Văn bản khác 26/KH-UBND

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về tăng cường biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 33/CT-TTg) và Kế hoạch số 07/KH- BCA-C11 ngày 08/01/2019 của Bộ Công an về Thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg , Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 33/CT-TTg , tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận, huy động sự tham gia của cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

2. Tích cực tuyên truyền, giáo dục về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và gia đình người chấp hành xong án phạt tù trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng.

3. Xác định rõ, cụ thể nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp để đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg của Chính phủ được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất. Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác thông tin, truyền thông giáo dục về hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù.

2. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.

4. Công tác trợ giúp về tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Để thực hiện mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công trách nhiệm như sau:

1. Công an tỉnh

- Tiếp tục chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi tắt là Nghị định 80/2011/NĐ-CP); phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách pháp luật, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tăng cường phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng qua các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử (website), các ấn phẩm chuyên đề.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Chú trọng công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phòng ngừa tái phạm tội và xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ của Công an tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương, các hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

- Kịp thời tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù;

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, người sắp chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; nghiên cứu, hướng dẫn việc đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ.

4. Sở Tư pháp

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

- Cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi người bị kết án có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, có trách nhiệm xác minh các điều kiện đương nhiên được xóa án tích, nếu xét thấy người bị kết án có đủ điều kiện theo quy định thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. Cục thi hành án dân sự tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

6. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng giúp họ ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

7. Sở Tài chính

Phối hợp Công an tỉnh để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù theo phân cấp ngân sách.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình; các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng;

- Chủ động nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương: để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; lập dự toán chi thường xuyên hàng năm và đảm bảo kinh phí từ ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Vận động nguồn đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP .

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên, trước hết là các tổ chức chính trị - xã hội với Công an cùng cấp tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở các địa phương; thực hiện trách nhiệm giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, có kế hoạch triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị, Định kỳ tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục
C11, Bộ Công an (b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, PCNC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu26/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu26/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành01/03/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng Bà Rịa Vũng Tàu

           • 01/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực