Văn bản khác 258/KH-BCA-C66

Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức tập huấn quy định liên quan Luật phòng cháy chữa cháy


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/KH-BCA-C66

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT VÀ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Ngày 04/12/2013, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 15/2013/L-CTN về việc công bố ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 40/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014. Để triển khai sâu rộng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC tới các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và toàn dân, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật, trong đó giao Bộ Công an tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND), Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Công an xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyên sâu, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động sức mạnh của các cấp, các ngành trong việc phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức….

2. Tổ chức tốt việc phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành đến Báo cáo viên pháp luật của Bộ Công an; lực lượng Cảnh sát PCCC; người phụ trách về công tác PCCC ở các Bộ, ngành, UBND địa phương. Trên cơ sở đó, tổ chức phổ biến, tập huấn sâu rộng đến người đứng đầu UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan, tổ chức….

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Báo cáo tổng kết công tác PCCC và CNCH từ khi có Luật PCCC đến nay và phổ biến chủ trương, chính sách lớn về công tác PCCC và CNCH trong thời gian tới.

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Thông tư của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC khác mới được ban hành.

3. Trao đổi, thảo luận về một số nội dung có liên quan.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ

1. Về hình thức, địa điểm tổ chức

Trực tuyến từ Hội trường lớn Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, Hà Nội và Hội trường nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đến Trung tâm thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

2. Thời gian

Một ngày, dự kiến vào Quý IV/2014 (thời gian cụ thể Bộ Công an sẽ thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và mời các đại biểu dự sau).

3. Thành phần

a) Tại đầu cầu truyền hình trực tuyến Hà Nội: hội trường Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

- Chủ trì Hội nghị: do một đồng chí Lãnh đạo Bộ Công an phụ trách công tác pháp chế chủ trì.

- Đại biểu, khách mời:

Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ.

- Về phía Bộ Công an:

+ Đại diện lãnh đạo: Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; Ban giám đốc học viện và Ban giám hiệu các trường Công an nhân dân khu vực phía Bắc;

+ Lãnh đạo Cục và lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác Pháp chế của các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;

+ Báo cáo viên pháp luật của Bộ Công an; Hội viên Chi hội Luật gia Bộ Công an của các đơn vị có liên quan;

- Đại diện lãnh đạo phụ trách công tác PCCC và CNCH của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có liên quan.

- Về cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí:

+ Trung tâm phát thanh truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân;

+ Báo Công an nhân dân;

+ Báo Quân đội nhân dân;

b) Tại đầu cầu truyền hình trực tuyến TP Hồ Chí Minh: Hội trường nhà khách Phương Nam, số 252 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

- Về phía Bộ Công an:

+ Đại diện lãnh đạo: Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; Ban giám hiệu các trường Công an nhân dân khu vực phía Nam.

+ Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an có trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh

+ Lãnh đạo Cục và lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực phía Nam;

+ Báo cáo viên pháp luật của Bộ Công an, Hội viên Chi hội Luật gia Bộ Công an khu vực phía Nam;

- Về cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí khu vực phía Nam

+ Trung tâm phát thanh truyền hình, điện ảnh Công an nhân dân;

+ Báo Công an nhân dân;

+ Báo Quân Đội nhân dân.

c) Tại Hội trường Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối với Công an và Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Chánh văn phòng và đại diện lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác pháp chế thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo phòng PC66 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đ/c Trưởng phòng thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố.

- Các cơ quan báo chí ở địa phương.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C66)

- Chủ trì, phối hợp với V19 biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành để phát cho Đại biểu.

- Chủ trì phối hợp với V22 dự toán kinh phí phục vụ Hội nghị trong tổng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Luật; chỉ đạo các đơn vị và địa phương liên quan bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Hội nghị.

- Phối hợp với V11 chuẩn bị chương trình Hội nghị, các Bài phát biểu, điện triệu tập công an các đơn vị, địa phương, giấy mời các Bộ, ngành, báo chí và các nội dung liên quan khác để báo cáo lãnh đạo Bộ phục vụ tổ chức Hội nghị.

- Phối hợp với Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Bộ Công an.

2. Văn phòng Bộ

Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng; phối hợp chuẩn bị chương trình Hội nghị, các Bài phát biểu, điện triệu tập công an các đơn vị, địa phương, giấy mời các Bộ, ngành, báo chí và các nội dung liên quan khác để báo cáo lãnh đạo Bộ phục vụ tổ chức Hội nghị.

3. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp

Phối hợp với C66 biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành để phát cho Đại biểu.

4. Cục Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí phục vụ hội nghị trong tổng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Luật và trình lãnh đạo Bộ duyệt.

5. Tổng cục IV

Phối hợp với V11 đảm bảo chất lượng truyền hình trực tuyến giữa Hội trường của Bộ Công an với Hội trường Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chuẩn bị Giấy mời tại địa phương theo thành phần trong Kế hoạch; chuẩn bị Hội trường, khánh tiết phục vụ Hội nghị tại địa phương; đảm bảo an toàn trật tự và bảo vệ Hội nghị.

- Tham mưu giúp lãnh đạo UBND cấp tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành tại địa phương theo kế hoạch số 2833/KH-BCA ngày 04/6/2014 của Bộ Công an.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị nêu trên, Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các đơn vị, địa phương (để th/hiện);
- Cảnh sát PCCC các tỉnh, TP (để th/hiện);
- Lưu: VT, C66.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/KH-BCA-C66

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu258/KH-BCA-C66
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/KH-BCA-C66

Lược đồ Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức tập huấn quy định liên quan Luật phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức tập huấn quy định liên quan Luật phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu258/KH-BCA-C66
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýBùi Văn Nam
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức tập huấn quy định liên quan Luật phòng cháy chữa cháy

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 258/KH-BCA-C66 năm 2014 tổ chức tập huấn quy định liên quan Luật phòng cháy chữa cháy

           • 22/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực