Văn bản khác 264/KH-UBND

Kế hoạch 264/KH-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 264/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021.

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP , ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 và Kết luận số 45-KL/TW, ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư; UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Bảo đảm an toàn giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải;

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường hiệu lực và kỷ cương của lực lượng thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện đng bộ các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện toàn diện, thường xuyên, đng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ công tác này; phấn đấu hàng năm kiềm chế, giảm ít nhất từ 5% - 10% tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

II. YÊU CẦU

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đng bộ các giải pháp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm;

- Cần xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

- Các sở, ban, ngành, các cơ quan Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, giao trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân đơn vị liên quan, có lộ trình triển khai rõ ràng cũng như công tác kiểm tra, giám sát tiến độ; có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo tháng, quý; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm;

- Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khin giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông;

- Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị; Nghiêm cấm cá nhân, cán bộ, công chức can thiệp vào việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan chức năng khi kiểm tra xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về trật tự an toàn giao thông;

- Không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước đối với tập thể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, huyện, xã nếu trong năm để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn mà nguyên nhân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhưng chưa khắc phục (điểm đen về tai nạn giao thông, đường dân sinh, lối đi tự mở,..).

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Đthực hiện được mục tiêu đã đề ra của Kế hoạch Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, các cơ quan, ban, ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - Xã hội các cấp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện.

3. Tổ chức rà soát đánh giá kết cấu hạ tầng giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế, trong đó tập trung vào nội dung hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ đảng của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

6. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ.

7. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải nâng cao năng lực, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

9. Thực hiện đng bộ các giải pháp phù hợp nhằm từng bước hạn chế mức sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

10. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng, bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

11. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông. Kết nối chia sẻ dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và trật tự, an toàn giao thông.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Sở Giao thông vận tải

- Kịp thời xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải do UBND tỉnh giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định;

- Đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông, phấn đấu hoàn thành các công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn tất thủ tục triển khai các công trình, dự án theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các công trình vừa thi công vừa khai thác. Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cắm biển cảnh báo nguy hiểm trên tất cả các điểm giao cắt trên các tuyến đường ô tô trên địa bàn;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

- Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động của bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn;

- Tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông đối với các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy, nổ trên phương tiện chở khách; khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ lái xe, có kiểm tra dấu hiệu sử dụng ma túy;

- Phối hp với Công an tỉnh tăng cường phối hợp, kết nối, chia s, khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu xử phạt vi phạm trật an toàn giao thông với công tác quản lý cấp giấy phép lái xe, nghiêm cấm không cấp giấy phép lái xe cho đối tượng trong thời gian bị tước giấy phép lái xe; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật an toàn giao thông, xe chở quá tải trọng, lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy,...;

- Siết chặt công tác đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; hoàn thiện quy trình giám sát, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, camera giám sát quá trình đào tạo và sát hạch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ giáo viên, sát hạch viên. Thông báo số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thanh tra tại các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để tiếp nhận phản ảnh của người dân về vi phạm, tiêu cực.

2. Công an tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào những ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các Lễ hội xuân hàng năm. Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các hệ thống giám sát giao thông được giao quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, trong đó ưu tiên xử lý vi phạm về nng độ cồn, vi phạm quy định tốc độ, sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, vi phạm quy định về an toàn, kỹ thuật và tải trọng của xe ô tô chở khách từ 9 chtrở lên và xe ô tô tải có trọng tải từ 10 tấn trở lên...;

- Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ tai nạn giao thông; các vụ tai nạn giao thông có đủ yếu tố cu thành tội phạm phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để kiên quyết xử lý bằng pháp luật hình sự;

- Thông qua các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ động phát hiện các bất hợp lý, sai sót về tổ chức giao thông đồng thời kiến nghị xây dựng phương án tổ chức lại giao thông theo từng tuyến, nhất là các tuyến giao thông phức tạp để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông, giải quyết các “điểm đen”, các tuyến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông;

- Xây dựng và triển khai các đợt cao điểm, các chuyên đề tuần tra khảo sát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (như chuyên đề về người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; chuyên đề về đội mũ bảo hiểm; chuyên đề về xe khách...);

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông bo đảm trọng tâm, trọng điểm... phù hợp với yêu cầu thực tế của từng địa phương;

- Tăng cường năng lực, thường xuyên diễn tập chỉ huy và phối hợp lực lượng giữa Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác trong công tác cứu hộ, cứu nạn đối với các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ và đường thủy nội địa.

3. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc xét nghiệm nng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Tăng cường năng lực hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông cho hệ thống cấp cứu 115 và Bệnh viện đa khoa các huyện, bảo đảm khả năng tiếp cận nạn nhân trong thời gian dưới 30 phút sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu cấp cứu;

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế cấp huyện, xã xử lý tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra; xây dựng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu tại hiện trường tai nạn cho người tham gia giao thông; hướng dẫn trang bị dụng cụ cứu thương trên các phương tiện giao thông;

- Chủ trì phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông được tiếp nhận tại các cơ sở y tế. Tổng hợp, báo cáo hàng quý, 6 tháng và năm về số lượng các trường hợp vi phạm về nng độ cồn trong máu tại các bệnh viện.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng tham gia giao thông và an toàn giao thông qua các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên; tiếp tục triển khai bộ tài liệu "Văn hóa giao thông" cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến các trường trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường chấn chnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt;

- Phối hợp với các địa phương kiểm soát chặt chẽ công tác lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, bảo đảm khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị; bảo đảm quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị, các công trình xây dựng, không gian vỉa hè, lối đi bộ; thiết kế, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng các yêu cầu về an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài của địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức Hội thi thông tin lưu động tuyên truyền về an toàn giao thông; xây dựng chuyên đề tuyên truyền an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tác hại của rượu, bia, thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết và bị thương trong quân đội từ 5%-10%. Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là đối với xe ô tô quân sự. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông để mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội gương mẫu, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe; kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe - máy quân sự, phương tiện vận tải đường thủy;

- Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệnh, Điều lệ của quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự khi tham gia giao thông; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng;

- Tăng cường huấn luyện, diễn tập cứu hộ, cứu nạn các tình huống tai nạn, mất an toàn, trên các tuyến đường thủy nội địa cho các lực lượng trong quân đội.

8. Sở Tài chính

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất huy động mọi nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục rà soát và hoàn thiện văn bản liên quan đến việc kinh phí cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

- Chủ động phân bổ nguồn kinh phí xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông được điều tiết từ ngân sách trung ương về ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ưu tiên cho lực lượng công an, Thanh tra giao thông vận tải và xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

9. Sở Tư pháp

- Tổ chức lng ghép công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan Thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh có liên quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật dân tộc;

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ để loại bỏ những thông tin kích động hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trước khi cho lưu hành các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; giám sát chặt chẽ việc gắn quảng cáo rượu, bia với cảnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

11. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện và thị xã kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc sản xuất và lưu thông các sản phẩm, phụ tùng, linh kiện của phương tiện giao thông, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô xe máy... giả, không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

12. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải xây dựng và công bố tiêu chí và ưu tiên phân bổ nguồn đầu tư trung, dài hạn, các nguồn dự phòng và hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư phát triển giao thông vận tải thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

13. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ truyền thông hiện đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông;

- Chủ động tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ, tết và các vấn đề nóng, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Sản xuất các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh (phóng sự, thông điệp, áp phích, tờ rơi, tài liệu...);

- Đôn đốc, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, tai nạn giao thông tăng cao; đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân gặp tai nạn giao thông theo đúng quy định của pháp luật;

- Duy trì số điện thoại đường dây nóng về tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông; cơ chế và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan có liên quan, bao gồm thông tin về các vụ va chạm, tai nạn giao thông.

14. Các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố. Tập trung tuyên truyền vào các đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trn.

15. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 và kế hoạch triển khai, dự toán ngân sách thực hiện hàng năm trình Hội đồng nhân dân thông qua để thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của địa phương; sử dụng nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông;

- Xác định mục tiêu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường từ hoạt động giao thông vận tải; giám sát, tổng hợp tình hình vi phạm quy định trong quản lý quy hoạch và xây dựng có liên quan đến trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn;

- Chỉ đạo các phòng, ban và lực lượng chức năng trên địa bàn trao đổi, chia sthông tin nhằm tăng cường công tác phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ chức giao thông;

- Đy mạnh tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy định pháp luật về an toàn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhim môi trường; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, các công cụ tuyên truyền hiện đại để tạo chuyển biến trong hành vi của người tham gia giao thông;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện;

- Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, chống các hành vi tái chiếm sau giải tỏa;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè bảo đảm quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán.... bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến đời sống của bộ phận dân nghèo sống phụ thuộc vỉa hè; kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện giao thông đi lên vỉa hè, khu vực dành riêng cho người đi bộ và các hoạt động phi giao thông;

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND xã, thị trấn vận động các đoàn thể tham gia cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ; sử dụng quỹ bảo trì đường bộ và huy động nhân dân tham gia làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính; gắn trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cấp xã, phường nếu để đấu nối công trình đường bộ trái phép.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ vào nội dung kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP và Kết luận số 45-KL/TW ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư đạt hiệu quả cao nhất. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gửi về UBND tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) trước ngày 05/12 hàng năm.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch này; định kỳ hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo chung, trình UBND tỉnh ký, gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBATGTQG (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- VP Ban ATGT tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Cổng TTĐT, KTTH, KTN
(MNC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 264/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu264/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 264/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 264/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 264/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu264/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành23/05/2019
        Ngày hiệu lực23/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 264/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 264/KH-UBND 2019 tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông chống ùn tắc Đắk Nông

           • 23/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực