Kế hoạch 265/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 265/KH-UBND 2023 triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/KH-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Căn cứ Quyết định số 2720/QĐ-BCT ngày 17/10/2023 của Bộ Công Thương về ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 149/TTr-SCT ngày 31/10/2023 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Phân công cụ thể các nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể để Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 được triển khai đồng bộ, thống nhất.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nhiệm vụ: Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức của các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nhiệm vụ: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các điểm mới của Luật này bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Công Thương.

+ Cấp địa phương: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành và các cơ quan truyền thông, báo chí, và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức rà soát Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành và địa phương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Nhiệm vụ: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực mình quản lý tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do Sở, ngành, địa phương mình đã ban hành, tham mưu ban hành, thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyện ngành và các văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nội dung tập trung rà soát, xây dựng:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có quy định liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 hoặc các văn bản có căn cứ pháp lý của Luật này để triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các bộ, ngành, địa phương nhưng thời gian áp dụng vẫn còn hiệu lực sau ngày 01/7/2024.

+ Rà soát, tổng kết việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và các vấn đề có liên quan (chi tiết nội dung rà soát, tổng kết thực hiện theo các Phụ lục đính kèm Quyết định số 1012/QD-TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, cơ quan, địa phương trong lĩnh vực và trên địa bàn mình quản lý từ năm 2012 đến nay; đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

4. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương tham mưu xây dựng, ban hành Văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Quyết định số 1012/QĐ- TTg ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu tiến độ của Bộ Công Thương.

5. Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

5.1. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Công Thương đề xuất hoặc tổ chức xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường, thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng.

- Cơ quan chủ trì phối hợp: Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

5.2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh:

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các địa phương (cấp huyện):

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí để thực hiện Kế hoạch được huy động từ các nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Trung ương và địa phương); vốn doanh nghiệp, tài trợ, viện trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên địa bàn để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và các văn bản pháp luật có liên quan, chủ động xem xét xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này lồng ghép với các chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương; cần xác định rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Sở Công Thương khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các tổ chức đoàn thể, hội ngành nghề

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp.

- Thực hiện tốt việc giám sát quá trình thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

4. Sở Công Thương

- Là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; là đầu mối phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện từng nhiệm vụ của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đúng tiến độ.

- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các danh mục nhiệm vụ thực hiện phù hợp điều kiện thực tế và các hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Sơn La, trong quá trình triển khai thực hiện nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cho phù hợp với thực tế, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động đề xuất gửi Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương; (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Sơn La;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, Biên KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 265/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu265/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(17/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 265/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 265/KH-UBND 2023 triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 265/KH-UBND 2023 triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sơn La
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu265/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Thành Công
        Ngày ban hành10/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (17/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 265/KH-UBND 2023 triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 265/KH-UBND 2023 triển khai Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Sơn La

              • 10/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực