Văn bản khác 2585/KH-UBND

Kế hoạch 2585/KH-UBND năm 2019 về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2585/KH-UBND 2019 đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2585/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2025 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2018 - 2020

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 70% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số giáo viên còn thiếu hiện nay;

+ Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng;

+ Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý (gồm các trường, khoa, tổ bộ môn ngành sư phạm mầm non):

Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục: Được đào tạo đạt chuẩn về trình độ theo quy định; được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin; được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng; được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

+ Đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 90% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số giáo viên mầm non nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ;

+ Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng theo quy định.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý:

+ Phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo đạt chuẩn về trình độ, trong đó 40% giảng viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành, 8% giảng viên cao đẳng đạt trình độ tiến sĩ;

+ Bảo đảm 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Về đào tạo

a) Đào tạo bổ sung giáo viên thay thế số giáo viên nghỉ hưu.

b) Đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non theo chương trình và giáo trình đào tạo phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và xu thế hội nhập quốc tế.

c) Đào tạo sau đại học phù hợp với quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở từng địa phương trên địa bàn tỉnh.

2. Về bồi dưỡng

a) Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục, chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

b) Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

c) Bồi dưỡng giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để trở thành giáo viên cốt cán tại các cơ sở giáo dục mầm non.

d) Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

3. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng: Theo Phụ lục đính kèm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới công tác truyền thông, công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Đẩy mạnh truyền thông các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong ngành và xã hội.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.

c) Rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

2. Nâng cao năng lực Khoa Giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng

Cộng đồng

a) Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên, cán bộ quản lý khoa, tổ bộ môn.

b) Chọn cử giảng viên sư phạm có đủ năng lực, trình độ tham gia trao đổi khoa học, học tập và giảng dạy ở các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non trong và ngoài nước.

c) Đào tạo chuẩn hóa trình độ cho giảng viên sư phạm theo quy định, theo quy hoạch phù hợp với nguồn đào tạo, chuyên ngành đào tạo.

d) Hỗ trợ tổ chức, xây dựng mạng lưới liên kết các trường mầm non thực hành của cơ sở đào tạo.

3. Đổi mới đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Đổi mới chương trình và giáo trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (trong đó chú trọng nội dung đào tạo, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành các quy định đạo đức nhà giáo, phương pháp rèn luyện và xây dựng phong cách nhà giáo) phù hợp với khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và xu thế hội nhập quốc tế.

b) Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, tăng cường tự học, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng và phát triển nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với thực tiễn các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã, huyện miền núi, hải đảo, khu vực có khu công nghiệp, khu tập trung đông dân cư.

c) Đa dạng hóa các hình thức học tập như: Trực tiếp, trực tuyến trong đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tăng cường thực hành trải nghiệm tại trường mầm non trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

d) Đổi mới đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với chuẩn đầu ra và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng.

đ) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường, khoa sư phạm, tăng cường liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; chú trọng các đề tài nghiên cứu về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giáo dục mầm non; phát triển, phổ biến, chia sẻ tri thức mới và các kinh nghiệm tiên tiến từ kết quả tổng kết, nhân rộng các điển hình trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

e) Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành dựa trên tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực của đội ngũ này về khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em và bồi dưỡng đồng nghiệp.

g) Bảo đảm nâng cao năng lực nghề nghiệp; ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; gắn với đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và quy hoạch sử dụng lâu dài. Có cơ chế khuyến khích nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

a) Huy động các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư, hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

b) Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính trong phát triển hệ thống trường mầm non thực hành; hình thành mạng lưới liên kết trường mầm non thực hành sư phạm để sinh viên thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

c) Xây dựng và phát triển các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non:

- Tổ chức các chương trình trao đổi, giao lưu sinh viên, giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non với các nước trong khu vực và thế giới;

- Tổ chức các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, tham quan học tập, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho giảng viên sư phạm, giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán cơ sở giáo dục mầm non;

- Hợp tác xây dựng các dự án, chương trình hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ quản trị trường mầm non và phát triển chương trình giáo dục trường mầm non.

d) Kết nối, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về giáo dục trong khu vực và thế giới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu về khoa học và giáo dục mầm non:

- Mời giảng viên, chuyên gia quốc tế tham gia hợp tác giảng dạy và cử giảng viên đủ điều kiện tham gia hợp tác giảng dạy tại nước ngoài;

- Phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; đẩy mạnh việc tham gia hội thảo, hội nghị quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn ngân sách chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án về giáo dục và đào tạo của địa phương.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ngoài ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm chọn cử nhà giáo và cán bộ quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch.

b) Xây dựng đội ngũ cốt cán tại địa phương để hỗ trợ và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

c) Hướng dẫn, theo dõi, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo quy định.

d) Hàng năm, tổng hợp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh trong kinh phí sự nghiệp giáo dục của ngành để thực hiện Kế hoạch giao tại thời điểm lập dự toán gửi Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện; báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Tài chính

Hàng năm, trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Kế hoạch này.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương; đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, gửi Sở Giáo dục Đào tạo để tổng hợp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV. Bích.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2585 /KH-UBND ngày 16 /7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung

Đến năm 2020

Đến năm 2025

Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện

Ghi chú

CBQL

GV

CBQL

GV

I. VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1

Đào tạo mới bổ sung thay thế giáo viên nghỉ hưu và thiếu.

 

10%

 

10%

Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

2

Đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý theo chương trình mới đáp ứng yêu cầu về trình độ và đổi mới giáo dục theo quy định của Đề án ban hành Theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

100%

75%

100%

100%

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

3

Đào tạo sau đại học phù hợp với quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở từng địa phương.

2%

 

5%

2%

 

4

Đào tạo trình độ tiến sĩ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý Khoa giáo dục mầm non, Trường Cao đẳng Cộng đồng.

 

 

 

8%

 

II. VỀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG

1

Năng lực triển khai chương trình mới.

100%

100%

100%

100%

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

2

Nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng.

100%

100%

100%

100%

 

3

Nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

10%

 

10%

 

4

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào nghề nghiệp tương ứng

100%

100%

100%

100%

 

5

Năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên

100%

100%

100%

100%

 

6

Bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vùng dân tộc thiểu số

150 người

200 người

 

7

Nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học và tin học hóa trong quản lý

100%

100%

100%

100%

 

8

Bồi dưỡng giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để trở thành giáo viên cốt cán

10%

10%

20%

20%

 

9

Bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, kiểm tra đánh giá

100%

100%

100%

100%

 

10

Nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho cán bộ quản lý

100%

 

100%

 

 

11

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý Khoa giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

 

50%

40%

Trường Cao đẳng Cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2585/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2585/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2019
Ngày hiệu lực16/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2585/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2585/KH-UBND 2019 đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2585/KH-UBND 2019 đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non Bình Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2585/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành16/07/2019
        Ngày hiệu lực16/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2585/KH-UBND 2019 đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2585/KH-UBND 2019 đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non Bình Thuận

           • 16/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực