Văn bản khác 260/KH-UBND

Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 260/KH-UBND 2019 Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN NHÓM TRẺ ĐỘC LẬP TƯ THỤC Ở KHU VỰC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT ĐẾN 2020”

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”; căn cứ Hướng dẫn số 17/HD-ĐCT ngày 18/01/2018 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” giai đoạn II (từ năm 2018 - 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, hỗ trợ hiệu quả trong việc kiện toàn và phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các doanh nghiệp có đông lao động nữ trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi;

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm/lớp mầm non tư thục; nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục con, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các doanh nghiệp có đông lao động nữ;

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của các nhóm lớp đang hoạt động; phát triển các nhóm lớp mới nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các doanh nghiệp có đông lao động nữ.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động triển khai cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

- Việc lựa chọn các nhóm trẻ độc lập tư thục để hỗ trợ cần khách quan, công khai, minh bạch để thúc đẩy nhóm trẻ độc lập tư thục phát triển, nội dung hỗ trợ thực hiện đúng quy định hiện hành;

- Tăng cường công tác phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Đề án;

- Khuyến khích xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, khám chữa bệnh miễn phí, đảm bảo thực đơn cho bữa ăn hàng ngày và tài trợ khác cho các nhóm trẻ độc lập ở khu công nghiệp, khu dân cư phát triển.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Hỗ trợ việc kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu đông dân cư, các doanh nghiệp có đông lao động nữ nhằm góp phần hỗ trợ nữ công nhân lao động có con dưới 36 tháng tuổi.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Tại địa bàn thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ củng cố, kiện toàn 17 nhóm và thành lập mới ít nhất 03 nhóm trẻ độc lập tư thục;

- 100% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện Đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi;

- 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi tại địa bàn triển khai Đề án được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục;

- 95% các bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi làm việc tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các doanh nghiệp có đông lao động nữ tại địa bàn triển khai Đề án được truyền thông nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

III. NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN

1. Hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại cộng đồng;

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, chủ nhóm trẻ, giáo viên, bảo mẫu các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi tại khu vực khu công nghiệp, các doanh nghiệp có đông lao động nữ, khu đông dân cư;

3. Truyền thông, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong việc quản lý nhóm trẻ;

4. Quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng của nhóm trẻ độc lập tư thục tại cộng đồng; tăng cường vai trò của các ngành liên quan trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em;

5. Nghiên cứu, rà soát và đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông lao động nữ, khu đông dân cư có con dưới 36 tháng tuổi;

6. Quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai Đề án.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hỗ trợ kiện toàn phát triển nhóm trẻ độc lập, tư thục tại cộng đồng

1.1. Thẩm định các nhóm trẻ được kiện toàn và thành lập mới

Thẩm định kết quả khảo sát các cá nhân, tổ chức có điều kiện để củng cố và thành lập mới các nhóm trẻ tại địa bàn: Thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh (địa bàn có khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông lao động nữ, khu đông dân cư) để tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi hỗ trợ thành lập mới và kiện toàn nhóm trẻ độc lập tư thục tại cộng đồng.

- Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các nhóm trẻ độc lập tư thục và trẻ dưới 36 tháng tuổi có nhu cầu ra lớp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Địa bàn thực hiện: Tại các địa bàn Thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh.

1.2. Hỗ trợ kiện toàn, phát triển các nhóm trẻ

a. Vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập nhóm trẻ mới tại các địa bàn thực hiện Đề án.

b. Hỗ trợ kiện toàn các nhóm trẻ độc lập tư thục hiện có và vận động các cơ sở đăng ký thực hiện mô hình nâng cao chất lượng giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi.

c. Hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục (bao gồm cả nhóm được kiện toàn và thành lập mới).

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

- Địa bàn thực hiện: Thị xã Kỳ Anh, huyện Cẩm Xuyên, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh.

1.3. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho người quản lý, chủ nhóm trẻ, giáo viên, bảo mẫu, bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuồi, chính quyền địa phương và các ngành liên quan.

a. Nhân bản tài liệu tập huấn các kiến thức về chăm sóc và nuôi dạy trẻ dựa trên các mốc phát triển của trẻ cho các ông bố, bà mẹ, người chăm sóc trẻ, cán bộ hội các cấp.

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Thi gian thực hiện: Năm 2019.

b. Tchức tập huấn, truyền thông cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 36 tháng tuổi; người chăm sóc trẻ về các kiến thức, kỹ năng chăm sóc và nuôi dạy trẻ theo các giai đoạn phát triển nhằm tăng cường vai trò của cha mẹ và gia đình trong chăm sóc và phát trin trẻ thơ; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, cán bộ nữ công các cấp và lãnh đạo các khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông lao động nữ trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại địa bàn thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

c. Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên,- bảo mẫu và quản lý nhóm trẻ tại các nhóm trẻ tư thục.

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã được lựa chọn địa bàn thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

2. Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, kiến thức và thay đổi hành vi.

2.2. Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức

a. Tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các cấp Hội và hội viên phụ nữ về tầm quan trọng, vai trò của gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

b. Xây dựng mô hình truyền thông hiệu quả, hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục được kiện toàn và phát triển tại cộng đồng.

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

c. Tổ chức xây dựng mạng lưới giám sát, cung cấp thông tin từ cơ sở liên quan đến hoạt động của nhóm trẻ độc lập tư thục

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã địa bàn thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

2.2. Truyền thông vận động (cơ chế, chính sách)

Tổ chức đối thoại, xây dựng, đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi; tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động các doanh nghiệp dành quỹ phúc lợi, hỗ trợ kinh phí cho lao động nữ có con dưới 36 tháng tuổi gửi con tại các nhóm trẻ.

- Đơn vị chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và UBND các huyện, thành phố, thị xã được lựa chọn địa bàn thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

3. Quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá.

- Khảo sát đầu vào và đầu ra về thực trạng trẻ ra lớp và nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các doanh nghiệp có đông lao động nữ;

- Xây dựng bộ chỉ số giám sát đánh giá thực hiện Đề án; giám sát tiến độ, hiệu quả thực hiện định kỳ hàng năm;

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, sơ tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án theo Kế hoạch hàng năm va giai đoạn 2018 - 2020;

- Đơn vị chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã địa bàn thực hiện Đề án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thực hiện theo Thông tư số 143/2014/TT-BTC ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” từ nguồn ngân sách nhà nước hiện hành.

Riêng kinh phí hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ (bao gồm nhóm trẻ được kiện toàn và nhóm trẻ thành lập mới), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định định mức chi.

2. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện Đề án chung vào dự toán Ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành là thành viên Ban Điều hành Đề án xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và tổ chức thực hiện Đề án.

2. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch, các ngành là thành viên Ban Điều hành tỉnh tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện Đề án:

+ Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương; phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; làm tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn, nhất là giáo dục mầm non tư thục.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan triển khai thực hiện; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Nguyễn Thị Việt Hà;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Quốc Vinh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu260/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2019
Ngày hiệu lực19/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 260/KH-UBND 2019 Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 260/KH-UBND 2019 Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu260/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành19/08/2019
        Ngày hiệu lực19/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 260/KH-UBND 2019 Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 260/KH-UBND 2019 Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu công nghiệp Hà Tĩnh

           • 19/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực