Văn bản khác 2599/KH-UBND

Kế hoạch 2599/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2599/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẶC XÁ NĂM 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 325/HĐ-HĐTVĐX ngày 17/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá (HĐTVĐX) về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016; y ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đng thời khuyến khích họ ăn năn hi cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng ca Nhàc, trở thành người có ích cho xã hội. Đặc xá năm 2016 phải được tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ; đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điu kiện quy định; không để sai sót và tiêu cực xảy ra; đảm bảo yêu cu v đi nội, đi ngoại, an ninh quc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập cộng đng, sớm n đnh cuc sống, tránh tái phạm.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và xã, phường, thị trấn thực hiện công tác đặc xá năm 2016.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp được giao nhiệm vụ chủ trì hoc tham gia phi hợp thực hin phải tích cực, ch đng triển khai thực hin kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ; đồng thời trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hin cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an thành phố

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội tổ chức thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2016.

- Thành lập Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2016 của Công an thành phố; chỉ đạo hướng dn Giám thị Trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện triển khai Quyết định về đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của HĐTVĐX và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an; chỉ đạo thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện.

- Chỉ đạo việc lập hồ sơ xét đề nghị đặc xá ở Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện; xét duyệt, lập danh sách, hồ sơ phạm nhân được đề nghị đặc xá báo cáo T thm định liên ngành đkiểm tra, thẩm định.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện thực hiện tốt việc vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân của họ, đôn đốc việc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp tiền truy thu, án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác tới cơ quan thi hành án dân sự; thu các khoản tiền mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp lại tại trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện (nếu có) để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và quyết định của bản án hình sự, cấp giấy xác nhận cho phạm nhân làm căn cứ đưa vào hồ sơ xét đề nghị đặc xá; thông báo và chuyn s tin mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ nộp tại trại tạm giam cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

- Thông báo danh sánh người được đề nghị đặc xá đã được Tổ thẩm định liên ngành nhất trí đề nghị đặc xá sẽ về nơi cư trú theo từng quận, huyện và chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, giám sát, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đng; thông báo kịp thi bng văn bản cho Tổng cục VIII - Bộ Công an thông tin vnhững địa phương thay đi tên gọi, địa giới hành chính để kịp thời bổ sung thông tin vào hồ sơ người được đề nghị đặc xá trước khi trình HĐTVĐX; thông báo kịp thời bng văn bản cho Tng cục VIII - Bộ Công an về những người được đề nghị đặc xá có liên quan đến vụ án đang được điều tra, nghiện ma túy hoặc trường hợp xét thấy tha ra không bảo đảm tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương... trước khi Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an họp xét duyệt danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá.

- Trong thi gian HĐTVĐX xét duyệt và chờ Chủ tịch nước quyết định hoặc sau khi đã có Quyết định của Chủ tịch nước nhưng chưa công bố, nếu có phạm nhân chết, vi phạm Nội quy Trại tạm giam, nhà tạm giữ, vi phạm pháp luật hoặc phát hiện trường hợp đang có kháng nghị theo thủ tục giám đc thm, tái thẩm, kịp thời có văn bản đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an báo cáo, đề nghị HĐTVĐX rút khỏi danh sách đặc xá hoặc ngừng việc Công bố quyết định đặc xá đối với phạm nhân đó.

- Thông báo danh sách người được đặc xá do Tổng cục VIII - Bộ Công an cung cấp cho Công an các quận, huyện biết để có kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm; đồng thời tham mưu chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp bo đảm tái hòa nhập cộng đồng đi với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá.

- Chỉ đạo Trại tạm giam tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và tha người được đặc xá.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chp hành án phạt tù.

- Tăng cường công tác nắm tình hình các loại tội phạm, tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, nht là tội phạm hoạt động có tổ chức hoặc theo băng, ổ, nhóm. Rà soát, lập danh sách các đi tượng liên quan đến các vụ án đang điu tra hoặc các đối tượng nếu được đặc xá sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội để báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an trước khi Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an họp, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá.

- Tổng kết công tác đặc xá năm 2016. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng thành phđề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khen thưng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác đặc xá năm 2016.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Phối hợp với Công an thành phố giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2016 tại thành phố Hải Phòng; giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, y ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2016 theo chức năng, nhiệm vụ và các nội dung nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch này. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đặc xá năm 2016 khi có chỉ đạo của lãnh đạo y ban nhân dân thành phố.

3. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2016; phi hợp với chính quyền địa phương tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trthành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2016 theo quy định của pháp luật.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Tập hợp h sơ, danh sách trình cơ quan có thm quyn xét duyệt.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thông báo thời cho Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết những phạm nhân đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

- Kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện theo quy định của Luật đặc xá.

- Phi hợp với Tòa án nhân dân thành phố, Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố trong việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố thông báo kịp thời cho Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết những phạm nhân đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

6. Cục Thi hành án dân sự thành phố

Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự tạo điều kiện cho người được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, phạm nhân hoặc thân nhân phạm nhân thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp tiền truy thu, án phí hoặc các nghĩa vụ dân sự khác và phối hp với Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đthu các khoản tiền của phạm nhân hoặc thân nhân phạm nhân và cấp các loại giấy tờ cho họ.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước; Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về công tác đặc xá năm 2016. Tuyên truyền sự quan tâm chỉ đạo và vai trò của cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội trong việc tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sng, tái hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm; những gương điển hình tốt, phấn đấu trở thành có ích cho xã hội sau khi được đặc xá, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, xa lánh người được đặc xá.

8. Các S: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; các bệnh viện, trung tâm y tế; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; phường, xã, thị trấn:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến việc đề nghị đặc xá.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chc xã hội liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện tt Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá; đồng thời quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ sở dạy nghề phối hợp với Trại tạm giam Hải Phòng và các Trại giam đóng trên địa bàn thành phố tổ chức tư vn hướng nghiệp, tiếp nhận dạy nghề cho phạm nhân chuẩn bị được đặc xá, tha tù.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vcụ thể cho chính quyền các cp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá. Tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đng. Động viên cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn giúp đỡ người được đặc xá vay vốn làm ăn, được dạy ngh, btrí việc làm.

9. Sở Tài chính: Cân đối cấp kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2016 của thành phố.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch của Sở, ngành, địa phương mình và bảo đảm việc tổ chức trin khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2016.

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phgiúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc việc tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện để báo cáo các cấp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVNTP;
- TAND TP, VKSND TP, Cục THADSTP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP;
- Phòng VXNC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2599/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2599/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2016
Ngày hiệu lực10/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2599/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2599/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2599/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2599/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành10/11/2016
        Ngày hiệu lực10/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2599/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá Hải Phòng 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2599/KH-UBND thực hiện công tác đặc xá Hải Phòng 2016

             • 10/11/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực