Kế hoạch 260/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 260/KH-UBND 2023 kê khai công khai tài sản thu nhập cán bộ Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Cà Mau, ngày 13 tháng 11 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KÊ KHAI VÀ CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023 CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập (Nghị định số 130/2020/NĐ-CP) và Quyết định số 321-QĐ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2023 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định của pháp luật về kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Phục vụ công tác kiểm soát tài sản, thu nhập và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

2. Yêu cầu

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai đầy đủ, trung thực về tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập và giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên.

Việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải đảm bảo kịp thời, đúng thời gian và trình tự, thủ tục theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, chủ động tổ chức quán triệt, hướng dẫn và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

II. THỰC HIỆN VIỆC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành xác định đối tượng và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai hàng năm trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo quy định tại Điều 34, Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

2. Về mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập

- Kê khai lần đầu, kê khai hàng năm thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục số I, ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; Kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục số II, ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

- Việc kê khai phải đúng mẫu; không được tự ý thay đổi, cắt bỏ nội dung trong mẫu kê khai ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

3. Về tài sản, thu nhập phải kê khai

Tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định tại Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, là tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập

- Việc kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 phải hoàn thành việc kê khai trước ngày 31/12/2023 theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; kê khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác các thông tin quy định theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực đối với nội dung kê khai và gửi bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai.

5. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập

Cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương tiến hành việc tiếp nhận, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo quy định tại Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

III. THỰC HIỆN VIỆC CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023; tiến hành xác định đối tượng và lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt theo quy định; chậm nhất ngày 30/11/2023 gửi danh sách (kèm file excel) và chậm nhất ngày 20/01/2024 phải bàn giao bản kê khai về các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo Điều 4 Quyết định số 321-QĐ/TU (cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nộp bản gốc về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Huyện ủy, Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nộp bản gốc về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy; các đối tượng kê khai tài sản, thu nhập không thuộc 02 trường hợp nêu trên nộp về Thanh tra tỉnh, đồng thời gửi bản scan).

2. Giao Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận danh sách và bản kê khai tài sản, thu nhập; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục IV, Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Doanh nghiệp nhà nước;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- NC (A.07/KH);
- Lưu: VT, Ktr96/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu260/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(16/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 260/KH-UBND 2023 kê khai công khai tài sản thu nhập cán bộ Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 260/KH-UBND 2023 kê khai công khai tài sản thu nhập cán bộ Cà Mau
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu260/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành13/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (16/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 260/KH-UBND 2023 kê khai công khai tài sản thu nhập cán bộ Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 260/KH-UBND 2023 kê khai công khai tài sản thu nhập cán bộ Cà Mau

              • 13/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực