Văn bản khác 2657/KH-UBND

Kế hoạch 2657/KH-UBND năm 2014 thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2657/KH-UBND năm 2014 phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến 2020 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2657/KH-UBND

Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” và Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/7/2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Công chứng ngày 29/11/2006.

- Phát triển tổ chức hành nghề công chứng theo hướng dịch vụ công, chuyên nghiệp hóa nhằm phục vụ tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân góp phần phát triển vững chắc kinh tế xã hội tại địa phương.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đồng thời đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ những nội dung đã được quy định trong Quy hoạch.

- Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và hoạt động hành nghề công chứng.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch triển khai Quy hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Quy hoạch.

- Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Quy hoạch, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Quy hoạch.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công chứng, Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các cấp, các ngành, các tổ chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng báo, đài; thông qua diễn đàn tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm liên quan đến công chứng, kế hoạch tuyên truyền ở địa phương).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bình Dương, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, về thực hiện Quy hoạch

a) Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham mưu quản lý nhà nước về công chứng và hành nghề công chứng; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng và hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2016.

b) Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý nhà nước về công chứng, về thực hiện Quy hoạch do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

c) Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2017.

d) Xây dựng, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công chứng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu công chứng và Quy chế phối hợp cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2016.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đột xuất về công chứng để chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

e) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cần thiết

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm từ 2014 - 2020.

3. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên

a) Quy hoạch phát triển thêm khoảng 35 công chứng viên để phục vụ cho việc phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứng hiện có.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm từ 2014-2020

b) Cử công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị công chứng viên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, tính tự tôn, trách nhiệm nghề nghiệp, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề công chứng của đội ngũ công chứng viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

c) Tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường xuyên đối với công chứng viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp công chứng cho công chứng viên, bảo đảm đến năm 2020, 100% công chứng viên trong tỉnh được bồi dưỡng thường xuyên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

4. Củng cố, phát triển tổ chức hành nghề công chứng

a) Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm các tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình của Quy hoạch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm từ 2014 - 2020, trong đó từ năm 2014­ - 2015 tập trung phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn các huyện mới chia tách và chưa có tổ chức hành nghề công chứng.

b) Định hướng, tạo điều kiện phát triển tổ chức hành nghề công chứng có từ hai công chứng viên trở lên, các tổ chức hành nghề công chứng có quy trình xử lý công việc công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng khoa học, tiên tiến

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2014 - 2020.

c) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đối với hoạt động công chứng trong từng tổ chức hành nghề công chứng, xây dựng hệ thống thông tin kết nối các tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh; tăng cường chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các tổ chức hành nghề công chứng và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Các năm từ 2015 - 2020, trong đó từ năm 2014­ - 2016 phải xây dựng triển khai Đề án chia sẻ thông tin về quyền sử dụng đất và giao dịch bảo đảm.

5. Thực hiện thành lập, phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trên địa bàn tỉnh

Thành lập và phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Tổ chức công chứng toàn quốc, Hội công chứng, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2020.

6. Rà soát, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng công chứng và nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi các phòng công chứng sang Văn phòng công chứng theo lộ trình phù hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Hội Công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan liên quan, chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tổng hợp tình hình, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Quy hoạch.

b) Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT-TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức HNCC;
- LĐVP, Thủy, TH;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2657/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2657/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2657/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2657/KH-UBND năm 2014 phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến 2020 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2657/KH-UBND năm 2014 phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến 2020 Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2657/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Văn Minh
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2657/KH-UBND năm 2014 phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến 2020 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2657/KH-UBND năm 2014 phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến 2020 Bình Dương

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực