Văn bản khác 260/KH-UBND

Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2014 triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 260/KH-UBND 2014 Phát triển y tế biển đảo tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN Y TẾ BIỂN, ĐẢO TỈNH HÀ TĨNH ĐẾN NĂM 2020”

Thực hiện Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”, gồm các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng biển, đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế cho nhu cầu dự phòng, cấp cứu, khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, củng cố mạng lưới y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển.

2.2. Phát triển nguồn nhân lực y tế đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển.

2.3. Nâng cao năng lực cấp cứu, vận chuyển, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và các bệnh tật đặc thù vùng biển.

2.4. Trang bị kiến thức cho người dân vùng biển và lao động trên tàu, thuyền có thể tự bảo vệ sức khỏe, biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu vùng biển.

2.5. Thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về đảm bảo y tế cho hoạt động trên biển, đảo.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

- 100% các đơn vị y tế tuyến huyện ven biển có bác sỹ được đào tạo, bổ túc về y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh các bệnh lý đặc thù vùng biển;

- Tiếp tục duy trì đảm bảo 100% đơn vị y tế tuyến các huyện ven biển đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển;

- 100% người lao động trên các tàu biển, nhà dân vùng biển có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu;

- 100% tàu vận tải biển thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về đảm bảo y tế biển.

II. PHẠM VI TRIỂN KHAI

Triển khai tại 05 huyện ven biển của tỉnh gồm: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh.

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhà nước về y tế biển

- Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên đưa nội dung phát triển y tế biển đảo vào Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và có chính sách ưu tiên đầu tư cho phát triển y tế biển;

- Xây dựng, ban hành các phương án phối hợp liên ngành trong việc đảm bảo y tế, tham gia xử lý những tình huống khẩn cấp trên biển, đảo theo từng cấp độ, từng khu vực và tổ chức diễn tập;

- Tại các địa phương ven biển, cần phân công các cán bộ chuyên trách về y tế biển, đảo có chức năng quản lý nhà nước về y tế biển, đảo m đầu mối phối hợp để giải quyết công việc thường xuyên và các tình huống cấp cứu khẩn cấp trên biển;

- Xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc thù biển.

2. Củng cố và phát triển cơ sở y tế dự phòng

- Bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm y tế dự phòng các huyện ven biển đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh; tập huấn kiến thức dự phòng các vấn đề về sức khỏe cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển;

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn lao động các ngành kinh tế biển, đánh giá tác động môi trường, dự báo ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý chất thải y tế; an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng chống dịch vùng biển.

3. Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị y tế, nhân lực, cơ sở hạ tầng cho bệnh viện, trạm y tế xã, thị trấn các huyện ven biển phục vụ việc cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù vùng biển;

- Tổ chức các đội cơ động phối hợp với các lực lượng có phương tiện sẵn sàng cấp cứu trên biển;

- Trang bị tủ thuốc và trang thiết bị y tế cho tàu biển theo các quy định hiện hành; trang bị kiến thức để các tổ đội khai thác hải sản trên biển biết sơ cứu, cấp cứu trên biển và liên hệ với cơ sở y tế gần nhất trợ giúp;

- Triển khai xây dựng mô hình trợ giúp y tế từ xa (Telemedicine).

4. Tổ chức mạng lưới vận chuyển, cấp cứu

- Cải tạo, nâng cấp các tàu, thuyền hiện có của Bộ đội Biên phòng, Công an, các tàu cá... làm phương tiện cứu thương trên biển, đảo; đảm bảo các phương tiện vận chuyển, phao cứu sinh để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết;

- Tổ chức huấn luyện các đội y tế cơ động, đội xung kích, các thành viên trên tàu thuyền, trên đảo của các huyện ven biển sẵn sàng chi viện cấp cứu trên biển khi cần thiết hoặc trong tình huống bị chia cắt.

5. Phát triển nguồn nhân lực cho y tế biển, đảo

- Đảm bảo định mức biên chế tại các cơ sở y tế các huyện ven biển, đội cơ động cấp cứu làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho vùng biển;

- Tổ chức các lớp tập huấn về sơ cấp cứu cho nhân viên các trạm y tế xã ven biển và cho lực lượng ngư dân tham gia đánh bắt hải sản xa bờ. Đội ngũ y bác sỹ phải thường xuyên được cử đi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân vùng biển;

- Nâng cao chất lượng đào tạo cho thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên các kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu;

- Tích cực chỉ đạo triển khai xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu.

6. Thực hiện chính sách về tài chính, đầu tư cho y tế phù hợp với đặc thù của vùng biển, đảo

- Thực hiện chính sách đầu tư và tài chính phù hợp với hoạt động khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, công tác vận chuyển người bệnh tại vùng biển;

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phụ trợ như: Xử lý chất thải, nước thải, các bể chứa nước ngọt cho các cơ sở y tế của các xã ven biển;

- Đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế cho nhân dân sinh sống tại xã ven biển theo quy định, đề xuất ban hành chế độ thanh toán bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế, hỗ trợ giá vận chuyển bệnh nhân phù hợp với điều kiện biển.

7. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân vùng biển

- Tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện truyền thông cho tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, thị trấn ven biển để phục vụ hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cho nhân dân vùng biển;

- Xây dựng mô hình, phát triển thông điệp truyền thông, giáo dục sức khỏe phù hợp với từng nhóm đối tượng; xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, phát thanh; biên soạn các tài liệu truyền thông, tổ chức các sự kiện truyền thông và các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp cho người dân sinh sống và làm việc ở vùng ven biển và trên biển;

- Tổ chức tập huấn truyền thông trang bị kiến thức cho người dân vùng ven biển có kiến thức để tự bảo vệ sức khỏe; biết tự sơ cấp cứu và đưa người bị nạn đến các cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị bảo đảm cho mọi người lao động trên biển biết và có thể kêu gọi sự trợ giúp về y tế khi cần thiết.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí cho các đơn vị, địa phương hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách, giải pháp về phát triển y tế biển, đảo; huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên địa bàn tỉnh trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển y tế biển, đảo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020”;

- Chỉ đạo các ngành thành viên xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyền; trình Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Hàng năm, lập dự toán ngân sách triển khai Kế hoạch cùng với lập dự toán kinh phí của ngành y tế, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện tổ chức hệ thống vận chuyển, cấp cứu và tổ chức chỉ huy tìm kiếm cứu nạn trên biển;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển hệ thống y tế địa phương; thực hiện cơ chế, chính sách quản lý y tế liên quan để đảm bảo tính bền vững của Kế hoạch;

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

5. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh các vấn đề đảm bảo cho hoạt động y tế tại vùng biển;

- Cân đối, bố trí, lồng ghép kinh phí đảm bảo các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch;

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện ven biển

- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do đại diện lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng ban, Trưởng phòng Y tế làm Phó ban, các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương làm ủy viên, có sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện trong phạm vi huyện; cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo triển khai các hoạt động của Kế hoạch này tại địa phương;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo công tác y tế vùng biển thuộc thẩm quyền quản ;

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ven biển tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất khi có yêu cầu về Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh tổ chức triển khai thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Y tế theo dõi việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và thường xuyên nắm tình hình, đề xuất giải quyết các vấn đề nảy sinh, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (Vụ KH-Tài chính);
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện: Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX1.
- Gửi bản giấy
- Gửi bản điện tử
- Gửi BG và điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu260/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 260/KH-UBND 2014 Phát triển y tế biển đảo tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 260/KH-UBND 2014 Phát triển y tế biển đảo tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu260/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thiện
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 260/KH-UBND 2014 Phát triển y tế biển đảo tỉnh Hà Tĩnh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 260/KH-UBND 2014 Phát triển y tế biển đảo tỉnh Hà Tĩnh

             • 02/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực