực tuyến trong công tác quản lý nhà nước và điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cung cấp công cụ quản lý và báo cáo trực tuyến, trực quan, giúp tạo lập báo cáo tổng hợp trực tuyến thuận tiện. Từng bước số hóa hệ thống thông tin kinh tế xã hội của tỉnh, thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử và hướng đến nền hành chính số trên địa bàn tỉnh.

2. Tiến độ giải ngân, tình hình và kết quả sử dụng kinh phí

Đến nay, dự án đang thực hiện giai đoạn phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết. Vì vậy, chưa giải ngân và sử dụng nguồn kinh phí được cấp. (Chi tiết tại Phụ lục 1).

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2020

I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng; hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

UBND tỉnh đã ban hành Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, đồng thời tổ chức thực hiện các nhiệm vụ từng bước mang lại những kết quả khả quan. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác. Tỷ lệ văn bản đi/đến được xử lý trên môi trường mạng đạt trên 98%. 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 1971 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,29 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia và của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, từng bước kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CNTT và việc tiếp cận, sử dụng dịch vụ công trực tuyến được các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tiếp tục được cơ quan nhà nước các cấp quan tâm thực hiện cùng với tổ chức khai thác các hệ thống thông tin.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ và thực tế phát triển xã hội tại địa phương. Một số nội dung quan trọng đến nay vẫn chưa được tổ chức, thực hiện như: Xây dựng nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung cấp tỉnh; Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được xây dựng đã lâu, hiện nay xuống cấp, mặc dù thường xuyên được nâng cấp bổ sung song chưa đáp ứng được yêu cầu; việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp còn thấp; việc triển khai Chính quyền điện tử tại một số cơ quan còn mang tính hình thức.

Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cần thực hiện trong năm 2020.

II. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CẦN THIẾT

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;

- Văn bản số 2092/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu CNTT năm 2020;

- Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0;

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quan điểm

Thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại địa phương. Gắn chặt công tác cải cách hành chính với hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Đảm bảo hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử phải mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định người dân là trung tâm và mức độ hài lòng của người dân là thước đo, đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ.

2. Mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.

Các chỉ tiêu cụ thể:

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin quốc gia khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện về kỹ thuật.

- 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; trên 20% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và thụ lý qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

- 100% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của tỉnh được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- 100% trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được giám sát, sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tấn công gây mất an toàn thông tin và có phương án khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/24.

3. Quy mô, phạm vi đầu tư

Danh sách chi tiết các nhiệm vụ thực hiện năm 2020 (tại Phụ lục 02).

4. Kinh phí

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch: 14.900.000.000 đồng, trong đó:

- Nguồn của Trung ương: 12.500.000.000 đồng, bao gồm:

+ Nguồn đầu tư: 5.500.000.000 đồng;

+ Nguồn sự nghiệp: 7.000.000.000;

- Nguồn đầu tư của địa phương: 1.500.000.000 đồng;

- Nguồn khác: 900.000.000 đồng.

5. Kết quả và hiệu quả

Các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch được hoàn thành sẽ đáp ứng cơ bản các yêu cầu của Chính phủ về triển khai Chính quyền điện tử đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Với các mục tiêu đạt được, các cơ quan nhà nước của tỉnh sẽ đảm bảo các công cụ, phương tiện, môi trường làm việc hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; ứng dụng, khai thác tối đa lợi ích mà CNTT đem lại, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, chính trị tại tại địa phương.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong việc phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để đảm bảo nguồn kinh phí cho các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch đã đề ra; các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh phục vụ xây dựng nền hành chính điện tử.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan xây dựng dự toán kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ, hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng dự toán chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị đảm bảo việc triển khai đồng bộ, hiệu quả Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo công dân điện tử, chính quyền điện tử.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch tại các cơ quan nhà nước, báo cáo UBND tĩnh.

6.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối và đưa vào Kế hoạch nguồn kinh phí đầu tư để thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tổng hợp, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lồng ghép nội dung các chương trình, dự án được thực hiện.

6.3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành tổng hợp, thẩm định kinh phí đối với các nhiệm vụ được đảm bảo từ nguồn vốn sự nghiệp.

6.4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tính thống nhất; Ưu tiên bố trí kinh phí, nhân lực cho triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo kết nối, liên thông chia sẻ thông tin theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CNTT. Đặc biệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quan tâm, chỉ đạo việc triển khai ứng dụng và phát triển CNTT theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch của UBND tỉnh. Cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, đi đầu trong việc sử dụng CNTT để điều hành, quản lý, chỉ đạo công việc, qua đó thúc đẩy cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT đến cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh. Chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ cho đầu tư, chi thường xuyên ứng dụng, phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

7. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ bố trí nguồn kinh phí và hỗ trợ các nguồn lực cho các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của Chính phủ đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
-TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ CNTT cơ quan Đảng;
- BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, PC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CNTT NĂM 2018, 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung nhiệm vụ (chi tiết)

Địa điểm triển khai

Cơ quan chủ trì

Tổng mức đầu tư

Nguồn vốn đã bố trí

Kết quả giải ngân theo từng nguồn vốn (triệu đồng)

NSTW

NSĐP

 

Đầu tư

Sự nghiệp

Đầu tư

Sự nghiệp

Khác

I

Các dự án đã bố trí vốn đầu tư của chương trình NSTW

1

Dự án ứng dụng CNTT

1.1

Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Thông tin Kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

Hình thành CSDL s vKTXH cấp tỉnh, phục vụ nhu cầu báo cáo, khai thác trực tuyến trong công tác quản lý nhà nước và điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cung cấp công cụ quản lý và báo cáo trực tuyến, trực quan, giúp tạo lập báo cáo tổng hợp trực tuyến một cách thuận tiện. Từng bước số hóa hệ thống thông tin kinh tế xã hội của tỉnh, thúc đẩy tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử và hướng đến nền hành chính số trên địa bàn tỉnh

Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý báo cáo trực tuyến và cơ sở dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo mô hình tập trung, nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu theo các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đầu vào từ cấp Sở ngành cung cấp và cập nhật

Tỉnh Hà Tĩnh

Sở Thông tin và Truyền thông

2.400

0

2.400

0

0

0

0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

PHỤ LỤC 2

BIỂU SỐ LIỆU KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày     /8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

TT

Dự án, nhiệm vụ

Mục tiêu

Nội dung thực hiện

Đơn vị tính

Khối lượng thực hin trong năm

Kinh phí đã thực hiện giải ngân năm trước kỳ kế hoạch (triệu đồng)

Kế hoạch vốn thực hiện năm kế hoạch (triệu đồng)

Ghi chú

NSTW

NSĐP

Tổng s

Trong đó

 

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

NSTƯ

NSĐP

Khác

Vốn ĐTPT

Vốn SN

Vốn ĐTPT

Vốn SN

 

I

Thực hiện bằng các dự án đầu tư

 

Dự án an toàn thông tin

 

Triển khai hệ thống giám sát và phòng, chống tấn công mạng tại các đơn vị, quản lý tập trung tại tỉnh.

Tăng cường khả năng giám sát, phòng chống các nguy cơ tấn công mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thông tin của tỉnh

Triển khai tập trung tại tỉnh hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công mạng cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

3.900

2.500

 

1.000

 

400

 

 

Trang bị hệ thống tường lửa cho các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện

Tăng cường năng lực tự vệ đối với các nguy cơ mất an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thông tin của tỉnh

Đầu tư, mua sắm, trang bị hệ thống tường lửa cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

 

 

 

 

 

 

4.000

3.000

 

500

 

500

 

II

Thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp (ngoài DAĐT)

 

Chuyển đổi, chuẩn hóa CSDL

1

Hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu Thông tin Kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Hoàn thiện CSDL số về KTXH cấp tỉnh, phục vụ nhu cầu báo cáo, khai thác trực tuyến trong công tác quản lý nhà nước và điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cung cấp công cụ quản lý và báo cáo trực tuyến, trực quan, giúp tạo lập báo cáo tổng hợp trực tuyến một cách thuận tiện. Từng bước số hóa hệ thống thông tin kinh tế xã hội của tỉnh, thúc đẩy tiến trình xây dựng. Chính quyền điện tử và hướng đến nền hành chính số trên địa bàn tỉnh

Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý báo cáo trực tuyến và cơ sở dữ liệu về chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo mô hình tập trung, nhằm thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu theo các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đầu vào từ cấp Sở ngành cung cấp và cập nhật

 

 

 

 

 

 

2.000

 

2.000

 

 

 

 

2

Chuẩn hóa và cập nhận hệ thống cơ sở dữ liệu về Thông tin Kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2019

Phục vụ công tác tổng hợp báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tĩnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020, hỗ trợ quá trình tham mưu phát triển KTXH tỉnh giai đoạn 2021-2025

- Số hóa hệ thống cơ sở dữ liệu về chỉ tiêu KTXH của tỉnh giai đoạn 2015-2019.

- Chuẩn hóa hệ thống mẫu biểu quản lý dữ liệu chỉ tiêu KTXH của tỉnh.

- Số hóa và chuẩn hóa hệ thống báo cáo về KTXH của tỉnh hàng năm.

 

 

 

 

 

 

5.000

 

5.000

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu256/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2019
Ngày hiệu lực16/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 256/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 256/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu256/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành16/08/2019
        Ngày hiệu lực16/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 256/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 256/KH-UBND 2019 thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh

            • 16/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực