Văn bản khác 2609/KH-UBND

Kế hoạch 2609/KH-UBND năm 2019 về triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2609/KH-UBND 2019 triển khai tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/KH-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 và Công văn số 03/BTTTT-BCĐASEAN ngày 26 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 của Ban Chỉ đạo Thông tin Tuyên truyền ASEAN (Bộ Thông tin và Truyền thông), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt là ASEAN); đảm bảo sự phối hợp chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin và triển khai công tác tuyên truyền theo Kế hoạch triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh;

- Tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền phải bám sát chủ đề ASEAN năm 2019 do Thái Lan làm Chủ tịch lựa chọn “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” và Chủ đề tuyên truyền ASEAN năm 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch lựa chọn;

- Bám sát định hướng, chỉ đạo, điều hành thường xuyên, liên tục của Trung ương và tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tránh chồng chéo, lãng phí;

- Chủ động khai thác thông tin, tuyên truyền trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các trường học, các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, doanh nghiệp...; lồng ghép thông qua các lớp đào tạo, các buổi nói chuyện, tọa đàm, tập huấn, hội nghị, sự kiện quan trọng…với các chủ đề chuyên sâu của các kênh chuyên ngành để để tận dụng nguồn lực, khai thác hiệu quả và tối đa hóa tính lan tỏa;

- Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn, cuộc họp, hoạt động tuyên truyền miệng của các hội đoàn thể, các kênh chương trình giáo dục đào tạo…gắn kết với các nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời thông tin, tuyên truyền hướng đến những lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những nội dung thiết thực đến những đối tượng cần tuyên truyền, nhất là các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xuất khẩu và giới trẻ (học sinh, sinh viên), nên việc phối hợp theo chiều ngang thì cần chú trọng các nội dung triển khai theo chiều dọc (giữa các giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và các bộ, ngành Trung ương).

2. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ đề năm 2019 do Thái Lan làm Chủ tịch lựa chọn “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững” và Chủ đề năm 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch lựa chọn, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng ASEAN.

3. Gắn tuyên truyền trong khu vực với quảng bá thế mạnh, tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh trên các lĩnh vực về: văn hóa, du lịch, thông tin, đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch chuyển lao động, cơ hội việc làm; đặc biệt là cơ hội đầu tư vào 3 vùng kinh tế động lực của tỉnh, du lịch sinh thái, nhằm giới thiệu mạnh mẽ vùng đất, con người, văn hóa Kon Tum đến với cộng đồng trong và ngoài nước.

4. Thông tin, tuyên truyền ASEAN gắn với các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam và của tỉnh trong năm 2019 như: 02 Hội nghị Cấp cao; 01 Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN/Các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các Đối tác/Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành; Hội nghị và các chuyến thăm của đoàn cán bộ chủ chốt của tỉnh Kon Tum với đoàn cán bộ chủ chốt các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

5. Phối hợp xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu qua Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông đăng tải lên kho dữ liệu chung về: phim phóng sự, tài liệu, ảnh, video clips, tài liệu tham khảo; đồng thời khai thác các trang website về ASEAN của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các nội dung thông tin chính thức của các bộ, ngành, tổ chức về ASEAN để tuyên truyền.

6. Việt Nam đang đảm nhận vai trò là nước điều phối Quan hệ Đối tác ASEAN-Nhật Bản (tháng 8/2018 đến tháng 8/2021). Trên cơ sở này, ngoài các hoạt động tuyên truyền theo kế hoạch, cần tăng cường tuyên truyền thêm về Quan hệ Đối tác ASEAN-Nhật Bản, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai bên.

III. MỨC ĐỘ, HÌNH THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TUYÊN TRUYỀN

1. Mức độ tuyên truyền: Các hoạt động tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên trong năm 2019-2020, đặc biệt trong Tháng ASEAN (tháng 8/2020) và Tuần ASEAN (từ ngày 28/7/2020 đến ngày 08/8/2020).

2. Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, khai thác và chú trọng các phương tiện truyền thông mới, đặc biệt là mạng xã hội; tuyên truyền xuyên suốt, thường xuyên, liên tục; ưu tiên tuyên truyền đi vào từng vấn đề cụ thể, có lợi ích thiết thực cho người dân; khai thác kho dữ liệu chung tuyên truyền về ASEAN;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền để quảng bá về địa phương;

- Chú trọng nâng cao chất lượng của báo cáo viên của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm phục vụ tuyên truyền về những vấn đề thời sự, chính trị được dư luận quan tâm, qua đó giúp định hướng phát huy các ưu điểm, thế mạnh của địa phương để phù hợp với các ưu tiên, mục tiêu phát triển của ASEAN và tranh thủ các cơ hội mà cộng đồng mang lại;

- Các tuyên truyền viên của tổ chức, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân...khai thác dữ liệu tuyên truyền chung để lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, họp thôn, tổ dân phố;

- Chia sẻ các chương trình Livestream trên trang Fanpage ASEAN và Việt Nam (@aseanvavietnam) nhằm tăng cường lượng người follow tại các sự kiện lớn của tất cả các bộ, ngành, địa phương về ASEAN;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường chia sẻ, khai thác tin bài trên Fanpage, mạng xã hội để tuyên truyền về ASEAN, gắn với năm Chủ tịch ASEAN 2020. Trong đó, chú trọng lịch các sự kiện, các nội dung gắn với ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, các hình ảnh, video clip cập nhật…;

- Chia sẻ, đăng phát trên các hoạt động quảng bá về tiềm năng du lịch, cơ hội hợp tác của Việt Nam, tỉnh Kon Tum và các nước ASEAN đến các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

* Đối với đối tượng là các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Tuyên truyền thông qua các buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn tại tỉnh gắn với các chủ đề của Trụ cột Kinh tế ASEAN và các cơ hội mà Việt Nam có thế mạnh tham gia trong ASEAN; tuyên truyền, phổ biến các cam kết trong ASEAN đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cộng đồng quốc tế;

- Khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham gia các hội thảo, chuyên đề giới thiệu về tiềm năng thương mại và đầu tư của thị trường ASEAN cho các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; các hội thảo, hội nghị chuyên đề giới thiệu về ASEAN BIS, ABA;

- Ngoài tuyên truyền về các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, cần mở rộng tuyên truyền sang các lĩnh vực khác như thương mại dịch vụ, đầu tư, thuận lợi hóa thương mại và các lĩnh vực mới (thương mại điện tử, sáng tạo, chuỗi cung ứng giá trị khu vực, cơ chế hải quan một cửa ASEAN);

- Chia sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của doanh nghiệp như: Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng doanh nhân ASEAN (ABA) nhằm tôn vinh doanh nghiệp các nước ASEAN đã có đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển thịnh vượng chung của nền kinh tế ASEAN và VBS (Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam).

* Đối với đối tượng là giới trẻ:

- Tích cực tuyên truyền cho trẻ em và thanh thiếu niên trong và ngoài trường học thông qua việc xây dựng các giáo trình, tài liệu và phổ biến tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, nhà nghiên cứu và hướng tới công nhận bằng cấp lẫn nhau; duy trì và phát triển Góc ASEAN tại các thư viện, bảo tàng;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì các hoạt động thường xuyên: phối hợp, tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn; tổ chức đăng tải tin, bài, tọa đàm, phát hành ấn phẩm, các hoạt động giao lưu, triển lãm, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, quảng bá du lịch,...trên địa bàn tỉnh.

3. Đối tượng ưu tiên tuyên truyền: Thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xuất khẩu và nhất là thanh thiếu niên (học sinh, sinh viên) trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ

Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm và thực hiện các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) để thực hiện Kế hoạch này và quyết toán theo quy định hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh: Nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình triển khai công tác ASEAN trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn các cơ quan báo chí tỉnh, thường trú báo Trung ương tại địa phương, các tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các địa phương trong việc triển khai công tác tuyên truyền và định kỳ hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN (Bộ Thông tin và Truyền thông) về kết quả tuyên truyền ASEAN trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp theo dõi, hướng dẫn hoạt động phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại tỉnh nhân các sự kiện trong năm 2019-2020;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm tuyên truyền ASEAN 2019-2020 gắn với thông tin tuyên truyền, cung cấp dữ liệu, chia sẻ thông tin, nhằm tuyên truyền về hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư của tỉnh lên cổng thông tin ASEAN Việt Nam; trên Cụm thông tin cơ sở tại cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - huyện Ngọc Hồi và du lịch sinh thái Măng Đen - huyện Kon PLông (sau khi 02 cụm thông tin cơ sở được lắp đặt hoàn thành và đưa vào sử dụng);

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông các chủ đề, nội dung ưu tiên tuyên truyền về đơn vị, ngành, địa phương;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ phụ trách về tuyên truyền ASEAN và hội nhập quốc tế của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm ảnh, phim phóng sự tài liệu về ASEAN;

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, báo chí Trung ương hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp sóng, phát sóng, khai thác, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông của tỉnh.

3. Các Sở: Ngoại vụ, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, chia sẻ thông tin các hoạt động ASEAN; định kỳ cung cấp thông tin về các danh mục ưu tiên, nội dung hoạt động do ngành mình phụ trách trong năm 2019, 2020 về công tác ASEAN cho các cơ quan báo chí, truyền thông; đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông xây dựng các nội dung và duy trì các hoạt động tuyên truyền chuyên môn trong lĩnh vực phụ trách qua Wesite, tọa đàm, tờ rơi, tờ gấp…;

- Sở Công thương tạo đường link liên kết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị đến các fanpage của doanh nghiệp và các Wesite ASEAN Việt Nam, fanpage của ASEAN Việt Nam.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Chủ trì, chỉ đạo triển khai việc xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền về ASEAN và Cộng đồng ASEAN để đưa vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh, sinh viên; tổ chức (hoặc hưởng ứng tham gia) các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh và sinh viên.

5. Sở Tài chính: Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với khả năng ngân sách và đúng quy định hiện hành.

6. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Báo Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền ASEAN qua việc mở chuyên trang, chuyên mục với các hình thức đa dạng, phù hợp để tuyên truyền, quảng bá đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động tuyên truyền, quảng bá ASEAN bằng việc phát sóng các tin, bài bằng tiếng phổ thông và dịch sang 04 tiếng dân tộc thiểu số gồm Bahnar, Xê đăng, Gia Rai, Jẻ Triêng;

- Chia sẻ tin, bài, tài liệu, video, audio tuyên truyền về ASEAN lên Cổng thông tin ASEAN để tạo cơ sở dữ liệu chung quốc gia (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp account và hướng dẫn triển khai thông qua các đầu mối cơ sở); đồng thời, tiếp sóng, phát sóng, khai thác tin, bài, phóng sự, video tuyên truyền ASEAN trên Cổng Thông tin điện tử ASEAN và Việt Nam (aseanvietnam.vn), đặc biệt là những nội dung về chủ đề ASEAN mang lại lợi ích gì cho người dân, quan hệ ASEAN - Nhật bản với vai trò Việt Nam điều phối mối quan hệ này;

- Tham dự các buổi hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các Đài Phát thanh và Truyền hình, cán bộ phụ trách về ASEAN và hội nhập quốc tế do Trung ương và địa phương tổ chức.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch hoặc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch chuyên môn của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và hiệu quả;

- Chỉ đạo các Trang thông tin điện tử tăng cường khai thác, đăng tải tin, bài, nội dung tuyên truyền, quảng bá ASEAN phù hợp với ngành, lĩnh vực mình quản lý;

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông, quảng bá về địa phương gồm: các ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương…lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam để các bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương có thể khai thác, phối hợp hoạt động, tuyên truyền quảng bá;

- Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12) gửi báo cáo kết quả tuyên truyền ASEAN về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, tham mưu báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo qui định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (Ban Chỉ đạo ASSEAN) (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn Phòng Tỉnh ủy; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum;
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum;
- Báo Kon Tum; Đài PT-TH tỉnh; Tạp chí Văn nghệ
Kon Tum; Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX
3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2609/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2609/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2609/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2609/KH-UBND 2019 triển khai tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2609/KH-UBND 2019 triển khai tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2609/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2609/KH-UBND 2019 triển khai tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Kon Tum

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2609/KH-UBND 2019 triển khai tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Kon Tum

              • 08/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực