Văn bản khác 26/KH-UBND

Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG KHAI BÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH NĂM 2019.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo Ủy ban Châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); Quyết định số 4840/QD-BNN-TCTS ngày 23/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác IUU; Công văn số 9268/BNN-TCTS ngày 30/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả năm 2018, lập kế hoạch năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện một số giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định thực hiện trong năm 2019 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của tổ chức, cá nhân liên quan có tàu khai thác, dịch vụ thủy sản, nhằm phát triển nghề cá có trách nhiệm và khai thác một cách có hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, khu vực và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, góp phần khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

b) Giảm thiểu tình trạng tàu cá của tỉnh hoạt động khai thác hải sản sai quy định, không báo cáo, không ghi nhật ký khai thác.

c) Các tàu cá xa bờ của tỉnh được trang bị hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị giám sát hành trình.

b) Phấn đấu sản lượng khai thác của các tàu cá xa bờ được kiểm soát, xác nhận nguồn gốc tại cảng cá, bến cá.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; lập và định kỳ công bố danh sách tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp.

4. Thực hiện phát, thu sổ nhật ký khai thác; báo cáo khai thác thủy sản và xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định tại các bến cá, cảng cá.

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định về hạn chế, cấm phát triển, đóng mới tàu cá khai thác ven bờ; cấm đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo. Chuyển đổi, cải hoán tàu cá làm nghề lưới kéo sang nghề khai thác khác thân thiện với môi trường.

6. Tổ chức thực hiện việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác theo quy định.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(chi tiết Phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; lập danh sách và định kỳ công bố tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác bất hợp pháp; tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và Luật Thủy sản.

b) Tham mưu thực hiện các quy định về hạn chế, cấm phát triển, đóng mới tàu cá ven bờ, tàu cá làm nghề lưới kéo. Chuyển đổi tàu cá làm nghề lưới kéo sang nghề khai thác khác thân thiện với môi trường, quy định quản lý các hoạt động thủy sản.

c) Chỉ đạo Văn phòng đại diện Thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh thực hiện phát, thu sổ nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác theo quy định tại cảng cá, bến cá.

d) Yêu cầu chủ tàu cá khai thác hải sản xa bờ phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật, mở máy hoạt động 24/24 giờ để cơ quan chức năng quản lý, giám sát và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

e) Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

b) Phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam; ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; phát hiện, lập hồ sơ điều tra, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trong khu vực biên giới bin có hoạt động móc nối với người nước ngoài đưa ngư dân đi đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc móc nối để chuộc tàu và ngư dân ta bị bắt giữ ở nước ngoài.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, các xã ven biển tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và Luật Thủy sản.

3. Công an tỉnh

a) Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, các xã ven biển tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và Luật Thủy sản.

b) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nắm chắc tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự tuyến biển, hoạt động xâm lấn biển, đảo hoặc tấn công, bắt cóc ngư dân của nước ngoài; xử lý đối với tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác trái phép trên vùng biển.... Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện ven biển nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam ra nước ngoài khai thác thủy sản trái phép; quản lý, theo dõi các chủ tàu cá, thuyền viên đã vi phạm bị nước ngoài bắt giữ thả về, tiếp tục phối hợp tuyên truyền để họ không còn tái phạm.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, thống nhất việc cấp phép, sử dụng mã nhận dạng tự động AIS quốc gia của Việt Nam đối với các tàu cá của ngư dân tại địa phương; việc thực hiện đăng ký, cấp phép mã nhận dạng tự động AIS gắn với hoạt động nghề cá và kiểm tra, xử lý các trường hợp mua, bán, sử dụng trái phép thiết bị AIS không đăng ký với cơ quan chức năng; tổ chức các hình thức tuyên truyền vận động ngư dân thực hiện đúng quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; định hướng nội dung tuyên truyền đối với Đài truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố nâng cao nhận thức các nội dung về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

b) Thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời đưa tin phản ánh các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; đấu tranh phê phán các tổ chức cá nhân có các hoạt động về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

5. Sở Tài chính

a) Hàng năm cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện có hiệu quả các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các huyện: Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương.

a) Chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý về nội dung khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đề nghị Báo Thái Bình

Thường xuyên xây dựng các phóng sự, đăng các tin bài về công tác ngăn ngừa, giảm thiểu, loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

8. Các sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2019.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: NN&PTNT, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Đài PT&TH Thái Bình, Báo Thái Bình;
- UBND huyện: Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC:

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHỐNG KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG KHAI BÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH
(Kèm theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/03/2019 của UBND tỉnh).

TT

Nhiệm v

Kết Quả

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/ phối hợp thực hiện

1

Ban hành văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyến nghị của EC về khai thác IUU

Văn bản được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

20/02/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công chức, viên chức Chi cục Thủy sản; Bộ đội Biên phòng; Ban Quản lý cảng cá, bến cá; phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương; Công chức phụ trách thủy sản của một số xã có ngư dân tham gia khai thác hải sản về các giải pháp cấp bách để kiểm soát hoạt động thủy sản tại cảng cá, bến cá và Luật Thủy sản

Tài liệu hướng dẫn

25/02/2019- 25/3/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương

3

Tập huấn cho ngư dân, các cơ sở thu mua, chế biến hải sản về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Tập huấn cho 1.000 ngư dân

Từ tháng 3- 12/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương

4

In sổ Nhật ký khai thác cấp cho ngư dân

Số lượng 500 quyển

Từ tháng 1- 6/2019

Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5

Tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định năm 2019

Báo cáo tổng kết

Tháng 12/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

6

Làm phóng sự chuyên đề, phóng sự ngắn, bản tin, in 20 đĩa CD phát trên Đài truyền thanh - truyền hình tỉnh, huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương, Báo Thái Bình và hệ thống loa truyền thanh các xã có ngư dân tham gia khai thác, thu mua, chế biến hải sản.

Đĩa CD, phóng sự, tin truyền thanh, tuyền hình

Từ tháng 2- 12/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương

7

Thanh tra, kiểm tra tàu cá trên vùng biển tỉnh Thái Bình.

Từ 10-14 cuộc

Tháng 2-12/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

8

Thanh tra, kiểm tra tàu cá tại cảng cá, bến cá và tổ chức thực hiện việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác theo quy định

Văn bản báo cáo kết quả

Tháng 01- 12/2019

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thuỵ, Tiền Hải, Kiến Xương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu26/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2019
Ngày hiệu lực04/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu26/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành04/03/2019
        Ngày hiệu lực04/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp chống khai thác bất hợp pháp Thái Bình

           • 04/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực