Văn bản khác 260/KH-UBND

Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra liên ngành thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg tiêu chuẩn xã trẻ em Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTG NGÀY 30/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Lào Cai; Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2017; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

2. Kiểm tra trình tự, thủ tục, hồ sơ việc đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cấp huyện và xã.

3. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề ra nhũng giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

4. Công tác kiểm tra tại cơ sở đảm bảo tính trung thực, khách quan theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

II. ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:

- Cấp huyện: Tại 03 huyện Sa Pa, Văn n và Si Ma Cai.

- Cấp xã: Mỗi huyện lựa chọn 02 xã.

III. THỜI HIỆU VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thời hiệu kiểm tra: 03 năm (từ năm 2015 - 2017).

Trong đó: Năm 2015, 2016 kiểm tra hồ sơ đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của cấp xã, cấp huyện; năm 2017 kiểm tra công tác triển khai, xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã, huyện.

2. Thời gian kiểm tra: Trong quý IV/2017, dự kiến vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2017.

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH

- Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Công an tỉnh. Trong đó, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) làm Trưởng đoàn; lãnh đạo Sở Y tế làm Phó Trưởng đoàn.

- Đoàn kiểm tra liên ngành chia 02 tổ kiểm tra: Tổ 1 do lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng; Tổ 2 do lãnh đạo Sở Y tế làm Tổ trưởng; tham gia 02 tổ kiểm tra là các sở, ngành thành viên.

(Có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành riêng)

V. NỘI DUNG KIM TRA

1. Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; công tác triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ

1.1. Tại cấp xã

- Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em (chương trình, kế hoạch, hướng dẫn).

- Các Quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá xã, phường, th trn phù hợp với trẻ em cấp xã.

- Hồ sơ và quy trình đánh giá, đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em từ năm 2015 - 2016 của các xã, thị trấn đề nghị huyện phê duyệt (nội dung hồ sơ đánh giá theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Lào Cai và Công văn số 1933/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 11/11/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em).

1.2. Tại cấp huyện

- Các văn bản của UBND huyện và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về chỉ đạo đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Các Quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá xã, phường, th trn phù hợp với trẻ em cấp huyện.

- Hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn toàn huyện từ năm 2015 - 2016 (nội dung hồ sơ đề nghị theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Lào Cai và Công văn số 1933/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 11/11/2016 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em).

2. Công tác phối kết hợp với các ban, ngành liên quan (đối với cấp xã); với các phòng, ban liên quan (đối với cấp huyện) trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

3. Công tác tuyên truyền; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở

4. Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định

5. Công tác kiểm tra, giám sát cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện

6. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc tổ chức triển khai công tác đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại cơ sở

7. Đề xuất, kiến nghị

8. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để duy trì bền vững các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại địa phương

(Các xã, huyện thuộc địa điểm kiểm tra xây dựng Báo cáo theo đ cương gửi kèm)

VI. KINH PHÍ

Kinh phí từ ngân sách tỉnh đã cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông báo số 51/TB-STC ngày 13/3/2017 của Sở Tài chính).

VII. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành (theo Quyết định của UBND tỉnh) triển khai Kế hoạch kiểm tra.

- Phối hợp UBND các huyện: Sa Pa, Văn Bàn và Si Ma Cai chuẩn bị các điều kiện để Đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc.

- Xây dựng đề cương, biểu mẫu báo cáo; tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra; hướng dẫn các ngành thành viên việc đánh giá các tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thẩm định kết quả việc đánh giá chấm điểm về tình hình thực hiện các tiêu chí số 1, 3, 6, 7, 13, 15 theo chức năng quản lý của ngành (theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg).

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra 15 ngày và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm được chọn kiểm tra.

- Thẩm định kết quả việc đánh giá chấm điểm thực hiện các tiêu chí số 8, 9, 10 theo chức năng quản lý của ngành (theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm được chọn kiểm tra.

- Thẩm định kết quả việc đánh giá chấm điểm về thực hiện các tiêu chí số 11, 12 theo chức năng quản lý của ngành (theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg).

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm được chọn kiểm tra.

- Thẩm định kết quả việc đánh giá chấm điểm về thực hiện tiêu chí số 14 theo chức năng quản lý của ngành (theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg).

5. S Tư pháp

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa bàn được chọn kiểm tra.

- Kiểm tra công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn; công tác rà soát, thống kê và đăng ký khai sinh kịp thời cho trẻ em.

- Thẩm định kết quả việc đánh giá chấm điểm về thực hiện tiêu chí số 2 theo chức năng quản lý của ngành (theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg).

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các địa điểm được chọn kiểm tra.

- Kiểm tra công tác đấu tranh, phòng ngừa các hình thức xâm hại, bạo lực trẻ em; công tác xử lý các vụ việc trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại và các vụ việc khác có liên quan đến trẻ em; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với gia đình, nhà trường và xã hội tư vấn, tuyên truyền, giáo dục những trẻ em chưa ngoan, những trẻ em sau khi từ trường giáo dưỡng trở về gia đình nhưng chưa thực sự hòa nhập.

- Thẩm định kết quả việc đánh giá chấm điểm về thực hiện các tiêu chí số 4, 5 theo chức năng quản lý của ngành (theo quy định tại Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg).

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Tỉnh Đoàn; các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn và các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác phối hợp chỉ đạo triển khai tại cơ sở theo chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị được phân công (theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tỉnh Lào Cai) và gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) trước ngày 30/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT2;
- Các sở, ngành: Lao động - TBXH, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao v
à Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh, Tnh Đoàn;
- UBND các huyện: Sa Pa, Văn
n, Si Ma Cai;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1,4, BBT, VX3,4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Thể

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-TTG NGÀY 30/5/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017)

A. Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ

I. Đặc điểm tình hình

1. Đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội tác động đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của địa phương.

2. Tình hình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và công tác chỉ đạo, triển khai công tác đánh giá và công nhận xã, phường, thị trn phù hợp với trẻ em trên địa bàn.

II. Công tác chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện

1. Đối với cấp huyện

a) Về công tác chỉ đạo:

- Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; văn bản chỉ đạo triển khai của các cơ quan, ban ngành đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (chương trình, kế hoạch, hướng dẫn).

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã.

- Công tác tuyên truyền ở cấp huyện và triển khai đến cấp xã (hội nghị, đài truyền thanh - truyền hình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, trực quan).

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp huyện đối với cấp xã về công tác đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em theo quy trình, thủ tục quy định.

b) Về công tác phối hợp

Đánh giá công tác phối kết hợp của các cơ quan, ban, ngành cấp xã, cấp huyện đối với việc chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về nguồn kinh phí

- Nguồn ngân sách dành cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bao gồm:

+ Ngân sách Nhà nước: Nguồn Trung ương, địa phương.

+ Ngân sách vận động: Nguồn từ các tổ chức quốc tế, của cộng đồng.

- Mức độ đáp ứng của ngân sách so với việc đạt được các tiêu chí quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

2. Đối với cấp cấp xã:

- Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền; các ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (chương trình, kế hoạch, hướng dẫn).

- Công tác bồi dưỡng, tập huấn trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, thôn, tổ dân phố.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai bằng các hình thức: Hội nghị, họp, sinh hoạt, báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua các kênh đài truyền thanh, văn hóa, văn nghệ, băng zôn, bảng tin, trực quan...

- Công tác kiểm tra, giám sát ở các thôn, bản, tổ dân phố.

- Đánh giá công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, cơ quan, đơn vị và với các thôn, bản, tổ dân phố đối với việc chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Nguồn kinh phí dành cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bao gồm: Ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã; các nguồn vận động, ủng hộ khác...

III. Kết quả thực hiện các quy định xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

1. Việc thành lập, kiện toàn Hội đồng đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em cấp xã, cấp huyện theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quy trình đánh giá chấm điểm tại cấp xã: Đánh giá kết quả chấm điểm của từng tiêu chí (tiêu chí 1 - 15); các tiêu chí đạt so với kế hoạch đầu năm; các tiêu chí không đạt so với kế hoạch đầu năm.

3. Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị của cấp xã lên cấp huyện và đề nghị UBND huyện quyết định công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (họp Hội đồng đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo quy định...).

IV. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

2. Khó khăn, tồn tại

3. Kiến nghị, đề xuất

B. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để duy trì các xã, phường, thị trn đạt tiêu chun phù hợp với trẻ em trong giai đoạn tiếp theo

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu260/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg tiêu chuẩn xã trẻ em Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg tiêu chuẩn xã trẻ em Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu260/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg tiêu chuẩn xã trẻ em Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg tiêu chuẩn xã trẻ em Lào Cai

           • 09/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực