Văn bản khác 266/KH-UBND

Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2017 về phòng, chống dịch bệnh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 266/KH-UBND 2017 quy định phòng chống dịch bệnh Huế 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Thực hiện Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Thông tư 54/2015/TT-BYT về thông tin báo cáo, khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; hướng dẫn tại Công văn số 6251/BYT-DP ngày 01/11/2017 của Bộ Y tế về xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

Giảm tỷ lệ mc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội.

II. MỤC TIÊU CỤ TH

1. Tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch, củng cBan chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, tăng cường trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

2. Giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để các ổ dịch nhằm giảm số mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn kịp thời bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm không để xâm nhập vào tỉnh.

3. Tăng cường năng lực hệ thống điều trị để phát hiện sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mc bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế đến mức thp nhất các trường hợp tử vong, giảm biến chứng và giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối.

4. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chng dịch.

5. Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong trin khai các biện pháp phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các tuyến.

6. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch tại các cấp.

III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ TH

1. 100% các bệnh dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời.

2. 100% đối tượng kim dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo quy định, không đdịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

3. 85% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và áp dụng hệ thống báo cáo điện t.

4. Gim 5-10% số mắc, chết bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình giai đoạn 2013-2017, cụ thể:

Chỉ tiêu năm 2018

Trung bình giai đoạn 2013-2017

1. Bệnh Tay chân miệng:

- Tỷ lệ mắc: <5,28/100.000 dân

- Tỷ lệ chết/mc: <0%

 

- Tỷ lệ mắc: 5,87/100.000 dân

- Tỷ lệ chết/mắc: 0%

2. Bệnh st xuất huyết:

- Tỷ lệ mắc: <33,72/100.000 dân

- Tỷ lệ chết/mắc: <0,016%

 

- Tỷ lệ mắc: 39,67/100.000 dân

- Tỷ lệ chết/mắc: 0,018%

3. Bệnh Sởi:

- Không để dịch lớn xy ra.

- Tỷ lệ mắc: <2/100.000 dân

- Khống chế tỷ lệ chết/mắc: 0%

 

 

- Tỷ lệ mắc: 1,76/100.000 dân

- Tỷ lệ chết/mắc: 0

4. Cúm A(H5N1):

- Tỷ lệ mắc: 0,0045/100.000 dân

- Tlệ chết: 0,0025/100.000 dân

Không ghi nhận trường hợp mắc

5. Cúm A(H7N9):

Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không đdịch bệnh bùng phát, lan rộng.

Không ghi nhận trường hợp mắc

6. Các bệnh thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng:

- Tỷ lệ tiêm vắc xin trong chương trình tiêm chng mở rộng đạt trên 95% ở quy mô xã, phường.

- Gim 5% tỷ lệ mắc các bệnh/100.000 dân so với trung bình giai đoạn 2012-2016

- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại truốn ván sơ sinh.

- Tỷ lệ tiêm vc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% ở quy mô xã, phường.

- Không có dịch bệnh lớn xảy ra.

- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh.

7. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành khác: Giám sát, phát hiện sớm, xlý kịp thời không để gia tăng smắc và xảy ra dịch bệnh.

Không có dịch bệnh lớn xảy ra.

IV. CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

1. Các giải pháp về công tác tổ chức quản lý, ch đạo:

- Ban hành các văn bn điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Kiện toàn Ban chđạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân các cấp, bổ sung hoạt động phòng chống dịch, tăng cường giao ban đcập nhật thông tin và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong phòng chng dịch.

- Tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thliên quan tổ chức triển khai các biện pháp chủ động phòng chống các bệnh dịch. Xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch cụ thtại từng địa phương.

2. Công tác kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo:

- Giám sát dịch: Thành lập các đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh tại tuyến huyện, xã; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế của Trung ương, của các ngành đóng trên địa bàn tỉnh.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai công tác giám sát ca bệnh chặt chẽ và trên diện rộng, bao gồm giám sát lâm sàng (bệnh nhân), giám sát vi sinh, giám sát vec tơ côn trùng truyền bệnh đphát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra dịch bệnh và chủ động khống chế, phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên để thu dung điều trị kịp thời không để xảy ra tử vong.

- Phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh và thú y các tuyến giám sát tình hình dịch, bệnh cúm ở gia cầm, phối hợp với cán bộ y tế giám sát dịch, bệnh cúm trên người tại vùng dịch cúm gia cầm, dịch cũ; tổ chức tiêm phòng vc xin cúm cho gia cầm theo quy định; giám sát, phát hiện và xử lý các ổ dịch cúm ở gia cầm, không để lây lan diện rộng.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, kiểm soát các hoạt động y tế tại các cửa khẩu, kiểm tra công tác phòng chng dịch bệnh...cách ly và xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh theo quy định của Bộ Y tế; lưu ý các vùng trọng điểm dịch và các thời điểm dễ xảy ra dịch trong năm.

- Thực hiện tốt công tác thống kê báo cáo, giao ban, trực báo dịch kịp thời theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

3. Giải pháp về chuyên môn kỹ thuật:

a) Giải pháp về giảm tỷ lệ mắc:

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện giám sát ca bệnh hng ngày, giám sát bọ gậy tại các xã, phường, thị trấn và giám sát chỉ số muỗi, chỉ số nhà, chỉ số bọ gậy tại các xã điểm theo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018. Khi phát hiện ca bệnh tiến hành điều tra dịch tễ, các chỉ số côn trùng và tiến hành phun hóa chất diệt muỗi kèm thau vét bọ gậy.

- Đối với các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa: Trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế tiến hành giám sát bệnh nhân, người lành mang trùng, nước về phương diện vi sinh, hóa lí, thực phẩm tại các vùng trọng điểm để phát hiện sớm, dự báo tình hình để có biện pháp dự phòng và can thiệp dịch cũng như phát hiện sớm dịch bệnh để triển khai công tác xử lí và thu dung điều trị.

- Thực hiện tt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên rà soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng.

- Tăng cường chất lượng hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại các tuyến, duy trì thực hiện phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT.

- Duy trì, kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng xử lý dịch, hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra.

- Tăng cường năng lực phòng xét nghiệm tuyến cơ sở trong xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. Đảm bảo an toàn sinh học tại các phòng xét nghiệm.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án kế hoạch phối hợp, ứng phó theo tình huống nếu xy ra dịch bệnh lớn hoặc xảy ra đại dịch, các tình hung nguy cơ vy tế công cộng.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chng dịch (Giám sát, xét nghiệm, cấp cứu điều trị, xử lý ổ dịch, truyền thông).

b) Giải pháp về giảm tử vong:

- Tổ chức phân tuyến điều trị bệnh truyền nhiễm và phòng lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám chữa bệnh; nâng cao năng lực khám chữa bệnh các tuyến, đặc biệt tuyến cơ sở.

- Dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế, hoàn thiện các phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống sốc, chống kháng thuốc.

- Xây dựng các góc truyền thông và các thông điệp về giám sát phát hiện bệnh dịch và kiến thức cơ bản về phòng bệnh.

4. Giải pháp về truyền thông:

- Cập nhật thông tin và chđộng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông, đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch bệnh và lợi ích tiêm chủng.

- Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền: Rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh môi trường, duy trì phong trào vệ sinh yêu nước...

5. Công tác đầu tư tài chính, nguồn nhân lực, cơ s vật chất, trang thiết bị:

Tăng cường sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương về hóa chất, thuốc men phục vụ công tác phòng chống dịch. Xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống dịch từ đầu năm để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác phối hp liên ngành:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong giám sát phát hiện, xử lý và thu dung điều trị.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục & Đào tạo và Phòng Giáo dục đào tạo các huyện/thị xã/thành phố Huế tổ chức các lớp tập huấn cho Lãnh đạo, nhân viên y tế trường học từ bậc mầm non đến bậc trung học và các cơ sở giáo dục trực thuộc đtruyền thông giáo dục các kiến thức phòng, chống dịch bệnh; Phối hợp Y tế-Giáo dục trong giám sát, kiểm tra, giao ban định kỳ công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học.

- Phối hợp chặt chẽ với Đại học Huế thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trong các trường trực thuộc.

- Phối hợp chặt chẽ với Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Thú y tỉnh) và các cấp giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cm đến các hộ gia đình, thôn, bản, để phát hiện dịch cúm gia cầm và tổ chức lực lượng thực hiện xử lý kịp thời, đồng thời tăng cường giám sát bệnh nhân nghi mắc cúm A(H5N1) tại các địa phương có dịch cúm gia cầm; phối hợp với Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Thú y tỉnh) thường xuyên triển khai công tác khử trùng tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi, nơi buôn bán, giết mổ gia cm, triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống dịch cúm A(H5N1) theo công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Cục YTDP, Viện Pasteur Nha trang.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Cửa khẩu, sân bay, bến cng trong giám sát tình hình bệnh Ebola, cúm A(H7N9), cúm A(H1N1), MERS-CoV, Zika: Giám sát chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào nước ta tại các cửa khẩu, sân bay, bến cảng; thực hiện điều tra dịch tễ, xử lý, chẩn đoán, thu dung điều trị và thông tin báo cáo theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách Trung ương, Chương trình Mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

- Căn cứ nội dung của Kế hoạch các sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung của Kế hoạch phòng, chng dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tại các sở, ngành và địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra về công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung được giao thực hiện của kế hoạch gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí thực hiện.

- Triển khai các văn bản hướng dẫn chuyên môn về giám sát, xử lý dịch và thu dung điều trị bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

- Thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành y tế hoặc liên ngành kiểm tra chặt chẽ công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phòng chống dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Định kỳ 06 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. S Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Phối hợp chặt chẽ với Ngành y tế trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A(H7N9), cúm A(H5N1)...ở người; tổng hợp, báo cáo về tình hình dịch cúm ở gia cầm và các dịch bệnh động vật khác lây sang người; tham gia các đợt giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh; phối hợp trong công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường phòng chng dịch bệnh.

3. S Công Thương:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và cơ quan liên quan triển khai các giải pháp, các chương trình, đề án thực hiện Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị, đặc biệt là các chợ đu mi; kiểm tra, kim soát, ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu.

4. S Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học. Phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức tập huấn cho Lãnh đạo, nhân viên y tế trường học vẽ công tác truyn thông giáo dục phòng, chống dịch bệnh và thực hành các biện pháp vệ sinh kh khun.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn phòng, chng dịch, bệnh do liên ngành y tế-giáo dục tổ chức. Cử cán bộ phối hợp ngành y tế trong công tác giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học và tham gia kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chđạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dịch cho người dân hiểu và thực hiện sử dụng gia cm rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch.

6. S Tài chính: Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch phòng, chng dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 theo đ xut của các S: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương và các ban ngành liên quan để đảm bo nguồn lực triển khai các hoạt động phòng, chng dịch đạt hiu quả.

7. Đnghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh cùng các tổ chức thành viên chủ động và tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp, ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chng dịch bệnh truyn nhiễm năm 2018.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức đoàn thể căn cKế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị đxây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2018 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ các nội dung kế hoạch, SY tế và các s, ban, ngành, UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết đtriển khai thực hiện.

2. Định kỳ 06 tháng, năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy cn sửa đổi, bổ sung những nội dung của Kế hoạch, các s, ban ngành, địa phương phản ánh về Sở Y tế đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế b/c);
- Cục YTDP, Bộ Y tế;
- Viện Pasteur Nha tran
g;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục V
I;
- VP: CVP, các PCVP: các CV (gửi qua mạng);
- Lưu: VT
, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu266/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 266/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 266/KH-UBND 2017 quy định phòng chống dịch bệnh Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 266/KH-UBND 2017 quy định phòng chống dịch bệnh Huế 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu266/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 266/KH-UBND 2017 quy định phòng chống dịch bệnh Huế 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 266/KH-UBND 2017 quy định phòng chống dịch bệnh Huế 2018

           • 28/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực