Văn bản khác 2621/KH-UBND

Kế hoạch 2621/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2621/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính ph vban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; Quyết định s 393/QĐ-BTP ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự năm 2015), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự với những nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 109), bảo đảm tính kịp thi, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 theo lộ trình cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo và triển khai thi hành trong năm 2016.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho ngưi bị kết án:

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ở cấp tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, tiến hành rà soát, ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với các trường hợp hành vi vi phạm của bị can không cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109; rà soát và làm các thủ tục cần thiết đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án có thẩm quyền xét chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân đối với người bị kết án tử hình về một trong các tội phạm bỏ hình phạt tử hình hoặc trường hợp người bị kết án tử hình mà có đủ các điều kiện quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015; rà soát và làm các thủ tục cần thiết đề nghViện Kiểm sát, Tòa án có thẩm quyền xét miễn chấp hành hình phạt tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại đối với người đang được hoãn chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vì đã bị kết án về hành vi vi phạm pháp luật mà theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết s109 không phải là tội phạm; rà soát, thực hiện các thủ tục xóa án tích đối với người thuộc diện được đương nhiên xóa án tích theo Nghị quyết số 109.

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tiến hành:

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ;

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành:

+ Chỉ đạo, thực hiện rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó;

+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 để đình chỉ điều tra đối với họ.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành:

+ Chỉ đạo, thực hiện rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý xét xử mà bị cáo thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và đình chỉ vụ án đối với bị cáo đó;

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án đang được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án mà thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù cho họ theo thẩm quyền, đồng thời, thông báo danh sách các đối tượng đã được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 cho Sở Tư pháp để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

+ Phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự trong việc lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc làm thủ tục miễn chấp hành hình phạt cho các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 mà các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự đang quản lý hoặc đang theo dõi thi hành án.

b) Thi gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 được công bố (ngày 09/12/2015).

2. T chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, gii thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn cho báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109:

a) Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 215 và Nghị quyết số 109, tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Bộ luật cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở; ban; ngành; hội; đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyn viên pháp luật cp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2016.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại đơn vị mình với nội dung và hình thức phù hp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mi để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các sở; ban; ngành; hội; đoàn thể; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2016 và hàng năm.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đơn vị thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Đơn vị phối hợp: Báo, Đài Phát thanh-Truyền hình, Trang thông tin điện tử tỉnh; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thtỉnh, các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và hàng năm.

4. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109:

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn tnh, tập trung là cán bộ, chiến sĩ thuộc các Cơ quan điều tra, Cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn cho quân nhân trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó chú trọng quân nhân làm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.

- Cục thi hành án dân sự tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự.

- Sở Tư pháp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ luật sư, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật Hình sự.

- Đnghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

b) Thời gian thực hiện: Trong các năm 2016 - 2017.

5. Rà soát và sửa đi, b sung giáo trình, tài liệu có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 để sửa đổi, b sung cho phù hợp với quy định mới của Bộ luật; Hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, Giáo dục công dân cập nhật ngay những nội dung quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 khi giảng dạy các b môn có liên quan trong khi chưa sửa đổi, b sung giáo trình, tài liệu:

a) Cơ quan thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện đi với các cơ sở giáo dục, các trưng học trong tỉnh thuộc quyền quản lý;

- Sở Lao động, Thương binh và xã hội chỉ đạo thực hiện đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh thuộc quyền quản lý.

b) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Đồng thời gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước 15/8/2016 để tổng hợp, báo cáo.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy đnh trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2016, các sở, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tnh (thông qua Sở Tư pháp) đxem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC; Vụ PBGDPL);
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv73.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2621/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2621/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2621/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2621/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2621/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2621/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2621/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Quảng Ngãi 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2621/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật hình sự Quảng Ngãi 2016

           • 26/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực