Văn bản khác 2622/KH-UBND

Kế hoạch 2622/KH-UBND năm 2016 về triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2622/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2622/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 (sau đây gọi là Luật Tố tụng hành chính năm 2015), Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Quy định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến và tập huấn nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính:

- Thành phn: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính đối với các tổ chức pháp chế sở, ngành; các cơ quan thi hành án dân sự, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và cơ quan khác trong ngành Tư pháp:

- Thành phần: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện; đại diện bộ phận pháp chế của các sở, ban, ngành; đại diện cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư, Hội Luật gia các cấp, trợ giúp viên pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh.

- Thi gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Tổ chc phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ và Nhân dân:

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính tại các cơ quan, địa phương với nội dung và hình thức phù hp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Luật Tố tụng hành chính, nhất là những nội dung mới để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên của Mặt trận tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính trong cơ quan, tổ chức, ngành mình; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

- Thi gian thực hiện: Trong năm 2016 - 2017.

4. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang tin điện tử của sở, ban, ngành, địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; các Trang điện tử thành phần;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và hàng năm.

5. Biên soạn, cung cấp tài liệu ph biến Luật Tố tụng hành chính:

Trên cơ sở tài liệu tập huấn của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, các cơ quan, địa phương biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến Luật Tố tụng hành chính cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các công việc trong kế hoạch đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các tổ chức có liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi quản lý của ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2016, các sở, ngành và địa phương được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2016 để tổ chức thực hiện.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố Tụng hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Vụ PLHSHC; Vụ PBGDPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NC bdv75.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2622/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2622/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2016
Ngày hiệu lực26/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2622/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2622/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính Quảng Ngãi 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2622/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính Quảng Ngãi 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2622/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành26/05/2016
        Ngày hiệu lực26/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2622/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính Quảng Ngãi 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2622/KH-UBND triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính Quảng Ngãi 2016

           • 26/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực