Văn bản khác 26/KH-UBND

Kế hoạch 26/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg năm 2012 về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 26/KH-UBND vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Mục đích :

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động nhằm quán triệt đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phổ biến sâu rộng từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới đến mọi đối tượng để người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

- Tạo được sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

- Thu hút sự quan tâm và tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở các vùng nông thôn của tỉnh.

- Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

2. Yêu cầu :

- Các Sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành xây dựng Kế hoạch cho từng lĩnh vực phụ trách để triển khai thực hiện.

- Các hoạt động thông tin tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực.

- Tạo nhiều hoạt động mang ý nghĩa để phù hợp với tinh thần Cuộc vận động.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN :

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động đến cán bộ, công nhân viên, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Tuyên truyền vận động doanh nghiệp trên địa bàn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu Việt cho nhiều sản phẩm hàng hóa.

- Tuyên truyền, phổ biến danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được; thường xuyên thông tin về tiêu chuẩn, giá cả hàng Việt Nam đến người tiêu dùng; thông tin về các danh mục hàng hóa bị các cơ quan chức năng công bố là tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho sản xuất đời sống….

- Chú trọng việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, hệ thống dịch vụ phân phối đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới để tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

- Tập trung rà soát, bãi bỏ và giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng.

- Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, hải quan, thuế để đấu tranh chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sản xuất trong nước.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Giao Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, đề xuất- kiến nghị việc bãi bỏ và giảm các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông phân phối hàng hóa và tiêu dùng.

2. Giao Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông thông tin về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước; Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có cơ hội quảng bá sản phẩm, hàng hóa của mình trên các phương tiên thông tin đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng, doanh nghiệp và địa phương tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn dưới nhiều hình thức như : tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, phiên chợ hàng Việt… Chương trình đưa hàng Việt Nam sang các tỉnh thành của nước bạn Campuchia và Lào.

- Nghiên cứu các giải pháp thích hợp để tăng cường liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng các kênh phân phối văn minh, hiện đại đối với hàng Việt. Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp, triển khai hoạt động hưởng ứng "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến" (website: www.tuhaohangvietnam.vn).

- Tổ chức giới thiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh xâm nhập vào hệ thống phân phối tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện các chương trình khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng sản phẩm trong nước sản xuất.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác bình ổn thị trường một cách hiệu quả, gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và những hành vi gian lận thương mại….

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” định hướng tuyên truyền đến các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh, website các sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đài truyền thanh cấp huyện xây dựng kế hoạch phát thanh tuyên truyền để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.”

- Phối hợp với Sở Công thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam.”

- Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp và trình UBND tỉnh xây dựng cổng thông tin điện tử doanh nghiệp An Giang, nhằm triển khai họat động hưởng ứng “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên môi trường trực tuyến” và tổ chức giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm chủ lực của tỉnh,…”

4. Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về mua sắm tài sản, hàng hóa của các cơ quan, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo đảm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động.

- Phối hợp Sở Công thương nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiếp cận và lựa chọn mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động trong dự toán kinh phí hàng năm của Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh trên cơ sở kế hoạch, nội dung hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động và chế độ, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành; có kế hoạch huy động các nguồn lực xã hội để hưởng ứng các hoạt động của Cuộc vận động tại địa phương.

5. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học & Công nghệ nghiên cứu, rà soát, thông báo các quy định về quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với việc sản xuất, chế biến hàng hóa nông lâm thủy sản, thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát bảo đảm người sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

6. Sở Y tế:

- Tăng cường các giải pháp tạo điều kiện để phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm khuyến khích sử dụng thuốc chữa bệnh, các dịch dụ y tế trong nước; tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin chính xác đối với các dịch vụ y tế và thuốc sản xuất trong nước để người dân từng bước nhận thức đầy đủ về khả năng cung cấp và chất lượng của các sản phẩm thuốc chữa bệnh trong nước đã sản xuất được.

- Chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát các bác sĩ, thầy thuốc, các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao trách nhiệm trong công tác tư vấn, kê đơn thuốc cho người bệnh, từ đó hạn chế tình trạng lạm dụng kê đơn thuốc ngoại đắt tiền, bảo đảm thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra an toàn thực phẩm để bảo đảm chất lượng của sản phẩm thực phẩm Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng thực phẩm trong nước và xuất khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Sở Kế hoạch & Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Sở Công thương xem xét kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm của địa phương, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư chợ; cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh mục hàng hóa sản xuất trong nước được miễn, giảm, không chịu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu… để thông báo cho doanh nghiệp biết.

8. Sở Khoa học & Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục hướng dẫn các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng đối với hàng hóa, bảo đảm kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có tiêu chuẩn chất lượng không đáp ứng yêu cầu, có nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng, môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong việc đăng ký xác lập quyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại hàng Việt trong và ngoài nước.

- Tiến hành rà soát, lựa chọn các hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quãng bá, giới thiệu; phối hợp với Sở tài chính nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ triển khai thực hiện theo đúng các quy định.

9. Sở Ngoại Vụ:

Phối hợp Với Sở Công thương và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trong công tác giới thiệu và đưa hàng Việt đến với cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài, giúp doanh nghiệp trong tỉnh nắm bắt được các thông tin và cơ hội xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, nhất là các khu vực tập trung nhiều người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống.

10. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá tuyến điểm du lịch gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; kết hợp giới thiệu hàng Việt đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động, chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng chương trình du lịch khuyến mại kết hợp mua sắm hàng hóa Việt, nhất là các sản phẩm đặc thù, đặc trưng của tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền; đồng thời giải quyết các thủ tục pháp lý, cấp phép cho các hoạt động tuyên truyền, đảm bảo các hoạt động được triển khai đồng bộ và có hiệu quả.

11. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh:

Hướng dẫn, khuyến khích sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; nghiên cứu phát động các cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu về Cuộc vận động nhằm đề cao và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của Người Việt Nam.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Cuộc vân động, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch xây dựng nội dung tuyên truyền về Cuộc vận động trong nhà trường các cấp học trên địa bàn; thực hiện mua sắm dụng cụ, tập vở, cặp sách, quần áo học sinh là hàng Việt.

13. Cục Thống kê:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tổ chức điều tra, khảo sát và báo cáo kết quả định kỳ về tỷ trọng hàng hóa Việt Nam (trong đó có hàng hóa của doanh nghiệp trong tỉnh) được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

14. Đài phát thanh & Truyền hình An Giang:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” phát định kỳ trên sóng truyền hình và truyền thanh để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; đưa tin phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.

- Phối hợp với Sở Công thương xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam.

15. Báo An Giang:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng chuyên trang “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên Báo An Giang và Báo điện tử An Giang để quảng bá về sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; đưa tin phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, các cấp.”

16. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh:

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền cổ động về Cuộc vận động bằng các hình thức, nội dung phù hợp tại các điểm công cộng, trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội...

17. Các doanh nghiệp, hiệp hội Doanh nghiệp nêu cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

18. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:

Quan tâm bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện trong dự toán kinh phí hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, trên cơ sở kế hoạch, nội dung hoạt động của ban Chỉ đạo Cuộc vận động và chế độ, định mức chỉ tiêu theo quy định hiện hành của pháp luật. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở, gắn thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các cấp, triển khai các nội dung liên quan, gắn thực hiện Cuộc vận động với các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế để Cuộc vận động được thực hiện một cách hiệu quả nhất trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công thương) kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan nhà nước trong việc hưởng ứng và gương mẫu thực hiện Cuộc vận động.

Giao Sở Công Thương và Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6 hàng năm) và năm (trước ngày 20 tháng 12 hàng năm)./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT UBND tỉnh;
- BCĐ CVĐ NVNUTDHVN tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể, HHDN;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ VP UBND; P.KT;
- Lưu: HCTC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu26/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2013
Ngày hiệu lực17/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 26/KH-UBND vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 26/KH-UBND vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu26/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành17/04/2013
        Ngày hiệu lực17/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 26/KH-UBND vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 26/KH-UBND vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam tại An Giang

           • 17/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực