Văn bản khác 259/KH-UBND

Kế hoạch 259/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 259/KH-UBND 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 và Công văn số 799-CV/BCSĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Công văn số 136-CV/TU ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Công văn số 90-CV/BCSĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của tập thể trong công tác THADS của cơ quan THADS cấp tỉnh, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội - đoàn thể, chính quyền các cấp trong công tác thi hành án dân sự;

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 799-CV/BCSĐ ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác THADS, hành chính nhằm nâng nâng hiệu quả và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Chỉ đạo tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của các cơ quan, tổ chức xã hội và công dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, Ban Cán sự Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác THADS, thi hành án hành chính (THAHC) có liên quan đến các ban, ngành, địa phương.

- Đề ra các giải pháp để chỉ đạo quyết liệt để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS năm 2021 theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành, trong chỉ đạo điều hành, đảm bảo công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ, từng bước đưa kết quả thi hành án thực sự bền vững, năm sau cao hơn năm trước.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cơ quan THADS với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong thực hiện Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS, THAHC, nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác THADS; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC, Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, THAHC giai đoạn 2018-2021 và Nghị quyết số 85- NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh.

1.2. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, bảo đảm các cơ quan THADS trên địa bàn thi hành xong về việc đạt trên 83,5% và về tiền đạt trên 41,6% trên số có điều kiện thi hành; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; chú trọng nâng cao tỷ lệ thi hành trong các vụ việc liên quan đến khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng, việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi và việc bảo đm an toàn đối với kho vật chứng của cơ quan THADS.

1.3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, thiếu sót, có biện pháp khắc phục ngay từ giai đoạn đầu khi tổ chức thi hành vụ việc. Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp các cơ quan nhà nước ở địa phương chậm thực hiện việc THAHC, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm, phản ánh.

1.4. Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan tại địa phương rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định của Luật THADS và các quy định của pháp luật có liên quan để kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS, trong đó đặc biệt chú trọng việc nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm đã được xây dựng, triển khai.

2. Giải pháp thực hiện

2.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về THADS, THAHC; trọng tâm là Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; Luật thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác THADS; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC, Nghị quyết số 31- NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, THAHC giai đoạn 2018-2021 và Nghị quyết số 85-NQ/BCSĐ ngày 01/12/2020 của Ban cán sự đảng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC trên địa bàn.

2.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực THADS, THAHC trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và Luật Tố tụng hành chính. Tiến hành củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến tuyên truyền pháp luật, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự.

2.3. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với các cơ quan THADS trên địa bàn, phối hợp với cơ quan cấp trên, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý và chấp hành viên, thẩm tra viên, công chức thi hành án. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ công chức lãnh đạo, chấp hành viên đảm bảo phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phát huy vai trò của cơ quan THADS trong việc tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền đại phương giải quyết các vụ việc phức tạp về THADS, THAHC phát sinh trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan THADS hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

2.4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức hành chính nhà nước. Bảo đảm xây dựng, ban hành các quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất việc phát sinh các vụ khiếu kiện hành chính, đồng thời đề cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật các sai phạm.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

1. Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố

1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo THADS, THAHC tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

1.2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động tổ chức thi hành án trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Thời gian thực hiện: Khi nhận được văn bản đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

2. Cục THADS tỉnh Bắc Kạn

2.1. Phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh, tham mưu kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo THADS; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu về công tác THADS, THAHC hàng năm; Chỉ đạo việc thi hành các vụ việc cưỡng chế có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi nhận được đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

2.2. Tập trung quyết liệt thi hành các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; các vụ việc có giá trị lớn, án trọng điểm; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đó coi trọng công tác đối thoại, vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC. Kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền để có biện pháp giải quyết, tránh phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2.3. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thường xuyên bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, phụ trách; thường xuyên tổ chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác THADS có bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những công chức có biu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy định trong thực thi nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2.4. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác THADS, THAHC.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 5 năm 2021

2.5. Tổng hợp xây dựng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh báo cáo với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác THADS, THAHC.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2021

3. Công an tỉnh

3.1. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt hơn nữa việc kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản của bị can và các đối tượng có liên quan trong các vụ án về tham nhũng để đảm bảo tổ chức thi hành án có hiệu quả; trong quá trình thụ lý điều tra các vụ án hình sự có yếu tbồi thường tùy theo tính chất của từng vụ án cần chủ động áp dụng biện pháp kê biên tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.2. Tiếp tục chỉ đạo Phòng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác minh, cung cấp thông tin để xác định chủ sở hữu đối với tài sản là phương tiện giao thông do người phải thi hành án đang quản , sử dụng, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan thi hành án dân sự trong việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án được chính xác, kịp thời.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.3. Tiếp tục chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự (THAHS) Công an tỉnh và các cơ quan THAHS Công an cấp huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự, đảm bảo cưỡng chế thi hành án hiệu quả; kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cản trở, chống đối việc thi hành án, cố ý chây ỳ, không chấp hành theo quy định của pháp luật; chuyển giao vật chứng, tài sản, giấy tờ tạm giữ kịp thời cho cơ quan THADS theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

3.4. Tiếp tục Chỉ đạo Trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự thực hiện tốt trong việc thông báo, giao trả giấy tờ, tiền, tài sản cho người được thi hành án đang bị giam giữ; thu tiền, tài sản, giấy tờ do người phải thi hành án dân sự tự nguyện nộp tại nơi đang bị giam giữ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Sở Tư pháp

Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh định hướng các ngành thành viên Hội đồng và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, THAHC cho các cơ quan nhà nước và công dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính thanh tra, kiểm tra các tổ chức hoạt động đấu giá tài sản liên quan đến THADS trên địa bàn tỉnh (nếu có).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

5. Sở Tài chính

5.1. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo hoạt động cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; công tác thi hành án dân sự; kinh phí cho cơ quan, tổ chức phải thi hành án là đơn vị thuộc địa phương quản lý để thi hành án và các nhiệm vụ khác theo phân cấp ngân sách Nhà nước.

Thời gian thực hiện: Khi nhận được văn bản đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và khi có phát sinh vụ việc đảm bảo tài chính để thi hành án.

5.2. Phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc chuyển giao, tiếp nhận, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, tổ chức tiêu hủy vật chứng của các vụ án hình sự; phối hợp tốt trong việc định giá, xác định giá đối với tài sản kê biên, tạm giữ để thi hành án.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức có chức năng thẩm định giá đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có liên quan đến thẩm định giá thi hành án dân sự, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tạm dừng hoặc dừng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật THADS khi có văn bản của cơ quan THADS đề nghị để tránh các trường hợp tẩu tán tài sản nhằm chốn tránh việc thi hành án. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin; thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến việc thi hành án dân sự. Phối hợp tốt với cơ quan thi hành án dân sự trong việc xác minh, tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của người phải thi hành án liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thời gian thực hiện: Khi nhận được quyết định hoặc văn bản đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

7.1. Phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc xác minh, cung cấp thông tin của các doanh nghiệp phải thi hành án hoạt động trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7.2. Tích cực phối hợp với Sở Tài chính, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn và các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn may công nghiệp Bắc Kạn, xác định rõ trách nhiệm của các bên liên doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành án đối với của Công ty trách nhiệm hữu hạn may công nghiệp Bắc Kạn.

Thời gian thực hiện: thường xuyên

8. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc xác định hiện trạng, xác định giá đối với tài sản phương tiện giao thông bị tịch thu sung quỹ Nhà nước và bị kê biên, tạm giữ để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

9.1. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; phản ánh kịp thời, chính xác, trung thực, khách quan về hoạt động thi hành án dân sự, đặc biệt là đối với những vụ việc phức tạp, được xã hội quan tâm.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên

9.2. Tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc xác định hiện trạng, xác định giá đối với các tài sản máy tính, điện thoại di động và các tài sản khác có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành bị tịch thu sung quỹ Nhà nước và bị kê biên, tạm giữ để thi hành án theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

10.1. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay; phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến hoạt động tiền tệ và ngân hàng; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ trong tài khoản theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên

10.2. Tiếp tục phối hợp tốt với Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát kết quả phân loại án và kết quả thi hành án dân sự có liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng để đề ra giải pháp hoặc báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp có giải pháp chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đạt hiệu quả cao.

Thời gian thực hiện: Thực hiện trong tháng 5 và 6 năm 2021

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

11.1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý hành chính nhà nước; căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác THADS, THAHC; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS có liên quan đến lĩnh vực ngành, cơ quan mình; thực hiện đúng quy định và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi trốn tránh, cản trở, chống đối việc thi hành án. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp và hỗ trợ cơ quan THADS giải quyết có hiệu quả các vụ việc THADS, THAHC trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

11.2. Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

11.3. Đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đảm bảo tài chính để thi hành án theo Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tai chính cho các cơ quan, đơn vị phải thi hành án do ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm, theo đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự

11.4. Đảm bảo tài chính để thi hành án cho các cơ quan, tổ chức phải thi hành án thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT- BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh vụ việc thi hành án đảm bảo tài chính để thi hành án.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

12.1. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành, tăng cường lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, tham mưu và kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

12.2. Tiếp tục thực hiện tốt và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện nâng cao chất lượng bản án, quyết định; kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạp thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực cho cơ quan thi hành án dân sự đúng thời hạn; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi; xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

13.1. Tiếp tục thực hiện, tốt công tác kiểm sát hoạt động THADS, chú trọng kiểm sát quy trình nghiệp vụ về THADS, những vụ việc có giá trị lớn, khó khăn trong tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành án.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

13.2. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kịp thời phối hợp tốt hơn nữa trong việc giải quyết các đề nghị, kiến nghị của cơ quan THADS các cấp. Quan tâm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các đối tượng là tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2021

14. Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với Cục THADS tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về công tác THADS, THAHC với nhiều hình thức như: Đăng tin, bài phản ánh về hoạt động của các cơ quan THADS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh

15.1. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát hoạt động của các cơ quan THADS trong công tác THADS, HC, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án, các vụ việc có giá trị tiền, tài sản phải thi hành án lớn, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị chn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, vi phạm của cơ quan Nhà nước trong công tác THADS, THAHC.

15.2. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp dưới phối hợp vớiquan nhà nước tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên chấp hành pháp luật về THADS, THAHC.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định triển khai thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

2. Giao Cục THADS tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương trong việc triển khai, thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ 1 năm một lần và theo yêu cầu đột xuất tổng hp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục THADS tỉnh) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- BCS Đảng Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- BCS Đảng UBND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BCĐ THADS tỉnh và các huyện, thành phố;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- Cục THADS-t
nh;
- Công an t
nh;
- TAND t
nh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể t
nh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Minh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu259/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2021
Ngày hiệu lực06/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(19/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 259/KH-UBND 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 259/KH-UBND 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu259/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Long Hải
        Ngày ban hành06/05/2021
        Ngày hiệu lực06/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (19/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 259/KH-UBND 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 259/KH-UBND 2021 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi hành án dân sự Bắc Kạn

           • 06/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực