Văn bản khác 26/KH-UBND

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2013 tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011-2012, tỉnh Sóc Trăng theo nguyên tắc cạnh tranh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2013 tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 2012 Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2011-2012,TỈNH SÓC TRĂNG THEO NGUYÊN TẮC CẠNH TRANH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh.

Để triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 12/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tổ chức thi nâng ngạch công chức theo hình thức cạnh tranh được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Công văn số 975/BNV-CCVC ngày 25/3/2013,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức năm 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Đối tượng dự thi

- Là công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp tỉnh, cấp huyện được xác định theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; Thông tư số 06/2010/NĐ-CP">08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

- Đang công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được luân chuyển, biệt phái làm cán bộ lãnh đạo cấp xã;

- Phải đang được xếp và hưởng lương ở ngạch nhân viên, cán sự hoặc ngạch công chức tương đương.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương;

- Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

- Có đủ các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi, cụ thể như sau:

+ Về thời gian giữ ngạch: có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vị trí của ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc);

+ Về văn bằng, chứng chỉ: phải bảo đảm các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

II. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ đăng ký dự thi của công chức bao gồm

1.1. Bản sơ yếu lý lịch của công chức (theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

1.2. Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

1.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

1.4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

1.5. Các yêu cầu khác theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức dự thi.

1.6. Bản sao Quyết định bổ nhiệm vào biên chế chính thức (Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức lần đầu); Quyết định lương hiện hưởng.

Hồ sơ cho vào một phong bì, kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức), kèm theo 02 ảnh 4 x 6 và 02 phong bì dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

2. Thủ tục và trách nhiệm trong đăng ký và quản lý hồ sơ dự thi

2.1. c cơ quan, địa phương xem xét và có văn bản cử công chức của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch kèm theo danh sách trích ngang của công chức (theo mẫu đính kèm) và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức 2011-2012) trước ngày 20/5/2013. Quá thời hạn này, Thường trực Hội đồng sẽ không tiếp nhận văn bản và coi như cơ quan, địa phương đó không có nhu cầu cử công chức dự thi nâng ngạch công chức 2011-2012.

2.2. Các cơ quan, địa phương cử công chức dự thi nâng ngạch chịu trách nhiệm về các thông tin, tiêu chuẩn, điều kiện của công chức đăng ký dự thi;

2.3. Công chức nộp hồ sơ đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ đăng ký dự thi của mình.

2.4. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng thi nâng ngạch xem xét, thẩm định về các tiêu chuẩn, điều kiện của công chức đăng ký dự thi và thông báo danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi. Lưu giữ và quản lý hồ sơ của công chức dự thi theo quy định.

2.5. c cơ quan, địa phương lập danh sách và cử công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch bảo đảm số người được cử dự kỳ thi cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Kế hoạch này.

Trường hợp cơ quan, địa phương cử số lượng công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch bằng hoặc thấp hơn so với số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Kế hoạch này, thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu nâng ngạch công chức tương ứng của cơ quan, địa phương đó để bảo đảm số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người.

Giao cho Hội đồng thi nâng ngạch điều chỉnh chỉ tiêu nâng ngạch phù hợp với quy định trong thời gian tổ chức thi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. MÔN THI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Đối với kỳ thi nâng ngạch chuyên viên hoặc tương đương

- Môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính là 120 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành là 90 phút;

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thi trắc nghiệm, thời gian thi là 30 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành, thi viết, thời gian thi là 120 phút;

- Môn ngoại ngữ: Thi viết ở trình độ B, để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 60 phút;

- Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 30 phút.

2. Đối với kỳ thi nâng ngạch cán sự hoặc tương đương

- Môn kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính là 90 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành là 60 phút;

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thi trắc nghiệm, thời gian thi là 30 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành, thi viết, thời gian thi là 90 phút;

- Môn ngoại ngữ: Thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ A (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 60 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ);

- Môn tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Microsoft Office, sử dụng Internet. Thời gian thi là 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ tin học).

IV. ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Miễn thi ngoại ngữ, tin học

- Miễn thi môn ngoại ngữ đối với công chức khi có một trong các điều kiện sau:

+ Công chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

+ Công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

+ Công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi;

+ Công chức có bằng tốt nghiệp ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ đào tạo theo yêu cầu hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi.

- Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

2. Nguyên tắc cạnh tranh

- Kỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh được thực hiện giữa các công chức trong cùng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý công chức theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế và quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và theo vị trí việc làm gắn với cơ cấu ngạch hiện tại do các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu, làm cơ sở xác định chỉ tiêu nâng ngạch đối với từng ngạch công chức.

- Cơ cấu ngạch hiện tại thuộc ngành chuyên môn của các cơ quan, đơn vị có công chức dự thi nâng ngạch.

- Trường hợp tại các cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý công chức chỉ có 01 hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức thì sẽ cạnh tranh với các cơ quan, đơn vị khác theo nguyên tắc đảm bảo số dư cạnh tranh tối thiểu là 01 người.

3. Cách tính điểm và nguyên tắc xác định người trúng tuyển

- Bài thi được chấm theo thang điểm 100;

- Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định;

+ Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ và môn tin học nếu không được miễn thi);

+ Có tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu nâng ngạch 2011-­2012 của cơ quan quản lý công chức do Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

+ Trường hợp nhiều người có kết quả thi nâng ngạch bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng của cơ quan quản lý công chức, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch sẽ quyết định người trúng tuyển ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng này.

4. Tài liệu ôn thi

- Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung tài liệu ôn thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên và tương đương trong chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình cán sự, chuyên viên và tương đương, bao gồm:

+ Phần I: Nhà nước và pháp luật.

+ Phần II: Quản lý Nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực.

- Trường Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan xây dựng tài liệu ôn tập và bộ đề thi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức thi.

V. CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH

Chỉ tiêu nâng ngạch là 110 chỉ tiêu, cụ thể nâng lên ngạch:

- Nâng ngạch Cán sự 18 chỉ tiêu;

- Nâng ngạch Chuyên viên 88 chỉ tiêu;

- Nâng ngạch Kiểm soát viên thị trường 01 chỉ tiêu;

- Nâng ngạch Kiểm lâm viên 03 chỉ tiêu.

(Kèm theo phụ lục phân bổ chỉ tiêu nâng ngạch cụ thể)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào số lượng chỉ tiêu nâng ngạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Kế hoạch này, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý công chức theo phân cấp có trách nhiệm thông báo công khai trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về kế hoạch thi nâng ngạch công chức 2011-2012 để công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Mục I của Kế hoạch này và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP đăng ký dự thi; lập danh sách và cử công chức có đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch bảo đảm nguyên tắc số người được cử tham dự kỳ thi phải cao hơn số lượng chỉ tiêu nâng ngạch đã được Ủy ban nhân dân giao theo Kế hoạch. Số lượng cử công chức dự thi nâng ngạch là không hạn chế.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ dự thi do các cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp của tỉnh gởi về và tổng hợp trình Hội đồng thi nâng ngạch theo quy định. Hội đồng thi nâng ngạch sẽ thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban phúc khảo (nếu cần) vào thời điểm thích hợp.

3. Trường Chính trị tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan (gồm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương) xây dựng tài liệu ôn tập và bộ đề thi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước khi tổ chức thi. Thời gian dự kiến tổ chức ôn tập vào đầu tháng 6/2013 và ngày thi vào cuối tháng 6/2013.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh cung cấp các tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước về nghiệp vụ kiểm lâm và kiểm soát thị trường để làm cơ sở xây dựng tài liệu ôn tập và ra đề thi theo quy định.

5. Địa điểm thi

Tổ chức thi tại Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng.

6. Kinh phí thực hiện

Thí sinh nộp lệ phí thi cho Hội đồng thi theo quy định của Nhà nước. Hội đồng thi sẽ thực hiện chi phục vụ cho kỳ thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ CCVC- Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX,TP;
- Lưu: TH, QT, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 26/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2013
Ngày hiệu lực 07/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2013 tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 2012 Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2013 tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 2012 Sóc Trăng
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 26/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành 07/05/2013
Ngày hiệu lực 07/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2013 tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 2012 Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2013 tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011 2012 Sóc Trăng

  • 07/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực